Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Chức Tế Lễ Của Đấng Christ Và A-Rôn-He bơ rơ 7:26-28, “Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến: thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời.  Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả.  Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; còn lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng được toàn hảo đời đời.
Hê bơ rơ 10: 11-12, “Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. 12 Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời;  và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài.  Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.
Lê vi kí 9:23, “Môi-se và A-rôn vào Lều Hội Kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng”
Lê vi kí 10:17-18, “Trong lúc thầy tế lễ vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội,không một ai được ở trong Lều Hội Kiến cho đến khi người trở ra. Như vậy, người làm lễ chuộc tội cho chính mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên.  Rồi người đi ra chỗ bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội cho bàn thờ; người lấy một ít máu bò đực tơ và máu dê đực bôi lên các sừng của bàn thờ,

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Lòng Tham Muốn Như Âm Phủ-
2 Ti mô thê 3: 2-4 nói hai điều tiêu cực của tín đồ:  sự “tham tiền”.. và  “sư ham thích lạc thú”.
1.Tín đồ ham tiền không bao giờ chán tiền bạc- Truyền 5:10 chép : “Kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc, Kẻ ham của cải chẳng bao giờ thỏa mãn về lợi nhuận”. Họ kiếm nhà thêm vào nhà , ruộng thêm vào ruộng mà không bao giờ thỏa mãn, hay ngừng lại.

NĂM HÂN HỈ-Lê vi kí 25:8-10, “‘Các con cũng hãy tính bảy tuần năm, nghĩa bảy lần bảy năm;thời gian của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm.  Vào ngày mùng mười tháng bảy tức là ngày chuộc tội, các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ.  Các con phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Đó là năm hân hỉ cho các con; mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình, và mỗi người trở về với gia tộc mình”
Ê-sai 61:1-2, “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, Vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta Để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ; Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, Và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục; Để công bố năm thi ân của Đức Giê-hô-va, Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; Để an ủi mọi kẻ khóc than”.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Hành Động Theo Lời Kinh Thánh-Gia cơ 1:23:24-Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.  Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương,  ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào-
   Một nàng công chúa bộ lạc châu Phi nhìn vào tấm gương soi lần đầu tiên trong đời. Những gì cô thấy ở đó khiến cô tức giận đến mức cô đập vỡ tấm gương thành  một nghìn mảnh.  Điều đơn giản là cô không muốn tin rằng cô ấy trông quá xấu xí như tấm gương phản chiếu cô vậy.
    Trong những câu kinh thánh trên đây, Lời Đức Chúa Trời  được so sánh với một tấm gương soi. Lời của Đức Chúa Trời cho thấy chúng ta được "trông" như thế nào, chúng ta thực sự như thế nào. Nhưng nó không cho chúng ta thấy dáng vẻ bên ngoài  của chúng ta, nhưng nội tâm của chúng ta, bản chất sâu sắc nhất của chúng ta. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra cách Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta như thế nào.