Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

SẢN XUẤT THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST


Nhã Ca 5:2-6, 8, 16; 6:1-6 Philíp 3:10 Col 1:24
Nhã Ca thực sự là một sách diệu kỳ. Lần nữa chúng ta phải nói rằng chủ tâm của chúng ta không phải là hiểu suông quyền sách, điều đó vô nghĩa. Điều chúng ta phải thấy là mọi điểm chuyển biến trong sự sống hầu chúng ta có thể nẩy mầm cho mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời, sự xây dựng tập thể. Sự nhấn mạnh chủ yếu của chúng ta trong sứ điệp này là sự sống và sự xây dựng xuất phát từ sự sống. Chúng ta phải thấy các sự chuyển biến trong sự sống cho sự trưởng thành trong sự sống, mà sẽ sản xuất sự xây dựng.
Dù chúng ta không có chủ tâm hiểu suông quyển sách này, song le chúng ta vẫn cần quen thuộc với mọi từ liệu, các lời diễn tả, minh họa và hình thể. Đây là văn phẩm thi ca và trong một văn phẩm như vậy, các hình thể như vậy là quan trọng. Chúng ta không vì trí thức suông về kinh thánh, nhưng chúng ta cần hiểu biết mọi chuyển biến trong sự sống. Vì vậy, tôi cảm thấy chúng ta cần ôn lại mọi hình thể mà chúng ta đã bàn rồi.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

TỪ MIẾNG VƯỜN ĐẾN THÀNH PHỐ


Nhã 5 :26, 6, 8, 10, 16 ; 6 :1-4, Êsai 53 :4b
Côlôse 1 :24 Philíp 3 :10
Chúng ta đã thấy minh bạch rằng Nhã Ca có hai phần, phần thứ nhất chủ yếu vì sự thỏa mãn và vui hưởng của người tìm kiếm.  Nàng đánh giá và vui hưởng Chúa trong ba chương đầu, và nàng được thấm nhuần bằng Chúa. Mọi sự phong phú của Chúa đều dành cho nàng. Nhờ vui hưởng tất cả các điều này, nàng được biến đổi từng bước một, từ bầy ngựa đến mão miện. Tất cả các điều thiên nhiên đều qua đi, mọi sự đều trở nên thuộc linh. Theo một nghĩa, nàng đã đạt đến sự trưởng thành của sự sống, vì nàng là một mão miện. Nếu chúng ta là tác giả sách này, chắc chắn chúng ta sẽ dừng lại ở đây, vì cớ người tìm kiếm đã đạt được sự thành đạt tuyệt đỉnh trong sự sống thuộc linh của nàng. Nhưng đây chỉ là phần thứ nhất, dành cho chính nàng.

NGƯỜI TOÀN THẮNG
Sứ đồ Giăng tái khẳng định rằng cứu cánh cửa Đức Chúa Trời là chắn chắn, và bây giờ các đường lối của Ngài bền chặt với cứu cánh đó. Y như trong thành phố thiên nhiên vào lúc cuối cùng, các nguyên tắc của Thân thể tìm được sự phát triển và biểu hiện đầy đủ của chúng, sự đảo ngược cũng đúng như vậy. Bất cứ khi nào sự sống của các cõi vĩnh cửu có được một hành trình tự do trong chúng ta ngày nay, chúng ta sẽ nhận thấy mọi đặc chất của thiên thành, mọi thuộc linh chân thành của Chúa Jesus được biểu lộ xuyên qua Thân thể Ngài trên trái đất tại đây. Ai đã một lần có được cái nhìn thoáng về con người thiê thượng của Đức Chúa Trời lại có bao giờ được thỏa mản với bất cứ điều gì kém hơn điều nầy chớ?
Nhưng bây giờ chúng ta phải rất thực tiễn, và hãy nhìn vào các tình trạng ở xung quanh chúng ta. Đa số anh em chúng ta sẽ đồng ý rằng Cơ-Đốc giáo bề ngoài hôm nay đang ở trong một tình trạng đáng buồn. Cơ-Đốc giáo biểu lộ mọi chứng bệnh và sự bạc nhược của thế giới. Công tác của Cơ-Đốc giáo bị giảm xuống còm một ít việc rao giảng và một ít phụng vụ xã hội. Sự đụng chạm của Cơ-Đốc giáo trên con người thật không đáng kể. Đây là một thực sự, nhưng những gì có thể thậm chí làm cho chúng ta khốn khổ cá nhân lơn lao hơn, là bị kịch, đó là là dân Đức Chúa Trời, lương tâm của chúng ta đã được vận dụng quá ít về thực sự nầy. Chúng ta tiếp lấy các sự việc như tình cờ, và nhiều người hầu như chấp nhận chúng như chúng là việc tất nhiên. Các Cơ-Đốc nhân ngày nay không tin rằng những gì Phao lô đã đề ra trước mặt chúng ta là không thể. Lòng vô tín như vậy có hiệu nghiệm là đưa chúng ta trở về cùng chức vụ của Giăng, và cưỡng ép chúng ta nhìn lại tính chất đặc biệt của chức vụ đó.

GIĂNG VÀ THÂN LÝĐang khi tiến gần đến phần cuối của cuộc đời mình, Phao lô đã viết một thơ cho Ti mô Thê, đồng công trẻ tuổi của ông. Chúng ta có thể cảm thấy cách bi đát rằng, văn kiện cuối cùng trong các thơ tín của vị sứ đô có gánh nặng để làm về thực sự đau buồn của tình trạng suy tôn và đời đổi thuộc linh vào lúc đó. Song le chính vì cớ đó sự tẻ hướng thuộc linh đã khởi sự từ trước khi các sứ đồ qua đời, do đó chúng ta tìm được một sự hướng dẫn trong các trang Tân Ước cho các thánh đồ dưới các tình cảnh y như ngày nay.
Trong giờ phút khi mà nhiều người đánh đánh mất niềm tin và hy vọng của mình và đang hạ thấp các tiêu chuẩn Cơ-Đốc của họ, thật dễ bị xáo trộn. Chúng ta bị cám dỗ nói, nếu đức tin của con cái Đức Chúa Trời còn có thể thay đổi như vậy, thì còn có điều gì không thể thay đổi, nhưng thay vì chúng ta có thể ngưỡng vọng và ngợi khen Ngài. Chúng ta lại nhìn quanh và bị bối rối. Nên xuyên qua Phao lô, Linh bày tỏ đôi điều bất ổn khách cho chúng ta thấy “nền tảng vững bền của Đức Chúa Trời vẫn còn đứng, có ấn chứng nầy, Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài; lại nữa phần cử nhân danh của Chúa hãy lìa khỏi sự bất nghĩa” (II Ti 2:19)

CÁC CON TRAI MẸ TÔI--My Mother's Children -Nhã 1: 6- Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
Nhã 1 :7- Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt. Ở bên bầy của các bạn chàng?
Nhã  3 :3-4- Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng: Các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng?  Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa,
Nhã 5 :7-- Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi,
Đánh tôi, và làm tôi bị thương;
Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúp khỏi tôi.
Galati 4 :26--Nhưng Giê-ru-sa-lem ở trên là tự chủ, và là mẹ của chúng ta

SỢI DÂY BA TAO- The threefold cord--


-
Truyền đạo 4:9-12--Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!  Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.
Ecclesiastes 4:9-12--Two are better than one; because they have a good reward for their labour. For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
-

ƠN CÀNG THÊM ƠN—


-
Joh 1:16  And of his fulness have all we received, and grace for grace.
Tit 2:11-12-  For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
2Co 1:15  And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second grace;
2 Cor. 12:9--And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness.
1 Peter 1:13  Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

ĐÔI MẮT CỦA SU-LA-MÍT—The Two Eyes OF Shulammite—Gen. 13:10  And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
Mat 6:22-23-  The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

THIỂU SỐ NGƯỜI ĐẮC THẮNG— -
Mat 22:14  For many are called, but few are chosen-
Rev 17:14  for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.
Mathio 22: 14 -Vì được gọi thì nhiều, mà được chọn thì ít."
Khải 17;14 --vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua; còn những kẻ ở với Ngài, là kẻ được kêu gọi, lựa chọn và trung tín, cũng đều đắc thắng.”

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

SINH HOẠT TẬP THỂ ĐƯỢC NHÌN THẤY TRONG MIẾNG VƯỜN


Nhã Ca 4 :6-16 ; 5 :1
Từ bầy ngựa đến thành phố
Vào lúc đầu trong sách Nhã Ca, người tìm kiếm được Chúa ví sánh với bầy ngựa. Chúa phán cùng nàng «hỡi bạn tình ta, ta ví sánh mình như bầy ngựa trong các xe của Pha ra ôn » (1 :9). Nàng vốn là bầy ngựa, nhưng ở trong các xe cộ của Pha ra ôn. Trong kinh thánh, tên của Pha ra ôn không chỉ liên hệ đến thế giới nhưng cũng với Satan. Pha ra ôn là hình bóng bá chủ thế giới. Dù Chúa đã khen ngợi  người tìm kiếm, song le Ngài vốn khôn ngoan: có đôi điều liên quan đến bá chủ thế giới trong lời Ngài khen ngợi nàng. Điều này chỉ tỏ rằng Chúa đang phán: «hỡi bạn tình ca, mình yêu Ta, song le mình vẫn còn mang đôi điều của thế giới, mình vẫn còn liên hệ đến bá chủ thế giới. Ta phải ví sánh mình với bầy ngựa trong các xe cộ của Pha ra ôn »
Nhưng có nhiều sự trưởng thành trong chương 6. Hầu như nàng hoàn toàn trưởng thành trong chương 4 và điều này đúng với một lượng nào đó. Đích thực nàng đã trưởng thành nhưng nàng không trưởng thành như khi đến chương 6. Trong chương 6, Chúa ví sánh nàng như một thành phố có danh là Giêrusalem. « hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như Thiệt sa, có duyên như Giêrusalem, đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí. Nàng không còn liên kết với Pha ra ôn nữa. Nhưng với Giêrusalem. Nàng không phải là bầy ngựa nữa nhưng thành phố và thành phố có tên duy nhất «Giêrusalem» đây là tên của thành phố được tìm thấy trong cả cựu và tân ước. Đó là danh Đức Chúa Trời ban cho mà sẽ tồn tại đến vĩnh viễn