Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

CHIẾN THẮNG SATAN -- KẺ SÁT NHÂN-

Image result for photo of the death god and the scythe


Giăng 8:44, “Các ngươi ra từ cha các ngươi là ma quỉ, và các ngươi muốn làm theo tư dục của cha các ngươi. Từ ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng đứng trong lẽ thật, vì trong nó không có lẽ thật đâu. Khi nó nói dối, thì tự mình nó nói, vì nó vốn là kẻ nói dối, cũng là cha của sự ấy”.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

CA NGỢI CỨU ÂN CỦA CHÚA-

Image result for photo of the man lying the puddle

Quì nơi chân Chúa của tôi,
Chờ Ngài hạ cố nghe lời khẩn xin,
Dựa nương Lời Chúa vững tin,
Đến gần ân cứu trường sinh của Ngài.-

NĂM LOẠI LUẬT PHÁP TRONG KINH THÁNH-


Luật là gì? Luật là nguyên tắc hành động, là qui trình chi phối con người và mọi loài sự sống hay vạn vật như các hành tinh. Vạn vật, từ loài thảo mộc, động vật đến các nguyên tử, thiên hà đều được Đức Chúa Trời lập trình cho chúng nó phải sinh trưởng, vận hành trong qui luật nào đó. Kinh thánh cũng nói đến những luật khác như luật của các từng trời—“ Ngươi có biết luật (ordinance, manner) của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng?- (Gióp 38:33). Trong bài nầy tôi chỉ bàn luận về năm loại luật có ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của tín đồ.
Đức Chúa Trời không bị luật nào chi phối, nhưng vạn vật đều bị chi phối theo nguyên tắc, qui trình, qui luật mà Ngài đã cài đặt trong chúng nó khi Ngài sáng tạo ra chúng nó. Sự sống càng cao năng lực của qui luật càng lớn.

DẦU XỨC VÀ SỰ XỨC DẦU THÁNH LINH-

Image result for photo of the anointing in old testament

“Trong Thánh Kinh dầu ví Đức Linh,
Nói lên một nguyên tố diệu vinh,
Đơn chất dầu tượng trưng thần tánh,
Một thể yếu tam nhất vô hình”.

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

ĐƯỢC CẤT LÊN KHI CÒN SỐNG

Kết quả hình ảnh cho photo of the rapture of the saints

Được cất lên khi còn sống là cách cuối cùng để đắc thắng sự chết. Khi Chúa Jesus trở lại, nhiều tín đồ sẽ được cất lên khi còn sống. Cả 1 Corinth 15:51-52 lần 1 Thessalonica 4:14-16 đều dạy dỗ điều này. Không có ngày xác định cho sự đến lần thứ hai của Chúa. Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào trong hai ngàn năm qua. Các tín đồ có hi vọng được cất lên khi còn sống vào bất kỳ lúc nào mà không phải trải qua sự chết. Thời điểm Chúa Jesus đến lần thứ hai hiện gần hơn trước. Vì vậy, các tín đồ ngày nay có nhiều hi vọng được cất lên khi còn sống hơn những người trong các thế hệ trước. Chúng ta không muốn nói nhiều ở đây, nhưng chúng ta có thể thận trọng nói một vài lời với sự tin chắc: nếu Chúa Jesus trở lại đang khi thế hệ chúng ta còn ở đây, chúng ta có được cất lên khi còn sống không? Nếu vậy, chúng ta phải đắc thắng sự chết, không cho phép mình chết trước kỳ để chúng ta có thể được cất lên khi còn sống. Theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, cuối cùng sẽ có một nhóm tín đồ được cất lên mà không trải qua sự chết. Việc được cất lên khi còn sống của họ là một loại đắc thắng sự chết. Hễ còn sống trên đất, chúng ta không được nói rằng chúng ta có thể không phải là những người này. Vì vậy, không phải là chúng ta nên chuẩn bị mình đắc thắng hoàn toàn sao?