Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Thánh Vịnh 88 –


Leviathan

 

Tác giả nài khẩn Chúa cứu mình khỏi chết
Thơ hát của con cháu Cô-rê. Cho thầy nhạc chánh, theo giọng trầm.
Thơ dạy dỗ Hê-man, người Ếch-ra-hít, làm
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi,
Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa.
2 Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa:
3 Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
Vì  hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, Mạng sống tôi hầu gần âm phủ.
4 Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt;
Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ,
5 Bị bỏ giữa kẻ chết,

ĐẤNG CHRIST LÀ HÒN ĐÁ 7 CON MẮTCho sự xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời, Đấng Christ là hòn đá 7 con mắt:

Xa.3:9; 4:7, “Vì nầy, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà có bảy con mắt. Nầy, Ta sẽ chạm trổ nó, và Ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.
Eph.2:21, “các gian nhà đều kết liên trong Ngài, lần lần lớn lên nên đền thờ thánh của Chúa”
I Cor. 3:16-17, “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai huỷ hoại đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ huỷ hoại người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà đền thờ ấy là anh em.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

100 NHÂN VẬT THÁNH KINH--

A- đam và Ê- va


1.A- đam
Ađam “đất đỏ” Chúa làm ra,                         
Biểu lộ trị vì thế Chúa Cha;                              
Bởi quá yêu người vợ hái trái,                          
A đam phạm lỗi khác người ta.                           

2. A- bên
“Làn hơi nước” ý nghĩa A-bên,                       
Vì Chúa hết lòng trưởng dưỡng chiên;           
Kẻ ác ghét ganh người tuận đạo,                     
Chết rồi còn nói đến thiên niên.                         

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

KHI NGƯƠI CÒN TRẺ…


Treo chuông lên Hỡi những người thân mến, vài vị thánh của thế hệ gần đây đã nhìn thấy những gì T.A. Sparks cho xem. Địa điểm, nguyên tắc, đường thập giá của Đấng Christ, trong việc đưa sự sống thần thượng vào con người bằng máu, thịt và vào hồn mà đã bị điều khiển. Xin hãy đọc phần sau đây cách chậm chạp trong Thánh Linh, nếu bạn muốn –

Khi ngươi còn trẻ, người thường tự trang phục cho mình và đi bất cứ nơi nào ngươi muốn. (Giăng 21:18)

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

This is so lovely
CHƠN ĐÈN BẢY NGỌN


                     


I.                   Chơn đèn bằng vàng ngụ ý Đức Chúa Trời tam nhất:
1.      Thực thể vàng ròng ngụ ý Đức Chúa Trời Cha trong bản chất thần thượng của Ngài. Xuất 25:31, “Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh dát.”

2.      Trụ đứng ngụ ý Đức Chúa Trời Con, như hình ảnh và hiện thân của Đức Chúa Trời Cha—II Cor 4:4 b, “Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời”. – Colose 1:15,;2:9, “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.. Vì sự đầy đủ của thể yếu Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Ngài cách có hình thể”