Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH-24-Ép-a-phơ-ra


-
“Epaphras our dear fellowservant, who Is for you a faithful minister of Christ- Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God”. -Colossians 1:7; 4:12).
“Y như anh em đã học nơi Ép-a-phơ-ra là đồng bộc yêu dấu của chúng tôi, và vì chúng tôi mà làm chấp sự trung tín của Đấng Christ-- Ép-a-phơ-ra, người của anh em, đầy tớ của Christ Jêsus, chào thăm anh em; người thường thường vì anh em mà chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em được tin chắc đầy đủ mà đứng trọn vẹn trong cả ý chỉ của Đức Chúa Trời. (Colossians 1: 7; 4:12)

LƯỢC GIẢI SÁCHTHI THIÊN-45
Thơ con cháu Cô-rê làm, để dạy dỗ về ái tình. Cho thầy nhạc chánh Theo điếu “Sô-san-nim” [†] Chánh nghĩa là bông-huệ
1 Lòng tôi đầy tràn những lời tốt;
Tôi nói điều tôi vịnh cho vua;
Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài.
2 Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người;
Ân điển tràn ra nơi môi Ngài:
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời.
3 Hỡi Đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông,
Là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài.
4 Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ, và sự công bình,
Hãy lấy sự oai nghi Ngài cỡi xe lướt tới cách thắng trận;
Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh.

GIÓ BÃO XÉ RÁCH TƯỜNG ẤY-
E-xê-chi-ên13: 8-16-Cho nên CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi nói lời giả mạo, thấy khải tượng dối trá nên ta chống lại các ngươi. CHÚA tuyên bố như thế.  Tay ta sẽ chống lại những tiên tri thấy khải tượng giả, bói toán láo. Chúng nó sẽ không được ở trong hội dân ta; chúng nó sẽ không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. Vì thật vậy, chúng đã làm dân ta lầm lạc khi tuyên bố rằng: “Hòa bình.” Nhưng không có hòa bình. Và ai xây tường, thì kìa, chúng sơn phết vôi cho tường.  Hãy nói với kẻ phết vôi lên tường rằng nó sẽ đổ xuống. Sẽ có mưa lụt. Còn ngươi, mưa đá sẽ đổ xuống và bão tố lớn sẽ xảy ra.  Kìa, khi tường sụp đổ, người ta sẽ không hỏi các ngươi: “Vôi mà các ngươi phết lên tường đâu rồi sao?” Cho nên, CHÚA phán như vầy: Trong cơn thịnh nộ, ta làm cho bão tố lớn xảy ra; trong cơn giận ta, sẽ có mưa lụt; mưa đá sẽ phá hủy nó dữ dội.  Ta sẽ đánh đổ xuống đất tường mà các ngươi phết vôi, chân tường phơi bày ra. Khi tường đổ, các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đó và các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. Ta sẽ đổ hết cơn thịnh nộ ta trên tường cùng những kẻ phết vôi cho tường. Ta sẽ tuyên bố cùng các ngươi: “Tường không còn nữa mà người phết vôi cũng không;  tức là những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an mà không có bình an gì cả. CHÚA tuyên bố như vậy.” ’
-

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 13
Những Người Kinh Nghiệm Thực Tế Hội Thánh Phi-la-đen-phi-
-
Khải 3:7-13- Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Phi-la-đen-phi: “Đấng thánh khiết và chân thật, Đấng giữ chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán rằng: 8 ‘Ta biết các công việc con. Này, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn giữ lời Ta và không chối danh Ta. 9 Này, Ta sẽ ban cho con mấy kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, là những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng nói dối. Này, Ta sẽ khiến chúng đến, quỳ gối dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng Ta đã yêu con. 10 Vì con đã vâng giữ lời kiên nhẫn Ta, nên Ta sẽ gìn giữ con khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế giới để thử những người sống trên mặt đất.
11 Ta đến mau chóng, con hãy giữ điều con có để không ai cất lấy mão của con. 12 Người nào thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong thánh điện Đức Chúa Trời Ta và người sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời Ta, và danh của thành phố Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem mới, gốc ở trên trời, từ Đức Chúa Trời Ta mà xuống, và danh mới của Ta.’ 13 Ai có tai hãy lắng nghe lời của Thánh Linh phán dạy các hội thánh.”