Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

NHÌN THOÁNG SÁNG THẾ KÍ 22-25-Lời Kinh thánh có ý nghĩa sâu sắc hơn sự suy nghĩ nông cạn của chúng ta. Có nhiều con dân Chúa phản đối hình bóng học, bác bỏ tiêu biểu học của Kinh thánh, họ chỉ hiểu Kinh thánh theo nghĩa đen là chấm hết, không chấp nhận phương cách thuộc linh hóa có giới hạn một số phần trong lời thánh kinh.
Hôm nay tôi muốn đưa ra vài nét phác thảo thuộc linh có giới hạn khi chúng ta nhìn thoáng Sáng thế kí 22 đến 25, theo bản TKTC.
1/- Chương 22: 6-8,19 –Áp-ra-ham dâng Y-sác làm sinh tế.
“Áp-ra-ham lấy củi dùng cho của-lễ thiêu và chất nó trên Y-sác con trai của mình, và người cầm trong tay mình lửa và con dao. Thế là hai cha con tiếp-tục bước đi với nhau. Y-sác nói với Áp-ra-ham cha của mình và nói: "Thưa cha của con!" Và người nói: "Có cha đây, con trai của cha!" Nó bèn nói: "Kìa, lửa và củi, nhưng con chiên con cho của-lễ thiêu ở đâu?" Áp-ra-ham nói: "Đức Chúa TRỜI sẽ thấy cho chính Ngài một chiên con cho của-lễ thiêu, con trai của cha." Thế là hai cha con tiếp-tục đi với nhau. Thế là Áp-ra-ham trở lại cùng các thanh-nam của mình, và họ đứng dậy và đi với nhau đến Bê-e-Sê-ba;”

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Đừng Sa Lầy-Thẩm phán 9: 8-15-TKTC
“Có lần cây-cối đi để phong một ông vua trên chúng, Chúng nói với cây ô-li-ve: 'Hãy cai trị chúng tôi.' "Nhưng cây ô-li-ve nói với chúng: 'Ta sẽ bỏ sự béo bở của ta mà Đức Chúa TRỜI và người ta được tôn vinh với nó, và đi đu-đưa trên cây cối sao?' "Đoạn cây-cối nói với cây vả: 'Anh hãy đến, cai trị chúng tôi!' "Nhưng cây vả nói với chúng, 'Ta sẽ bỏ vị ngọt của ta và trái ngon của ta, và đi đu đưa trên cây-cối sao?' "Đoạn cây-cối nói với gốc nho: 'Anh hãy đến, cai trị chúng tôi!' "Nhưng gốc nho nói với chúng: 'Ta sẽ bỏ rượu nho mới của ta, rượu làm vui Đức Chúa TRỜI và người, mà đi đu-đưa trên cây-cối ư?' "Cuối cùng tất cả cây-cối nói với bụi cây chích: 'Anh hãy đến, cai trị chúng tôi "Và bụi cây chích nói với cây-cối: 'Nếu bằng lẽ thật các ngươi phong ta làm vua trên các ngươi, hãy đến ẩn-náu trong bóng của ta; Nhưng nếu không, xin lửa đi ra từ bụi cây chích và thiêu trụi các cây tuyết-tùng ở Li-ban.'

Chữa Người Bệnh Bại Liệt-Công vụ 3: 1-8
Sau khi người bại liệt được chữa lành nhân danh Jesus Christ, người Naxaret, chúng ta được mô tả một số đặc điểm của người này mà qua đó chúng ta thấy những đặc điểm của một tín đồ.
1. Anh nhảy dựng lên. Đó không phải là một quá trình chữa lành lâu hơn, nhưng có sức mạnh ngay lập tức đề tự thể hiện. Chúng ta xem đây là một tài liệu tham khảo cho sự tân sinh. Trong Giăng 3, Chúa Jêsus giải thích Ni-cô-đem vào ban đêm về công việc này của Đức Chúa Trời trong tâm hồn của một người. Khoảnh khắc chúng ta chấp nhận Chúa Jêsus trong đức tin, Ngài ban cho chúng ta sự sống mới. Cuộc sống mới là chủ đề đặc biệt của sứ đồ Giăng.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

CỦA CẢI BẤT NGHĨA MAU QUA-Giê rê mi 17:11: "Như một con đa-đa ấp trứng mà nó đã chẳng đẻ ra, Người làm giàu bất-chính cũng vậy; Ở giữa đời của hắn, nó sẽ bỏ rơi hắn, Và cuối-cùng hắn sẽ là một kẻ ngu".
Tổ của chim đa đa thì vừa nhỏ hẹp, mà đáy thì sâu. Thân nhiệt của nó chỉ đủ sức ấp những trứng nằm trên mặt, còn những trứng dưới đáy tổ sẽ bị thối rửa hết. Tiên tri Giê rê mi lấy hình ảnh nầy để cảnh cáo những người quá giàu có, cách bất chính. Anh ta không có khả năng điều dụng tất cả của cải của mình, nên cuối cùng chúng bị mất mát quá nhiều và Kinh thánh gọi là “kẻ ngu”.
Sáng thế kí 12:12-16, “họ sẽ nói: ‘Đây là vợ của hắn’; và họ sẽ giết tôi, nhưng họ sẽ để bà sống. Xin nói rằng bà là em gái của tôi ngõ hầu việc tôi trôi chảy nhờ bà, và hồn tôi có thể sống nhờ bà." Và xảy ra khi Áp-ram đến trong Êdíp-tô, dân Ê-díp-tô thấy rằng người đàn-bà đó rất đẹp. Các quan-chức của Pha-ra-ôn thấy bà và ca-ngợi bà cùng Pha-ra-ôn; và người đàn-bà ấy bị bắt vào cung Pha-ra-ôn Bởi vậy, vua đã hậu-đãi Áp-ram vì cớ bà; và cho người những chiên và bò và lừa đực và đầy-tớ trai và gái và những lừa cái và lạc-đà”.