Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

BÊ-TÊN


1. Gia-cốp ở đâu?.
Ông đang ở trong một nơi tách biệt.
Bản tường thuật sẽ dẫn chúng ta nghĩ rằng giấc mơ diễn ra vào đêm đầu tiên khi ông ra đi. Nhưng trừ khi ông ta đã đi bằng lạc đà cách nhanh chóng thì giấc mơ này không thể. Khoảng cách từ Bê-e-Sê-ba đến Bê-tên khoảng sáu mươi dặm đường chim bay. Đây có thể là đêm thứ ba của ông, và ông vẫn chưa đi xa hơn hai trăm dặm. Thật là thú vị khi thời gian và khoảng cách không gian không xen vào câu chuyện này. Đặc tính ở đây là Gia-cốp đã ra đi, từ bỏ tất cả mọi thứ, lìa bỏ tất cả các kết nối của mình trong thế giới. Bê-tên đã đến nơi đó. Ngôi nhà của Đức Chúa Trời có đặc điểm thuộc linh nầy. Điều đó sẽ đến một lần nữa.
2. Gia-cốp đã thấy gì?.
1. "Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời”. Điều này đại diện cho một liên kết và một liên kết giao tiếp giữa trời và đất. Các tầng trời và trái đất được hiệp nhất và đồng làm việc giúp đỡ dụng cụ này. Trời bắt đầu có liên lạc với trái đất, và trái đất liên lạc với trời bởi phương tiện của dụng cụ nầy.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 18-


Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
DƯỚI ĐẤT—
-
Mời các bạn đọc kinh văn:
Philip 2:10-Để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gốiTrên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống,
1 Phiero 3:19- Bởi đó, Ngài đi giảng cho những linh bị tù,
Công 2:31-Thấy trước việc tương lai, vua Đa-vít nói về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế rằng: Ngài chẳng bị bỏ nơi Âm Phủ, thân thể Ngài không bị hư nát.
Mathio 12 :40-Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 
Dân 16 :30-33-Nhưng nếu CHÚA làm một việc hoàn toàn mới lạ, nếu đất hả miệng nuốt họ đi với tất cả những gì thuộc về họ, và họ còn sống mà xuống đáy mộ, thì các ngươi sẽ biết những kẻ này đã khinh dể CHÚA.” Ông vừa nói xong những lời đó, đất dưới chân họ liền nứt ra, và đất hả miệng nuốt trửng họ với gia đình họ cùng với tất cả những người theo Cô-rê và trọn tài sản họ. Họ còn sống mà xuống âm phủ với tất cả những gì thuộc về họ. Đất khép miệng lại trên họ và họ chết mất, vì bị tuyệt diệt giữa cộng đồng mình
2 Phi-e-rơ 2 :4-Nếu Đức Chúa Trời không tha cho các thiên sứ khi họ phạm tội nhưng bỏ họ vào địa ngục, giữ nơi vực sâu tối tăm để chờ sự đoán xét. 
Khải 9 :1-2-Thiên sứ thứ năm thổi kèn: Tôi thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất, ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa hầm vực thẳm. 2 Ngôi sao mở cửa hầm vực thẳm, khiến khói phun ra như khói của lò lửa lớn, mặt trời và không khí bị luồng khói ấy làm tối mịt. 
-
Người ta từng hỏi chữ « dưới đất » trong Phi-lip 2 :10 có nghĩa là gì ? Nó có giống ý nghĩa nhà tù ở 1 Phi e rơ 3 :19 chăng ?
Lu ca 16 khải thị Hades (âm phủ) thì ở dưới đất, trong âm phủ có paradise (lạc viên) là vườn vui vẻ dành cho tin đồ an nghỉ, chờ Chúa Jesus tái lâm. Các câu kinh thánh như Công 2 :31 ; Mathio 12 :40 ; Dân số kí 16 :30-33 chứng minh âm phủ trong trong lòng trái đất.
Ngoài ra ở dưới đất còn có Tartarus (tạm dịch: địa ngục trong 2 Phi e rơ 2: 4). Chữ nầy có nghĩa là « hố sâu nhất », nơi giam cầm các thiên sứ phạm tội, chờ ngày xét xử theo 1 Cor 6 : 3. Hố nầy là nơi ở hiện nay của con thú, là antichrist. Nó sẽ từ vực sâu đó mà lên cầm quyền thế giới vào đầu cơn đại nạn nay mai.
Tóm lại, khi Chúa Jesus được tấn phong làm Chúa cả vũ trụ, thì mọi đầu gối trên trời (các thiên sứ) trên đất (loài người) và dưới đất (các quỷ và tín đồ đã chết) đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải xưng nhận «Jesus là Chúa». Ha-lê-lu-gia !. Bạn khá nhớ rằng có một linh giới ở dưới đất đấy.
MK. 2-9-2016

CON RUỒI CHẾT-


Con ruồi chết làm hư lọ dầu thơm,
Một chút điên dại làm tổn hại sự khôn ngoan và danh giá. Truyền 10:1
-
Mục tiêu của Chúa Giêsu Christ là chúng ta phải được hoàn hảo. Ngài muốn "thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo (lời); để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích" (Ep 5: 26-27). Đây là kỳ vọng và sự ấn định của Chúa.
--Nhưng chúng ta đã thiếu hụt điều nầy!
Thật vậy, chúng ta đang theo đuổi hàng ngày, nhưng chúng ta cách xa mục tiêu này biết bao! Chúa muốn chúng ta hoàn hảo, khi còn ở trên thế giới nầy. Nếu chúng ta không hoàn hảo, chúng ta không thể làm hài lòng Chúa, và chúng ta cũng không có thể thu hút các linh hồn của thế giới đến với Ngài. Tất nhiên, so với thời gian từ khi chúng ta mới được cứu, chúng ta đã có được một số tiến bộ, thậm chí là tiến bộ đáng kể. Nhưng, há không có nhiều nhược điểm nhỏ cùng các vết tích trong tâm tính và hành vi của chúng ta hay sao? "Con ruồi chết làm hư lọ dầu thơm" (Truyền đạo 10:. 1). 

NHỮNG NGƯỜI TOÀN THẮNG CỦA CHÚA-


Khải huyền 12:1-5,11-Một dấu lạ lớn xuất hiện trên trời: Một người đàn bà mặc áo bằng mặt trời, dưới chân có mặt trăng, đầu đội mão bằng mười hai ngôi sao. Nàng có thai và kêu la vì đau đớn sắp sinh con. Một dấu lạ khác cũng xuất hiện trên trời: Kìa, một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu và mười sừng, bảy đầu đội bảy mão. Đuôi nó kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất. Con rồng đứng chực trước người đàn bà sắp sinh nở, để nuốt sống đứa con khi sinh ra. Nàng sinh một Con trai. Con trai ấy sắp dùng gậy sắt mà trị vì tất cả các dân tộc. Nhưng Con trai nàng được tiếp đón lên tới Đức Chúa Trời, đến tận ngai Ngài- Họ đã chiến thắng nó Bởi huyết Chiên Con Và bởi lời chứng mình; Họ chẳng tham sống sợ chết.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—27-Bên-gia-min
Bên-gia-min- Tín đồ tảo hôn-
-
Sáng 44:33-34- Vậy bây giờ xin cho tôi làm nô lệ thế cho đứa trẻ và cho đứa trẻ quay về với các anh nó.  Nếu đứa trẻ không theo tôi, làm sao tôi có thể quay về với cha tôi? Không! tôi không nỡ nào chứng kiến cảnh đau lòng xót dạ của cha tôi đâu!”
Sáng 46:21- Các con trai của Bên-gia-min là Bê-la, Bê-ka, Ách-bên, Giê-ra, Na-a-man, Ê-bi, Rô-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim, và A-rết.
Sáng 49:27- Bên-gia-min là một con chó sói ưa cấu xé.
Philip 3:5-Tôi  (Phao-lô) chịu phép cắt bì khi sinh được tám ngày, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, chi tộc Bên-gia-min, là người Do Thái, con của người Do Thái, theo Kinh Luật là một người Pha-ri-si-

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—46
Đức Chúa Trời ở với chúng ta trong hoạn nạn-
-
1 Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta.
Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.
2 Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi,
Núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển.
3 Dù đại dương gầm thét và sôi bọt,
Dù núi đồi lay chuyển và náo động.
4 Có một con sông, các dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi ngự thánh của Đấng Chí Cao.
5 Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành sẽ không bị lay chuyển.
Vừa hừng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ thành.
6 Các nước náo động, các vương quốc ngả nghiêng. Đức Chúa Trời lên tiếng, quả đất liền tan chảy.
7 CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta.
Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy chúng ta. Sê-la
8 Hãy đến xem các công việc của CHÚA,

BÊ-TÊN
1. Gia-cốp ở đâu?.
Ông đang ở trong một nơi tách biệt.
Bản tường thuật sẽ dẫn chúng ta nghĩ rằng giấc mơ diễn ra vào đêm đầu tiên khi ông ra đi. Nhưng trừ khi ông ta đã đi bằng lạc đà cách nhanh chóng thì giấc mơ này không thể. Khoảng cách từ Bê-e-Sê-ba đến Bê-tên khoảng sáu mươi dặm đường chim bay. Đây có thể là đêm thứ ba của ông, và ông vẫn chưa đi xa hơn hai trăm dặm. Thật là thú vị khi thời gian và khoảng cách không gian không xen vào câu chuyện này. Đặc tính ở đây là Gia-cốp đã  ra đi,  từ bỏ tất cả mọi thứ, lìa bỏ tất cả các kết nối của mình trong thế giới. Bê-tên đã đến nơi đó. Ngôi nhà của Đức Chúa Trời có đặc điểm thuộc linh nầy. Điều đó sẽ đến một lần nữa.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 17-
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-Những Cái Ban Đầu Trong Kinh Thánh-
-
Đức Chúa Trời không có ban đầu vì Ngài là nguồn gốc của mọi cái ban đầu. Khi có cái ban đầu nào đó xuất hiện thì Chúa đã hiện hữu trước đó rồi. Khải 3:14 chép, “Ngươi cũng hãy viết cho sứ giả của Hội thánh tại Lao-đi-xê rằng: 'Đấng A-men, Chứng nhân thành tín chân thật, là khởi đầu cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, phán rằng…”. Chúa là “khởi đầu cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời”. (the beginning of the creation of God)- Đức Chúa Trời là căn nguyên của vạn vật, là nguồn gốc cả không gian và thời gian của vũ trụ.
1.     Ban đầu của kẻ sát nhân- Giăng 8:44- 1 Giăng 3:8
Chúa Jesus phán, “ Các ngươi ra từ cha các ngươi là ma quỉ, và các ngươi muốn làm theo tư dục của cha các ngươi. Từ ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng đứng trong lẽ thật, vì trong nó không có lẽ thật đâu”. Bản BDM dịch rõ hơn, “Từ ban đầu đến nay, hắn vẫn là tay giết người”-
Còn 1 Giăng 3:8 chép, “Vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu”. Đây là tội lỗi của Lucifer hồi ban đầu, sau khi có trời đất.

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 14
Lạc Đà Chui Qua Lỗ Cây Kim-
-
 Mathio 19 :23-26- Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, lấy làm khó cho người giàu vào nước trời.  Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời."  Môn đồ nghe vậy, thì kinh ngạc quá đỗi mà nói rằng: "Thế thì ai có thể được cứu?"  Jêsus nhìn họ mà phán rằng: "Đối với loài người điều ấy vẫn bất năng, nhưng đối với Đức Chúa Trời mọi sự đều khả năng cả."BNC.
-
BNC dịch chữ «vương quốc thiên đàng» là «nước trời». Đó là vương quốc 1000 năm của Chúa Jesus.
Chúa nói người giàu khó vào nước trời, tức là khó vào vương quốc thiên hi niên, nhưng các sứ đồ hiểu lầm là người giàu khó được cứu rỗi linh hồn. Tiếp nhận được sự sống đời đời là những gì chúng ta thường nói khi một người tin Chúa thì được cứu rỗi. Còn vào vương quốc thiên đàng là đồng cai trị với Chúa trong thiên hi niên. Hai điều đó khác hẳn nhau, mà giữa vòng đa số tín đồ ngày nay vẫn còn có người lẫn lộn.
Kinh Thánh không nói rằng những người giàu không có thể tiếp nhận được sự sống đời đời. Tất cả những ai tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của họ thì đều có sự sống đời đời, nhưng không dễ để được vào nước trời và cai trị với Chúa. Người ta phải từ bỏ tất cả mọi sự và vác lấy thập giá mình mà theo Chúa.

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

TẶNG PHẨM CỦA CÁC TÍN ĐỒ-


"Mạc-đô-chê sai đáp lại Ê-xơ-tê: “Con chớ tưởng rằng trong tất cả những người Do-thái, chỉ mình con sẽ thoát chết vì con ở trong cung vua. Nếu con giữ yên lặng trong lúc này, người Do-thái sẽ được giúp đỡ và giải cứu từ nơi khác. Nhưng con và dòng họ con sẽ bị tiêu diệt. Biết đâu con được chức hoàng hậu là vì cớ thời điểm như thế này!” (Exote 4: 13-14).
Tôi được nhắc nhở rất nhiều khi tôi đọc những câu này về thời điểm các anh em của Ê-xơ-tê, người Do Thái, ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Họ sẽ sớm bị kẻ thù của mình tiêu diệt. Ngoài Ê-xơ-tê, có lẽ không có ai khác có thể cứu họ. Ở đây, lời cảnh báo của Mạc-đô-chê dành cho cô đã thực là chỉ bảo của Đức Chúa Trời cho những người có khả năng giúp đỡ anh em của họ.
Cứu người Do Thái là mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ra lệnh dân Ngài được cứu. Ngài không thể chịu được khi thấy dân Ngài đau khổ. Đức Chúa Trời tôn trọng Ê-xơ-tê và mong muốn sử dụng cô như một công cụ để cứu giúp người Do Thái. Nếu Ê-xơ-tê thất bại đối với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phải chọn một chiếc bình khác để cứu dân của Ngài. Khi đó, Ê-xơ-tê sẽ mất vinh quang trong việc giúp đỡ Đức Chúa Trời và niềm vui của việc giúp đỡ  dân tộc của cô. Bởi vì người Do Thái "sẽ được giúp đỡ và giải cứu từ nơi khác."

ẨN GIẤU HAY NỔI BẬT


Các thánh đồ của Đức Chúa Trời không thèm muốn danh tiếng. Họ nên được ẩn giấu trong Đức Chúa Trời. Những ai theo đuổi để có được một tên tuổi lớn lao thì có nhiều khả năng bị sa-tan làm tổn hại. Những người được ẩn giấu trong bàn tay của Chúa, họ được an toàn và  bình an biết bao!
Thật là dị thường khi một thánh đồ tìm kiếm vinh quang trần thế. Những người yêu mến Chúa không muốn làm lớn trong thế giới này. Tuy nhiên, giữa vòng các thánh đồ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nhiều người vẫn khao khát có một vị trí cao cả và muốn được người ta gọi mình là Ra-bi (Thầy). Sự khủng hoảng có với các thánh không phải xảy ra trên thế giới nhưng trong hội thánh!
Chúa khôn ngoan biết dường nào! Ngài bảo chúng ta gọi nhau bằng anh em và đừng dùng danh hiệu nào khác mà gọi nhau. Thật đáng tiếc là nhiều người, ngay cả giữa vòng anh em chúng ta, lại muốn làm một người anh lớn! Nếu chúng ta không cho phép Đức Thánh Linh đưa thập tự giá của Ngài vào trong đời sống chúng ta, chúng ta không thể loại bỏ được một tấm lòng xấu xa, là theo đuổi một tên tuổi.

TỰ CAO-


Tự đề cao là đặt bản ngã mình một nơi không đúng đắn. Đây là mối nguy hiểm cho các tín đồ trẻ tuổi và là cái bẫy cho các thánh đồ cao niên. Chỉ sau khi thập giá đã hành động cách triệt để trong tấm lòng một người thì anh ta có thể kiềm chế không thể hiện chính mình ra mà thôi. Chỉ sau đó một con người mới cho phép những người khác nhận được vinh quang, còn mình thì giữ im lặng như cây kiếm trong bao đựng kiếm của Đức Chúa Trời.
Cuộc sống của một Cơ Đốc nhân  không được tách ra khỏi thập tự giá một giây phút nào cả. Linh của Đức Chúa Trời hoạt động qua thập giá để vạch trần bản chất sa ngã và hư hoại của chúng ta. Tiếp sau kỷ luật như vậy từ Đức Chúa Trời, các thánh đồ sẽ biết tình trạng khốn khổ của mình bằng kinh nghiệm. Sau đó, họ không chỉ sẽ tránh được việc thể hiện chính mình, nhưng sẽ coi nó là một điều đáng xấu hổ khi làm như vậy, vì Đức Chúa Trời đã cho họ thấy tình trạng thực sự của họ thông qua kinh nghiệm của họ. Một người càng biết rõ tình trạng thực của mình, anh sẽ càng ít thể hiện bản thân. Nhưng đáng thương là chúng ta không biết bản thân mình! Chúng ta phải nhìn thấy ánh sáng trong ánh sáng của Đức Chúa Trời.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH-24-Ép-a-phơ-ra


-
“Epaphras our dear fellowservant, who Is for you a faithful minister of Christ- Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God”. -Colossians 1:7; 4:12).
“Y như anh em đã học nơi Ép-a-phơ-ra là đồng bộc yêu dấu của chúng tôi, và vì chúng tôi mà làm chấp sự trung tín của Đấng Christ-- Ép-a-phơ-ra, người của anh em, đầy tớ của Christ Jêsus, chào thăm anh em; người thường thường vì anh em mà chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em được tin chắc đầy đủ mà đứng trọn vẹn trong cả ý chỉ của Đức Chúa Trời. (Colossians 1: 7; 4:12)

LƯỢC GIẢI SÁCHTHI THIÊN-45
Thơ con cháu Cô-rê làm, để dạy dỗ về ái tình. Cho thầy nhạc chánh Theo điếu “Sô-san-nim” [†] Chánh nghĩa là bông-huệ
1 Lòng tôi đầy tràn những lời tốt;
Tôi nói điều tôi vịnh cho vua;
Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài.
2 Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người;
Ân điển tràn ra nơi môi Ngài:
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời.
3 Hỡi Đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông,
Là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài.
4 Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ, và sự công bình,
Hãy lấy sự oai nghi Ngài cỡi xe lướt tới cách thắng trận;
Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh.

GIÓ BÃO XÉ RÁCH TƯỜNG ẤY-
E-xê-chi-ên13: 8-16-Cho nên CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi nói lời giả mạo, thấy khải tượng dối trá nên ta chống lại các ngươi. CHÚA tuyên bố như thế.  Tay ta sẽ chống lại những tiên tri thấy khải tượng giả, bói toán láo. Chúng nó sẽ không được ở trong hội dân ta; chúng nó sẽ không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. Vì thật vậy, chúng đã làm dân ta lầm lạc khi tuyên bố rằng: “Hòa bình.” Nhưng không có hòa bình. Và ai xây tường, thì kìa, chúng sơn phết vôi cho tường.  Hãy nói với kẻ phết vôi lên tường rằng nó sẽ đổ xuống. Sẽ có mưa lụt. Còn ngươi, mưa đá sẽ đổ xuống và bão tố lớn sẽ xảy ra.  Kìa, khi tường sụp đổ, người ta sẽ không hỏi các ngươi: “Vôi mà các ngươi phết lên tường đâu rồi sao?” Cho nên, CHÚA phán như vầy: Trong cơn thịnh nộ, ta làm cho bão tố lớn xảy ra; trong cơn giận ta, sẽ có mưa lụt; mưa đá sẽ phá hủy nó dữ dội.  Ta sẽ đánh đổ xuống đất tường mà các ngươi phết vôi, chân tường phơi bày ra. Khi tường đổ, các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đó và các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. Ta sẽ đổ hết cơn thịnh nộ ta trên tường cùng những kẻ phết vôi cho tường. Ta sẽ tuyên bố cùng các ngươi: “Tường không còn nữa mà người phết vôi cũng không;  tức là những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an mà không có bình an gì cả. CHÚA tuyên bố như vậy.” ’
-

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 13
Những Người Kinh Nghiệm Thực Tế Hội Thánh Phi-la-đen-phi-
-
Khải 3:7-13- Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Phi-la-đen-phi: “Đấng thánh khiết và chân thật, Đấng giữ chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán rằng: 8 ‘Ta biết các công việc con. Này, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn giữ lời Ta và không chối danh Ta. 9 Này, Ta sẽ ban cho con mấy kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, là những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng nói dối. Này, Ta sẽ khiến chúng đến, quỳ gối dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng Ta đã yêu con. 10 Vì con đã vâng giữ lời kiên nhẫn Ta, nên Ta sẽ gìn giữ con khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế giới để thử những người sống trên mặt đất.
11 Ta đến mau chóng, con hãy giữ điều con có để không ai cất lấy mão của con. 12 Người nào thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong thánh điện Đức Chúa Trời Ta và người sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời Ta, và danh của thành phố Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem mới, gốc ở trên trời, từ Đức Chúa Trời Ta mà xuống, và danh mới của Ta.’ 13 Ai có tai hãy lắng nghe lời của Thánh Linh phán dạy các hội thánh.”