Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

SỰ ĐAU YẾU CỦA TÍN ĐỒ


Sự đau yếu là điều thường gặp nhất trong nếp sống loài người. Nếu muốn biết cách bảo tồn thân thể mình trong tình trạng tôn vinh Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết thái độ chúng ta phải đối với sự đau yếu, cách tận dụng sự đau yếu và cách chữa lành sự đau yếu của mình. Vì sự đau yếu rất phổ biến nên chúng ta sẽ không thể tránh khỏi nhiều sự thiếu hụt trong nếp sống của mình nếu không biết cách xử lý nó.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

NHỮNG LOẠI THÂN THỂ CỦA TÍN ĐỒ-

Kết quả hình ảnh cho photo of the tripartite man
Sáng thế ký 2:7 chép, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh (hồn sống động)”. Con người là một đơn vị có ba phần: thân, hồn, linh. Ban đầu thân thể con người vô tội, tinh khiết và trung tính. Sau khi sa ngã, ma quỉ vào thân thể con người, và Chúa phán về thân thể ấy, “Đức Giê-hô-va phán rằng: Linh ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt..”. Chữ “xác thịt”  nầy không ngụ ý xương thịt thiên nhiên, nhưng là “xác thịt của tội lỗi”- một tình trạng hư hoại của thân thể con người, như Rô ma 8:3 chép.

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

HAI PHƯƠNG DIỆN BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH-

Kết quả hình ảnh cho photo of the descent of Holy Spirit

Chúa Jesus nói, “ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi Đấng Yên ủi khác, để ở lại với các ngươi đời đời,” (Giăng 14:16). Chữ “khác” theo tiếng Hi lạp là allos, có nghĩa là khác hình dạng mà đồng loại, đồng bản chất. Hai Đấng yên ủi nầy chỉ là một.

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

NGHỆ THUẬT CHỐI QUANH ĐIÊU LUYỆN CỦA A-RÔN-


Xuất 4:14, “Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đương đi đến đón ngươi kia; khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng”.

Xuất 32:1-6, 21-25,” Dân chúng thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! Hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.  A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta.  Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn; người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.  A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó; đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va!  Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân; ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi—