Lời của Đức Chúa Trời không đơn giản vì  có nhiều huyền nhiệm tuyệt vời được ẩn giấu trong lòng Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao khi chúng ta đến với Lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta đừng dừng lại ở hiểu biết hay giáo lý mà chúng ta cần phải chạm được điều huyền nhiệm được giấu kín trong lòng Ngài. Nếu không,  bạn chỉ học được điều gì đó chung chung về quyển Kinh Thánh.