Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Ngã Trên Lầu 10


1 Vua 15:5 "Vì Đa-vít đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, trọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì Đức Giê-hô-va đã truyền bảo, ngoại trừ vụ U-ri, người Hê-tít"
2 Timothe 4:10 "vì Đê-ma, do ham mê đời nầy, đã lìa bỏ ta và đi qua Tê-sa-lô-ni-ca;"
Cậu Đa-vít chăn chiên cho cha và anh mình từ năm ông lên 13 đến 16 tuổi. Năm lên 17 tuổi, ông được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua tương lai, mà cũng là năm ông giết Gô-li-át. Ông chịu khổ dưới tay vua Sau-lơ suốt 13 năm mãi đến năm ông 30 tuổi thì lên ngôi cai trị nước Giu đa. Bảy năm sau ông cai trị toàn cõi Israel. Sau 40 năm trị vì, ông qua đời vào năm 70 tuổi.
Cậu hoàng tử Sa-lô-môn lên ngai năm khoảng 13, 14 tuổi, có nghĩa là vua Đa-vít đã sa ngã trong vụ án Uri- Bát-sê- ba khoảng 15 năm trước khi vua qua đời. Có nghĩa sau quá trình khoảng 45 năm theo Chúa vua Đa-vít đã phạm tội ngoại tình và sát nhân. Ông đã sa ngã từ bình diện trưởng thành thuộc linh cao và đã được Chúa phục hồi tiếp tục trị vì cho đến ngày chết. Cho nên mãi đến cuối Kinh thánh, Chúa Jesus vẫn còn quý trọng và nhắc nhở đến tên ông: "“Ta là Jêsus,.... Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.” Khải thị 22:16

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

CÁM CẢNH-


Dựa gốc cây ngồi bán vé số,
Cụ già tóc bạc mặt nhăn nheo,
Cám cảnh sinh tình, thấy đau khổ!
Kẻ độc hành cuộc sống gieo neo.
-
Xưa sao lắm kẻ đưa người đón,
Thăm khi bệnh, quà tặng không thôi,
Đến cuộc họp ngồi trên, ăn trước,
Tiếng dạ vâng át cả tiếng cười.
-
Văn hào nổi tiếng chết nhà ga lạnh,
Bần sĩ cuối đường cũng thế thôi,
Đời sau không còn nhớ đến nữa,
Những kẻ mở đường cho loài người.


-Kẻ Độc Hành
Rừng U-Minh 18-8-2017
(nhờ đăng giùm)