Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

HÌNH TƯỢNG HAY THẦN TƯỢNG?Xuất 20:4: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia…”. Chữ “tượng” đây là פֶּסֶל đọc là pesel- có nghĩa là an idol: - carved (graven) image.- một tượng ảnh
Đa 3:1: “Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng…” Chữ “pho tượng” ở đây là צְלֶם  đọc là tselem  = figure, form, image; tượng ảnh, hình ảnh để thờ.
Ô-sê 4:17 ” Ép-ra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó!” Chữ “thần tượng đây là  עָצָב, đọc là ‛âtsâb= idol- thần tượng. Chữ ‛âtsâb” nầy dùng ở Thi 115:4;  135:15
&. Hình tượng là tượng ảnh, là một pho tượng, còn thần tượng là tượng ảnh có quỷ núp phía sau làm cho tượng ảnh đó trở  nên linh thiêng, có quyền lực của quỷ, có thể chi phối loài người. Hình tượng khác với thần tượng.