Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Bạn ơi, hãy tỉnh ngộ!


-
Genesis 19:24(ASV) Then Jehovah rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;
Sáng 19:24- Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân chúng cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.
-
Phải chăng tuần lễ bảy mươi tới,
Con sói kia dọn lối sa tan,
Cấy con chíp rất chu toàn,
Tập tành các nước lo toan thi hành.
Hôn nhân đồng tính nhanh lan tỏa,
Dân Sô đôm nay đã dậy rồi,
Diêm sinh mưa lửa từ trời,
Diệt loài dâm đảng đê tồi nay mai.
Đền thờ sa tan ai xây dựng ?
Mở đường đại nạn đúng hạn kì,
Con thú ngự trị quyền uy,
Bạn ơi, tỉnh ngộ kịp thì giờ chăng ?
Minh Khải—19-4-2016

Tám Bước Vào Vương Quốc— -
Matthew 5:1-10
And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him: and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God. Blessed are they that have been persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.-
-
After Lord Jesus coming, everyone who practices these eight blessings, will come into the kindom. Those ones cannot practice these things, they will be cast out.
Sau khi Chúa tái lâm, những ai thực hành nổi tám phước lành nầy mới được vào vương quốc 1000 năm, nếu không, họ chỉ được vào thiên đàng sau vương quốc đó.
-
Người linh nghèo nước trời được hưởng,
Lòng trống không dễ tiếp Chúa vào;
Phước kẻ buồn than khóc, kêu gào,
Vì hội thánh, thế nhân suy thoái;
Sẽ lãnh thưởng vui mừng tuyệt đối;
Người nhu mì thừa hưởng địa cầu,
Chịu giày đạp vì Chúa khá lâu;
Bạn có đói khát tìm kiếm Chúa,
Ngài sẽ ban no đủ thêm nữa;
Thương xót người sẽ được xót thương
Trước tòa án xét xử tinh tường;
Tầm nhìn Chúa Trời tỏ rõ thật,
Khi lòng bạn khiết thanh trong sạch;
Giải hòa được nhiều người gian ngoa,
Bạn làm con trưởng của Chúa Cha;
Chịu bắt bớ từ tín đồ ác
Bạn được vào vương quốc sớm nhất;
Tám bước trên chớ ai bỏ mất,
Khải hoàn cai trị với Chúa mà,
Nếu không, bạn bị ném ra xa.!
Minh Khải 21-4-2016

Thảnh Thơi Vào Nước Ngàn Năm Của Chúa-


-
2 Phero 1:3-11--Vả, thần năng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự quan hệ đến sự sống và sự kỉnh kiền, bởi sự thông biết Đấng đã lấy chính vinh hiển và mỹ đức của Ngài mà gọi chúng ta. 4 Cũng bởi đó Ngài đã ban cho chúng ta lời hứa rất quí báu quá lớn, hầu cho nhờ đó anh em được dự phần thần tánh, vì đã thoát khỏi sự hư nát của thế gian do tư dục mà ra. 5 Chính vì cớ ấy anh em hãy ân cần mọi bề mà thêm cho đức tin mình đức hạnh, cho đức hạnh tri thức, 6 cho tri thức tiết chế, cho tiết chế nhẫn nại, cho nhẫn nại kỉnh kiền, 7 cho kỉnh kiền tình kính mến anh em, cho tình kính mến anh em lòng thương yêu. 8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và thêm lên nữa, ắt khiến anh em không đến đỗi ở dưng hoặc không kết quả đối với sự thông biết Chúa chúng ta là Jêsus Christ đâu. 9 Vì ai không có những điều đó thì đui mù, chỉ thấy gần, đã quên hẳn sự tẩy sạch tội cũ của mình. 10 Vậy, hỡi anh em, hãy càng thêm ân cần để làm cho ơn kêu gọi là sự lựa chọn của anh em được chắc chắn, vì nếu anh em làm điều đó thì hẳn chẳng hề vấp ngã; 11 song dường ấy sẽ ban cho anh em được vào cách thảnh thơi trong nước đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Jêsus Christ
1 Tim.5:1-2- Chớ quở trách người già cả, nhưng hãy khuyên họ như cha, trai trẻ như anh em, đờn bà có tuổi như mẹ, gái trẻ như chị em, song phải thanh sạch mọi bề.
-
Sứ đồ Phi e rơ đề ra 8 bước tiến triển để một tín đồ có thể vào nước thiên hi niên. Ai không có đầy đủ 8 bước nầy sẽ chỉ vào thiên đàng, nhưng không được vào vương quốc Đấng Christ. Thần năng Chúa ban cho ta có thể sống và kỉnh kiền, qua việc mỗi ngày phát triển hay thêm các đức tính nầy vào đời sống chúng ta. Thần ái agape là bước phát triển cuối cùng.
-
Bạn muốn thảnh thơi vào vương quốc,
Thêm đức hạnh cho đức tin mình,
Đó chính là mĩ đức thuộc linh,
Cấp tri thức lẽ thật đầy đủ,
Người thiếu hiểu biết Lời mê ngủ,
Khó tiến lên đường lối Chúa Trời,
Không tiết độ mà cứ buông trôi,
Không thể tự chế trong đường hẹp,
Chúa ban nhẫn nại để đi tiếp,
Bền đỗ chịu đựng cứu hồn mình,
Đức kỉnh kiền sẽ sớm phát sinh,
Là sinh hoạt giống Chúa Trời nhất,
Kính Chúa phải mến anh em tất,
Là tình huynh đệ thuộc linh cao,
Kính “cha mẹ”, “huynh trưởng” đứng đầu,
Mến chị em nhưng phải tinh sạch,
Giữ tính phái nam nữ đúng cách,
Đó mới là tình nghĩa anh em,
Hầu trưởng thành thần ái siêu nhiên,
Yêu người bằng tình thương của Chúa,
Là bậc thứ tám cao muôn thuở,
Thần năng Chúa ban cho xưa nay,
Vừa sống, vừa kỉnh kiền lâu dài,
Phát triển đầy đủ tám bước ấy,
Ta thong dong vô nước Chúa ngay./,
Minh Khải—21-4-2016

SÁCH MÁC Bài 19


Kinh thánh; Mác 6:1-56

SỰ TUẬN ĐẠO
CỦA NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG CHO PHÚC ÂM
Đừng nên nghĩ rằng nếu rao giảng Phúc Âm, trình bày lẽ thật, và cung ứng sự sống, chúng ta sẽ được nghinh tiếp. Không, như Giăng Báp-tít, Chúa Jesus và các môn đồ khác, chúng ta cũng nên chờ đợi bị khước từ
Sau khi Chúa bị người Na-xa-rét khước từ, Ngài sai mười hai môn đồ đi ra. Sau khi sai mười hai môn đồ đi ra, Giăng Báp-tít, là người mở đường cho Phúc Âm, đã tuận đạo. Sự tuận đạo của Giăng Báp-tít cho thấy sự căm ghét của Sa-tan được thể hiện qua sự tối tăm và bất công của người thê giới có thế lực đối với người mở đường trung tín của Cứu Chúa- Nô Lệ

SÁCH MÁC Bài 18Kinh thánh: Mác 6:1-44

BỨC TRANH VỀ SỰ KHƯỚC TỪ
Trước hết trong 6:1-6, Chúa bị người Na-xa-rét khinh thường và khước từ. Thật ra sự từ khước này không làm Ngài phiền hà hoặc thất vọng. Mặc dù Ngài lìa họ vì họ khước từ Ngài nhưng điều này không có nghĩa là Ngài thất vọng hay bỏ cuộc. Cứu Chúa-Nô Lệmuốn làm điều gì đó cho người Na-xa-rét, nhưng họ không mở ra với Ngài Mác 6:5 chép: “Ở đó Ngài không làm được việc quyền năng nào, chỉ đặt tay chữa lành vài người đau yếu”. Sự vô tín của người Na-xa-rét khiến Ngài không làm được nhiều công việc quyền năng giữa vòng họ.
Thay vì chán nản và thất vọng bởi bì người Na-xa-rét khước từ thì húa lại được khích lệ. Điều này được chứng minh bởi sự kiện trong 6:7-13 khi Ngài sai mười hai môn đồ làm cùng điều mà Ngài đang làm. Cụ thể là “Ngài….ban cho họ có quyền bính trên các uế linh” (c.7). Chúa chỉ định mười hai môn đồ làm những gì Ngài đang làm
Trong 6:14-29, chúng ta có sự tuận đạo của người dọn đường cho Phúc Âm là Giăng Báp–tít. Nói theo phương diện loài người thì điều này hẳn là thất vọng. Thật ra, Chúa Jesus không thất vọng ngay cả với sự kiện Giăng Báp-tít tuận đạo. Sau khi Giăng tuận đạo, chúng ta có trường hợp Chúa cho năm ngàn người ăn và làm thỏa mãn họ. Sự khước từ của người Do Thái tại quê hương đã không làm cho Ngài thất vọng; trái lại, sự khước từ ấy đã khích lệ Ngài sai các môn đồ đi. Cũng vậy, sự tuận đạo của người dọn đường của Ngài đã không làm cho Ngài thất vọng; thay vào đó, việc ấy đã khích lệ Ngài nuôi dưỡng nhiều người hơn.
Trong 4:35-5:43, chúng ta thấy thế nào Vương Quốc Đức Chúa Trời đáp ứng cho nhu cầu của tình trạng con người. Như chúng tôi đã chỉ ra, tình trạng của xã hội loài người đã được mô tả trong phần Phúc Âm Mác này. Xã hội loài người cũng như mỗi một người thì đầy “bão tố” nổi loạn, các quỉ nghề ô uế (nuôi heo), căn bệnh chết chóc và sự chết. Đây là tình trạng thật của nhân loại. Nhưng Cứu Chúa-Nô Lệ đã đem Vương Quốc đến cho chúng ta, và Vương Quốc là lời giải đáp cho tình trạng của con người sa ngã. Vương Quốc chinh phục sự phản loạn và Vương Quốc đuổi quỉ, Vương Quốc dẹp sạch việc làm ăn ô uế, Vương Quốc chữa lành người đau yếu và Vương Quốc làm người chết sống lại. Trong 4:35-5:43, chúng ta thấy sự tỏ ra của xã hội loài người. Thật là một bức tranh tuyệt diệu biết bao!
Trong 6:1-44, Mác trình bày một bức tranh khác. Trong bức tranh này, chúng ta thấy sự khước từ, căm ghét và tuận đạo. Cho dù Vương Quốc và sự rao giảng Phúc Âm đem lại bao nhiêu phước hạnh đi nữa thì thê giới vẫn căm ghét và khước từ Cứu Chúa-Nô Lệ và những người đồng công với Ngài. Vì vậy trong 6:1-44, chúng ta thấy thái độ của người thê giới đối với Phúc Âm . Chúng ta phải làm gì khi đối diện với một thái độ như vậy? Chúng ta nên làm gì khi bị khinh thường, khước từ, căm ghét và thậm chí có ai đó bị giết. Chúng ta có nên chán nản không? Chúng ta có nên ngưng việc rao giảng tin mừng và ngưng công tác vì Vương Quốc không? Chắc chắn là không. Thay vì thất vọng, chúng ta nên được khích lệ bởi thái độ tiêu cực của người thê giới đối với Phúc Âm
BỊ NGƯỜI NA-XA-RÉT KHINH THƯỜNG
Ngay sau khi Chúa làm những việc tuyệt diệu để đem phước hạnh của Vương Quốc đến thì Ngài về quê hương mình. Mác 6:1 chép: “Jesus đi khỏi đó, đến quê hương, có các môn đồ cùng theo”. Câu 2 và 3 cho thấy rằng Ngài bị người Na-xa-rét khinh thường và khước từ: “Đến ngày Sa-bát, Ngài khởi dạy dỗ trong nhà hội; nhiều người nghe đều kinh ngạc mà nói rằng: Bởi đâu người này được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà người được ban cho đó là gì, và tay người làm được những việc quyền năng dường ấy là sao? Đó há chẳng phải là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đa và Si-môn chăng? Còn chị em người há chẳng ở với chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài”. Ở đây, chúng ta thấy người Na-xa-rét biết Cứu Chúa-Nô Lệ theo xác thịt chứ không theo Linh (2 Cô 5:16). Họ bị hiểu biết thiên nhiên làm cho mù lòa.
Sau đó, Chúa Jesus phán với họ: “Tiên tri không được tôn trọng chăng chỉ trừ ra trong quê hương dòng họ và nhà mình thôi” (c.4). Lời này cho thấy có lẽ thậm chí một số người nhà của Ngài cũng hiệp với người khác để khinh thường và khước từ Ngài.
Sự ứng nghiệm lời tiên tri
Lời của những người khinh thường mù lòa ở đây có thể được xem là sự ứng nghiệm của lời tiên tri về Cứu Chúa-Nô Lệ trong Ê-sai 53:2 và 3: “…như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người; không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ….” Đây là biết Ngài theo xác thịt trong nhân tính Ngài chứ không theo Linh trong thần cách của Ngài (La. 1:4). Trong nhân tính, Ngài là rễ ra từ đất khô, một Chồi nứt lên từ gốc Y-sai, một Nhánh ra từ rễ của Giê-se. (Ês.11:1), một Nhánh cho Đa-vít (Giê.23:5; 33:15), Nhánh này là Con Người và là Tôi Tớ của Đức Giê-hô-va (Xa.3:8;6:12) ra từ dòng dõi Đa-vít theo xác thịt (La.1:3). Trong thần tính của Ngài, Ngài là Nhánh của Đức Giê-hô-va vì sự đẹp đẽ và vinh hiển (Ês.4:2), Con Đức Chúa Trời được chứng minh trong quyền năng theo Linh (La.1:4)
Một người ở địa vị thấp hèn
Chỉ trong Phúc Âm Mác, Chúa Jesus mới được gọi là thợ mộc. Những người khước từ Ngài hỏi: “Đó há chẳng phải là thợ mộc sao?” Họ dung chữ “thợ mộc” theo cách khinh thường. Họ kinh ngạc bởi sự dạy dỗ, khôn ngoan và những công việc quyền năng của Ngài. Nhưng họ coi Ngài là một người thuộc địa vị thấp hèn. Theo ngôn ngữ ngày nay, có lẽ họ đã tự hỏi Ngài có trình độ chuyên môn gì, có bằng cấp gì.
Chữ “vấp phạm” trong 6:3 cho thấy người Na-xa-rét khước từ Cứu Chúa – Nô Lệ. Tại sao họ lại vấp phạm Ngài? Họ vấp phạm Ngài vì về một mặt, họ đã nghe những lời tuyệt diệu ra từ miệng Ngài và đã thấy một số công việc lạ lùng của Ngài, nhưng về mặt khác, họ cho rằng Ngài không có địa vị hay bằng cấp cao. Họ thấy Ngài chỉ là người thợ mộc. Vì vậy, họ vấp phạm Ngài và khinh thường Ngài.
Ngày nay nguyên tắc cũng như vậy. Nhiều Cơ-đốc nhân quan tâm đến địa vị hay bằng cấp của người khác và sốt sắng điều tra những điều như vậy. Đây là một minh họa cho việc Cơ-đốc nhân ngày nay quan tâm về địa vị và bằng cấp
Nhiều người trong số những người có bằng tiến sĩ thần học lại không có nhiều kinh nghiệm về Đấng Christ sống động. Họ cũng không có bao nhiêu điều phong phú của Đấng Christ hay hiểu biết sâu sắc về lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời. Trái lại, hiểu biết Kinh Thánh của họ có thể rất nông cạn.
Sự phong phú của Đấng Christ
Và sự sâu nhiệm của lẽ thật
Trong Phúc Âm Mác chương 6, chúng ta thấy Chúa Jesus là thợ mộc. Ngài không có bằng cấp hay địa vị cao. Nhưng chắc chắn Ngài có sự phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất và Ngài cũng biết được sự sâu nhiệm của lẽ thật trong Kinh Thánh. Những người nghe Ngài vô cùng ngạc nhiên vì sự hiểu biết Kinh Thánh của Ngài.
Những gì được ghi lại trong chương 6 làm chúng ta tự hỏi chúng ta muốn điều gì và đánh giá cao những gì. Chúng ta muốn bằng cấp cao hay địa vị xã hội cao? Chúng ta muốn Jesus và chúng ta muốn có sự phong phú của Đấng Christ. Thay vì những giáo lý nông cạn suông trong Kinh Thánh, chúng ta muốn sự sâu nhiệm của lẽ thật thần thượng trong lời Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn làm theo Chúa Jesus trong việc cung ứng những điều phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất cho người khác và trong việc trình bày cho họ sự sâu nhiệm của lẽ thật thần thượng trong Kinh Thánh.
Chúng ta không nên nghĩ rằng nếu có những điều phong phú của Đấng Christ và sự sâu nhiệm của lẽ thật, chúng ta sẽ được đón nhận. Không, đây không phải là thời đại mà lẽ thật của Chúa được đón nhận trên đất. Trái lại, đây là một thời đại mà Chúa và các môn đồ Ngài bị khinh thường và bị khước từ
Không ai có thể so sánh với Chúa Jesus. Ngài có những điều phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất và Ngài có sự sâu nhiệm của lẽ thật. Nhưng cho dù Ngài phong phú như thế nào hoặc biết lẽ thật trong Kinh Thánh bao nhiêu thì Ngài cũng bị khinh thường và bị khước từ thay vì được nghinh tiếp.
Mặc dù Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy một điều nào đó về sự sâu nhiệm của lẽ thật thần thượng trong Lời của Chúa, chúng ta không được nghinh tiếp. Thường thì chính những người chỉ có kiến thức nông cạn về lẽ thật Kinh Thánh lại đi đầu trong việc khước từ chúng ta và chống đối những gì chúng ta trình bày. Một số người đã tiến xa đến mức vu cáo chúng ta. Một trong những lời vu cáo này là cho rằng chúng ta theo thuyết phiếm thuần, nghĩa là chúng ta tin rằng mọi sự trong vũ trụ đều là Đức Chúa Trời. Những người khác đã tố cáo chúng ta là dị giáo hoặc tà giáo. Nhưng cho dù chúng ta bị vu cáo, khinh thường hay khước từ, tôi cũng không thất vọng. Trái lại, tôi được khích lệ. Khi Chúa Jesus bị khước từ, Ngài sai mười hai môn đồ đi ra. Chúng tôi tin rằng càng bị từ khước, nhiều thánh đồ trong sự khôi phục của Chúa sẽ càng đi ra rao giảng Phúc Âm, trình bày lẽ thạt và cung ứng sự sống
SAI MƯỜI HAI MÔN ĐỒ ĐI RA RAO GIẢNG
Trong 6:7-13, chúng ta có việc sai mười hai môn đồ đi ra rao giảng. Theo câu 7, Chúa gọi mười hai môn đồ đến và sai họ đi ra từng đôi một. Các câu 12 và 13 chép: “Họ bèn đi ra, rao giảng rằng người ta phải ăn năn. Họ cũng đuổi nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ đau yếu và chữa lành cho” Ở đây, chúng ta thấy mười hai môn đồ được sai đi đẻ làm ba điều: rao giảng, đuổi quỉ và xức dầu cho người bệnh và chữa lành họ.
Đuổi quỉ bằng cách trình bày lẽ thật
Khi xem xét ba điều mà mười hai môn đồ được sai đi để thực hiện, chúng ta sã nhận thức rằng những điều này tương ứng với ba vấn đề là rao giảng Phúc Âm, trình bày lẽ thật và cung ứng sự sống. Điều đầu tiên – rao giảng Phúc Âm – rõ ràng là như nhau và không cần bình luận thêm ở đây. Tuy nhiên, chúng ta cần thấy mối liên hệ giữa vệc đuổi quỉ và trình bày lẽ thật
Giả sử anh em nói với một người: “Anh bị quỉ ám, và tôi đến để đuổi những quỉ này”. Nếu nói như vậy, sẽ không ai nghe anh em. Theo nguyên tắc, cách tốt nhất để đuổi quỉ ngày nay là trình bày lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời. Nếu nói chuyện với người chưa tin, anh em có thể trình bày lẽ thật về Thân Vị và công tác của Đấng Christ. Nếu nói chuyện với Cơ-đốc nhân, anh em có thể trình bày cho người ấy một lẽ thật liên quan đến đời sống Cơ-đốc. Chẳng hạn anh em có thể trình bày lẽ thật về sự biến đổi. Trong khi trình bày lẽ thật này, anh em có thể nói: “Chúng ta hãy cùng đọc 2 Cô-rin-tô 3:18”. Rồi anh em hãy đọc câu ấy: “Chúng ta thảy đều để mặt trần mà ngắm xem và chiếu lại vinh quang của Chúa như một cái gương, thì đều được biến hóa nên cùng một hình ảnh của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, như bởi Chúa là Linh”. Sau khi đọc câu này, anh em có thể chia sẻ một vài lời vắn tắt mà trong đó cần trình bày lẽ thật về sự biến đổi. Chắc chắn một Cơ-đốc nhân đích thực, tìm kiếm sẽ được thu hút bởi sự trình bày một lẽ thật như vậy.
Trình bày lẽ thật là đuổi quỉ. Xã hội ngày nay đầy quỉ. Những con quỉ này có thể ví như virus. Chứng ta cần trình bày lẽ thật như là thuốc để chặn đứng sự lan tràn của những con “virus” là các quỉ. Chúng ta không những cần trình bày lẽ thật như là thuốc để chặn đứng sự lan tràn của những con “virus” là các quỉ. Chúng ta không cần những cần trình bày lẽ thật về sự lớn lên trong sự sống và biến đổi bởi sự sống mà thậm chí còn trình bày lẽ thật về sự cứu rỗi ban đầu.
Tôi biết rằng trong một số sách Cơ-đốc có ít nhiều điều phong phú thần thượng nào đó. Nhưng phần lớn những điều phong phú này đã bị chôn vùi và niêm phong. Những điều này hiếm khi được tín đồ chạm đến. Kết quả là tình trạng chung giữa vòng Cơ-đốc nhân ngày nay là nghèo nàn thuộc linh. Chẳng hạn, nhiều Cơ-đốc nhân đích thực không biết sự biến đổi nghĩa là gì. Họ chưa hề nghe lẽ thật về sự biến đổi. Cũng vậy, nhiều người không hiểu ý nghĩa thật sự thánh hóa. Họ chưa nghe đến sự thánh hóa thật có hai phương diện, phương diện địa vị và phương diện tâm tính. Những tín đồ này có thể chỉ hiểu biết chung chung về sự thánh hóa. Thật ra, họ không biết được thánh hóa có nghĩa gì
Một thí dụ về sự nghèo nàn đối với lẽ thật thần thượng là lời phát biểu từ một nhà thần học nọ, nói rằng Đấng Christ thật sự không ở trong tín đồ nhưng được Thánh Linh đại diện ở trong họ. Theo quan niệm của người này, Thánh Linh là đại diện của Đấng Christ ở trong tín đồ. Loại dạy dỗ này xa rời lẽ thật Kinh Thánh. Đây là một minh họa cho thấy “các quỉ” ngày nay đang thắng thế, chiếm hữu tâm trí con người và che lấp sự hiểu biết của họ là như thế nào.
Chúng ta phải làm gì trước một tình trạng như vậy? Chúng ta cần lan truyền tất cả lẽ thật mà Chúa đã tỏ cho chúng ta như là thuốc và trình bày những lẽ thật này như “thuốc giải độc” để tiêu diệt những virus quỉ này. Chúng tôi có thể làm chứng rằng mỗi một lẽ thật mà Chúa đã tỏ cho chúng tôi từ Lời là một liều thuốc hữu ích để tiêu diệt những vi trùng này. Bây giờ, chúng ta cần đi ra trình bày các lẽ thật Kinh Thánh với người khác một cách dung đắn
Khi trình bày lẽ thật cho người khác, chúng ta cần phải khôn ngoan. Chúng ta không nên nói: “Anh có nhiều virus và chúng tôi có mang thưốc theo để tiêu diệt những virus này”. Nếu anh em nói với người khác như thế, chắc chắn họ sẽ phản ứng chống lại anh em
Một bác sĩ khôn ngoan không phải lúc nào cũng nói hết với bệnh nhân về kết quả chẩn đoán. Thay vì nói rằng họ có virus, chúng ta chỉ cho họ một liều thuốc lẽ thật dưới dạng thức ăn thuộc linh bổ dưỡng để họ nhận lãnh và vui hưởng. Khi nhận lấy thức ăn lành mạnh này, họ sẽ nhận lãnh liều thuốc họ cần để xử lý những virus bên trong
Chúng ta hãy dung lẽ thật về sự thánh hóa để minh họa. Anh em có thể nói với một tín đồ rằng: “Anh có biết rằng theo Tân Ước, thánh hóa có hai phương diện không? Trong Kinh Thánh, chúng ta có sự thánh hóa về địa vị và thánh hóa về tâm tính”. Nếu anh em trình bày lẽ thật về sự thánh hóa cách đúng đắn, người khác có thể tiếp thu. Họ có thể nói: “Vâng, những điều anh nói với tôi là đúng. Khi tin Chúa Jesus, tôi đã được thánh hóa về địa vị. Bây giờ tôi thấy tôi chưa được thánh hóa nhiều lắm về tâm tính. Về tâm tính thì tôi chưa được thánh hóa, thay vì thế, tôi vẫn tầm thường trong nhiều phương diện”
Chúng ta hãy cùng học tập làm “những người hầu bàn” tốt, tức là những người phục vụ người khác bằng thức ăn lẽ thật bổ dưỡng. Chúng ta hãy học tập để trở nên điêu luyện trong việc trình bày các lẽ thật Kinh Thánh. Trong tình trạng ngày nay, cách đuổi quỉ là trình bày lẽ thật.
Xức dầu cho người người bệnh
Bằng cách cung ứng sự sống
Chúng ta đã thầy rằng tất cả những thánh đồ của Chúa nên đi ra rao giảng Phúc Âm, trình bày lẽ thật là đuổi quỉ. Bây giờ chúng ta cần tiếp tục thấy rằng cung ứng sự sống cho người khác tương ứng với việc xức dầu cho người bệnh và chữa lành họ.
Nhiều Cơ-đốc nhân đang đau yếu về mặt thuộc linh vì thiếu dinh dưỡng. Làm thế nào chúng ta có thể nuôi dưỡng họ? Cách nuôi dưỡng tốt nhất là làm chứng cho họ về việc chúng ta kinh nghiệm Christ. Lời chứng chân thật về kinh nghiệm thuộc linh của chúng ta sẽ là thức ăn tốt nhất
Việc chúng ta làm chứng cho người khác cũng là xức dầu cho họ. Nhu cầu thật sự ngày nay không phải là đặt tay theo cách bề ngoài như đã được thực hành giữa vòng nhiều phong trào linh ăn hay Ngũ Tuần. Chúng ta cần làm chứng về kinh nghiệm Đấng Christ của minh. Anh em có thể làm chứng mình đã được Chúa cứu và bắt lấy như thế nào, đã được Chúa làm cho thỏa mãn là như thế nào, đã kinh nghiệm và vui hưởng Ngài hằng ngày là làm sao. Qua lời chứng như thế, người khác sẽ được xức dầu cách phong phú. Qua việc xức dầu này, họ sẽ được nuôi dưỡng và được chữa lành cách thuộc linh. Vì vậy, cung ứng sự sống cho người khác là nuôi dưỡng họ và xức dầu cho họ bằng lời chứng của mình
Đức Chúa Trời Tam Nhất trở nên
Sự vui hưởng hằng ngày của chúng ta
Tất cả chúng ta đều cần kinh nghiệm hơn về việc vui hưởng Chúa. Sau đó chúng ta cần làm chứng cho người khác về sự vui hưởng của mình
Đối với nhiều Cơ-đốc nhân, tư tưởng vui hưởng Chúa có thể nghe lạ tai. Nhiều người có thể chưa bao giờ nghe rằng Chúa có thể được chúng ta vui hưởng. Họ có thể nói: “Anh có ý gì khi nói vui hưởng Chúa? Đức Chúa Trời thì vĩ đại và quyền năng. Làm thế nào chúng ta cho rằng mình có thể vui hưởng Ngài?” Thay vì tranh luận về điều này, chỉ cần làm chứng cho họ rằng Đức Chúa Trời Tam – Nhất đã trở nên sự vui hưởng hằng ngày của anh em là như thế nào. Một lời chứng như vậy sẽ xức dầu cho họ, bồi bổ họ và nuôi dưỡng họ

Tất cả chúng ta nên noi theo Chúa và mười hai môn đồ để rao giảng Phúc Âm, đuổi quỉ và chữa lành người bệnh. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ đi ra rao giảng, đuổi quỉ bằng cách trình bày lẽ thật, xức dầu và chữa lành người khác bằng cách làm chứng. Bằng cách này, chúng ta sẽ nuôi dưỡng người khác, xức dầu và cung ứng sự sống cho họ. 

Lược Giải Sách Thi Thiên—34


-
Thơ Đa-vít làm, khi người giả bộ điên dại trước mặt A-bi-mê-léc, và bị người đuổi đi
1 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
2 Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.
3 Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.
4 Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.
5 Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn.
6 Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, Giải cứu người khỏi các điều gian truân.
7 Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
8 Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao!Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!
9 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Lược Giải Sách Thi Thiên—33
-
1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.
2 Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài.
3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.
4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.
5 Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
6 Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.
7 Ngài thâu các nước biển lại thành như đống, Và trữ những nước sâu trong chỗ chứa.
8 Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.
9 Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.
10 Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, Khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không.
11 Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, Ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.
12 Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!

Kí ức-


-
Con gặp Chúa Si-nai ngày trước,
Giải phóng dân nầy Chúa bảo con,
Biết mình kém con từng thoái thác,
Hứa ngôn Ngài chỗ dựa trường tồn.

Giữa Ba-bên tập tành chăn dắt,
Chúa kêu con cất bước về nhà,
Quy tụ từng người dân lưu lạc,
Bờ sông khẩn nguyện cất bước ra.

Các hội thánh A-si Chúa lập,
Con góp phần rất nhỏ buổi đầu,
Nay nhà lớn hoang vu nguy ngập,
Con khóc thầm chẳng biết nói sao !

Con đã già hao mòn thể chất,
Đi-ô-trép cậy thế hung tàn,
Nói năng càn bậy, ưa đầu nhất,
Con làm gì giúp hội thánh tăng ?

-Mục nhân—4-2016

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

SÁCH MÁC BÀI 17


Kinh Thánh: Mác 4:35-5:43

CHINH PHỤC SỰ PHẢN LOẠN
Sách Mác chương 4 là một chương tuyệt diệu về hạt giống, gien của Vương Quốc và sự phát triển trọn vẹn của hạt giống ấy. Điều ngạc nhiên là ở phần cuối  của chương này, chúng ta có phần ghi lại về cơn bão trên biển. Có lẽ anh em tự hỏi làm thế nào phần cuối của chương 4 lại gắn liền được với 4:1-34, là phần có các ẩn dụ về Vương Quốc
Trước hết, Mác chương 4 nói về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Ngay sau phần chép về Vương Quốc là phần chép về sự phản loạn. Mác 4:37 ghi rằng có một cơn bão lớn nổi lên và sóng tạt vào thuyền. Đây là bức tranh về sự phản loạn. Qua điều này, chúng ta thấy rằng vào phần cuối của chương nói về Vương Quốc Đức Chúa Trời, sự phản loạn vẫn còn đó.
Chỉ dùng một từ để làm chủ đề cho chương 4 thì không đủ. Trong chương này, trước hết chúng ta có Vương Quốc, sau đó có việc chinh phục sự phản loạn. Nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời, Vương Quốc là sự phát triển của chính Đức Chúa Trời là hạt giống sự sống. Nhưng nhìn từ góc độ của kẻ thù Đức Chúa Trời, Vương Quốc là việc chinh phục sự phản loạn.