Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015

KHUÔN MẪU CỦA LẼ THẬT TRONG LUẬT PHÁP-

Rô-ma 2:17-20, “Còn ngươi, nếu mang danh người Do-thái, nằm trên luật pháp, khoe khoang về Đức Chúa Trời, đã được thọ giáo trong luật pháp, được biết ý muốn Ngài, hay phân biệt phải trái,  tin chắc mình là người dẫn đường cho kẻ mù, là sự sáng cho kẻ ở trong tối tăm,  là người dạy kẻ khờ dại, là thầy con trẻ, có khuôn mẫu của sự tri thức và lẽ thật trong luật pháp”
Chủ đề của tôi là “khuôn mẫu của… lẽ thật trong luật pháp”.

Hai Bức Tranh Cuộc Sống


Thi thiên 1:1-4, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi”.
-

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2015

DÂN PHỤC HỒI QUAY TRỞ LẠI BABYLON-

Xưa kia thủy tổ dân Israel là Abraham  có quê quán ở thành Ur, đất Babylon. Ông đã ra khỏi Babylon theo tiếng gọi của Chúa để đến đất Canaan tạo lập được một dân tộc và quốc gia ở ngoài Babylon, xứ thờ thần tượng. Nhưng vào thế kỷ thứ tám trước Công nguyên, khi Israel sa ngã, hư hoại, họ đã bị cưỡng bách trở về Babylon. Sau đó, chỉ có một thiểu số được hồi hương về quê cũ, còn đại đa số dân Israel vẫn còn tản lạc đến đầu cùng trái đất đến ngày nay.

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015

SỰ KHÔI PHỤC THẦN THƯỢNG—

Mathio 17:11, “Ngài đáp rằng: "Thật Ê-li phải đến, phục hưng mọi việc”
Mathio 19:28, “Jêsus đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ phục hưng, là khi Con người ngự trên ngai vinh hiển Ngài..”
Công. 3:21, “Jêsus, mà trời cần phải tiếp nhận cho đến kỳ phục hưng mọi sự”.
Động từ “phục hưng” trong Mathio 17:11  nên dịch là:  phục hồi (restore).
Danh từ “kỳ phục hưng” ở Mathi ơ 19:28 là paliggenesia nên dịch là regeneration, rebrith—sự tái sáng tạo.
Danh từ “kỳ phục hưng” trong Công vụ 3:21 là  apokatastasis nên dịch là restitution, restoration—sự phục hồi, sự phục nguyên.