Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016

Đừng Tôn thờ Vĩ Nhân Của Chúa—

-
Xuất 20:4-6--Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời ghen tương, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Phục 34:5-6- Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lịnh của Đức Giê-hô-va.  Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-Phê-o; cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người.
Giu đe  9-- Nhưng khi thiên sứ cực phẩm Mi-ca-ên giành với ma quỉ mà tranh biện về thi thể của Môi-se-
-

Cầu Nguyện Chạm Ngai Của Chúa— -
Hebrew 4:16--Vậy, chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngôi thi ân, hầu cho nhận lãnh sự thương xót và tìm được ân điển để giúp đỡ mình trong thì giờ cần dùng.
-
Khi bạn cầu nguyện, bạn có chạm được ngai của Chúa chăng??

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016

Đèn Tâm Linh Lu Mờ- -
Châm 20 :27- Tâm linh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va,..
-
Math. 25 :1-9-"Khi ấy nước trời ví như mười gái đồng trinh kia cầm đèn đi nghinh tiếp tân lang. 2 Trong họ năm nàng dại, năm nàng khôn. 3 Các nàng dại cầm đèn mà không đem dầu theo; 4 còn các nàng khôn cầm đèn lại đem dầu theo trong bình. 5 Vả, đương khi tân lang chậm đến, thì họ thảy đều đừ rồi ngủ. 6 Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, tân lang đến! Hãy đi ra nghinh tiếp chàng.' 7 Các gái đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. 8 Các nàng dại nói với các nàng khôn rằng: 'Xin chia dầu của các chị cho chúng tôi với, vì đèn chúng tôi gần tắt.' 9 Nhưng các nàng khôn đáp rằng: 'E chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị đi đến người bán mà mua.'
-

Con Không Muốn Tôn Giáo—


-
Chúa ơi, con không muốn tôn giáo,
Nhạt nhẽo, vô nhân đạo, khô khan,
Con mong kinh nghiệm thiên đàng,
Đời đời, thần cảm, huy hoàng, tươi vui.
-
Con không muốn vô nơi “đền thánh”,
Chỗ vui chơi ví sánh chợ trời,
Khác nơi con muốn học lời
Để con tránh khỏi miếng mồi sa tan.