Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2016

SÁCH MÁC BÀI 42

Kinh Thánh: Mác 14:1-11
Trong 13:1-14:42, Chúa Jesus chuẩn bị các môn đồ cho sự chết của Ngài. Trong chuẩn bị họ bằng cách nói cho họ biết những điều phải đến. Rồi trong 14:1-11, Ngài chuẩn bị họ bằng cách vui hưởng tình yêu của họ trong khi những kẻ chống đối âm mưu giết Ngài và một trong các môn đồ lập mưu phản Ngài. Trong 14:12-26, Chúa chuẩn bị các môn đồ bằng cách thiết lập bữa ăn tối để họ có thể nhớ Ngài và cuối cùng, Ngài chuẩn bị họ bằng cách cảnh báo về việc họ sẽ bị vấp phạm và truyền bảo họ thứccanh và cầu nguyện (14:27-42). Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét về sự chuẩn bị được thực hiện trong 14:1-11.
Trong 14:1-11, có ba vấn đề được kết hợp: những kẻ chống đối âm mưu giết Cứu Chúa-Nô Lệ, Chúa vui hưởng tình yêu của môn đồ, và Giu-đa mưu phản Ngài. Khi “các thầy tế lễ cả và các kinh luật gia tìm cách dùng quỷ kế để bắt Jesus mà giết đi” (c. 1) thì các môn đồ Chúa bày tỏ tình yêu của họ đối với Ngài. Cùng lúc ấy, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt “là một trong mười hai môn đồ, đến cùng các thầy tế lễ cả nộp Jesus cho họ” (c. 10).

SÁCH MÁC BÀI 41

Kinh Thánh: Mác 13:1-37
Trong bài này, tôi muốn chia sẻ thêm vài lời về chương 13, một trong những chương khó nhất để chúng ta hiểu. Nhiều người đọc Tân Ước xem Mác chương 13 chỉ là một lời tiên tri. Thật ra, chương này không chỉ là một lời tiên tri mà còn là một lời Chúa Jesus nói ra để chuẩn bị các môn đồ của Ngài. Hai dấu chỉ về điều này là chữ “đến thờ” trong câu 1 và thành ngữ “cơn quặn thắt” trong câu 8.
ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ THAY THẾ TOÀN DIỆN
Trong chương 11, Chúa Jesus tẩy sạch đền thờ (11:15-17). Thực ra là Chúa lên án đền thờ. Sau khi tẩy sạch đền thờ, Chúa Jesus xử lý những người lãnh đạo của Do Thái giáo, là những người đặc biệt quan tâm đến đền thờ. Các môn đồ đã nghe tất cả những gì Chúa nói với những người lãnh đạo ấy. Sau khi triệt để xử lý đền thờ và xử lý các nhà lãnh đạo Do Thái, Chúa ra khỏi đền thờ. Mác 13:1 chép: “Đương khi Jesus ra khởi đền thờ, có một môn đồ nói cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, coi kìa, những viên đá tuyệt vời biết bao và các tòa nà này cũng thật tuyệt!” Đây là một hàm ý rõ ràng cho thấy rằng các môn đồ của Chúa vẫn còn bị quan niệm truyền thống về đền thờ chi phối, và đền thờ là dấu hiệu hay biểu tượng cho tôn giáo của người Do Thái. Việc các môn đồ vẫn còn tôn trọng đền thờ như vậy cho thấy rằng họ hoàn toàn bị tôn giáo cũ chi phối

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2016

SÁCH MÁC BÀI 40


  


SỰ CHUẨN BỊ CỦA CỨU CHÚA-NÔ LỆ CHO SỰ
PHỤC VỤ MANG TÍNH CỨU CHUỘC CỦA NGÀI
(7)
Kinh Thánh: Mác 13:1-37
Trong 13:1-37, Chúa chuẩn bị các môn đồ cho sự chết của Ngài bằng cách nói cho họ biết về những điều phải xảy đến. Ở đây, Ngài nói cho họ biết về năm vấn đề: sự tàn phá đến thờ (cc.1-2), các tai họa ở giai đoạn đầu của cơn quặn thắt(cc. 3-8), việc rao giảng phúc âm và các cơn bắt bớ (cc.9-13), đại nạn và sự đến của Cứu Chúa-Nô Lệ (cc. 14-27), việc thức canh, cầu nguyện chờ đợi Cứu Chúa-Nô Lệ (cc. 28-37). Chúng ta đã nói đến sự tàn phá đền thờ và sự khởi đầu cơn quặn thắt trong bài trước. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục suy xét những vấn đề khác mà Chúa đã nói với các môn đồ trên núi Ô-liu.
PHÚC ÂM VÀ NHỮNG CƠN BẮT BỚ
Trong 13:9-13, Chúa nói về ra giảng phúc âm và những cơn bắt bớ. Trong câu 9, Chúa phán: “Còn các ngươi phải coi chừng, vì họ sẽ nộp các ngươi cho công hội, đánh đòn các ngươi trong nhà hội, các ngươi sẽ vì cớ ta mà đứng trước mặt các tổng đốc và các vua chúa, để làm chứng cho họ’’. Đặc biệt, chữ “các ngươi” ở đây chỉ về các môn đồ người Do Thái là những người tuận đạo đầu tiên là người Do Thái.

SÁCH MÁC BÀI 39Kinh Thánh: Mác 13:1-37
Trước khi bắt đầu xem xét 13:1-37 là phân đoạn Chúa Jesus nói về những điều sẽ đến, tôi muốn nói thêm vài lời về chương 12.
LỜI CẢNH BÁO VỀ CÁC KINH LUẬT GIA
Trong 12:35, khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Chúa Jesus phán: “Sao các kinh luật gia nói Đấng Christ là con Đa-vít”. Rồi Chúa Jesus hỏi tiếp: “Làm sao Đấng Christ có thể là con của Đa-vít trong khi chính Đa-vít gọi Ngài là Chúa”. Câu hỏi của Chúa về Đấng Christ làm câm miệng những kẻ chống đối. Câu 37 chép: “Cả thường dân đều vui nghe Ngài”.
Ngay sau 12:35-37, câu 38 chép: “Trong sự dạy dỗ, Ngài phán rằng: Hãy coi chừng các kinh luật gia, là kẻ ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa chợ”. Chắc chắn lời này được nói liên quan đến sự kiện là mặc dầu các kinh luật gia tự cho là biết Kinh Thánh, nhưng họ biết rất ít về Đấng Christ. Họ biết vài điều về nhân tính Đấng Christ nhưng họ không biết gì cả về thần tính của Ngài. Vì vậy, họ hoàn toàn không hiểu biết đúng đắn về thực tại của Đấng Christ. Vì họ thiếu hụt như vậy nên Chúa Jesus cảnh cáo dân chúng coi chừng các kinh luật gia.
Theo lời Chúa, các kinh luật gia không những thích mặc áo dài đi dạo và thích được chào giữa chợ, mà họ cũng thích ghế hàng đầu trong nhà hội và chỗ tôn trọng trong tiệc yến (c.39). Hơn nữa, các kinh luật gia “ăn nuốt nhà cửa của đờn bà góa và làm bộ cầu nguyện dài” (c.40). Điều này cho thấy rằng các kinh luật gia chỉ có bề ngoài; họ không có thực tại. Sự kiện các kinh luật gia thích mặc áo dài đi dạo chứng tỏ rằng họ quan tâm đến địa vị, sự tôn trọng và vinh hiển. Họ cũng thích được người khác tôn trọng và kính nể. Điều này cho thấy rõ rằng họ là những giáo sư Kinh Thánh trống rỗng hư không, hoàn toàn thiếu thực tại về Đấng Christ. Trong nếp sống của họ