Lời Kinh Thánh

Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho Ê-sai 29:13

Thứ Hai, ngày 01 tháng 9 năm 2014

Lễ Cưới Của Người Do Thái

Image result for photo of the bridegroom and the bride
Một Cơ Đốc nhân vốn là học giả người Do Thái, đang quản nhiệm một Hội Thánh Tin lành tại Dallas, Texas, có viết một quyển sách nhan đề: “An Israel Love Story”. Đây là câu chuyện giả tưởng nhằm mục đích diễn giảng về tập tục lễ cưới của người Do Thái hồi thế kỷ thứ nhất S.C. Sau đây là lời tóm lược những điểm chính mà tác giả diễn giải và sau đó tôi sẽ  ứng dụng chúng cho thời gian chúng ta, khi Tân Lang yêu quí là Jesus Christ đến rước Cô Dâu của Ngài.

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2014

Tân Jerusalem -2

Kết quả hình ảnh cho photo of landscapes
NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC
KHẢI TƯỢNG THUỘC LINH
Trong sứ điệp trước, chúng ta đã nhìn thấy một bản tóm tắt ngắn về ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này có thể khó khăn đối với một vài người phải lĩnh hội tất cả trong một lần. Do đó anh em hãy đọc những câu Kinh Thánh một lần nữa và tương giao về những câu Kinh Thánh đó, Chúa sẽ ban cho anh em ánh sáng. Toàn bộ Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời muốn xây dựng Jerusalem mới. Mục đích tối hậu của Ngài là thành phố này. Trong đề mục của những sứ điệp này, chúng ta sử dụng từ ngữ “kiệt tác”. Trong Eph 2:10 nói: “Vì chúng ta là kiệt tác của Ngài, được tạo dựng cho Christ Jesus cho các công tác tốt lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta bước đi trong đó”  Ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả vũ trụ. Tuy nhiên, đó không phải là tác phẩm tuyệt vời nhất của Ngài. Cô dâu, Jerusalem mới mà Ngài muốn có được cho Con Ngài mới là tác phẩm tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời trong vũ trụ này. Trong Khải Thị chương 21 và 22, anh em có thể hình dung được niềm vui thích của Đức Chúa Trời khi Ngài có được những gì mà Ngài đã nhìn thấy trước buổi sáng thế không? Sự xây dựng hội thánh hiện tại dành cho Ngài thật vô giá như vậy. Nếu chúng ta chỉ hiểu biết này bằng tâm trí mình, chúng ta không thể nào đánh giá cao điều này được. Tốt nhất chúng ta phải hiểu lòng của Đức Chúa Trời

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2014

Tân Jerusalem- 1


KẾ HOẠCH ĐỜI ĐỜI KHÔNG HỀ THAY ĐỔI
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – JERUSALEM mới

Hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để hợp tác với Chúa và với kế hoạch của Ngài cách mạng mẽ, hầu cho chúng ta có thể sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa. Trong kỳ nhóm họp  này, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát Jerusalem mới. Đặc biệt bên cạnh đó, chúng ta cũng phải sáng tỏ về mọi nguyên tắc thuộc linh đối với xây dựng hội thánh, hầu cho ngày nay chúng ta xây dựng hội thánh cách đúng đắn. Nhờ sự giúp đỡ của Jeruasalem mới, Chúa đã chỉ cho chúng ta biết tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng nhà của Chúa ngày nay. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta hầu cho chúng ta không chỉ nhận được sự hiểu biết mà còn nhìn thấy được tất cả những điều thuộc linh bằng đôi mắt bên trong của chúng ta. Mặc dầu chúng ta biết nhiều điều, nhưng còn có một vài điều gì đó chúng ta đã chưa nhìn thấy. Do đó có lời chép rằng: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lại cho và bày tỏ cho ngươi những việc lớn và ẩn giấu, là những điều mà ngươi chưa biết” (Jer. 33.3). Nếu chịu hạ mình trước mặt Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Tuy nhiên, dầu cho chúng ta đã nhìn thấy và nhận thức được điều giì nữa, chúng ta vẫn phải xưng nhận mình thường còn thiếu thực tại.

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Danh Xưng Của Đức Chúa Trời Trong Sáng Thế Ký

Jesus text on red background Stock Images

Chúa nói cùng cha mẹ của Samson khi họ hỏi Danh của Ngài, “Sao ngươi hỏi danh Ta như vậy? Danh Ta lấy làm diệu kỳ (Quan 13:18). Chữ “diệu kỳ” được tự điển của Ông Strong giải nghĩa là: remarkable, secret, wonderful, marvelous—đáng kể, bí mật, lạ lùng, kỳ diệu.

Trong sách Xuất hành 6:2 Chúa phán với Moses , “Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn-năng (toàn túc); song về danh Ta là Giê-hô-va, thì Ta chưa hề tỏ cho họ biết”. Kinh văn nầy bày tỏ Chúa có nhiều danh xưng, nhiều danh hiệu.