Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Thế Hệ Gian Ác Ngoại Tình-
Giăng 2: 23-24: "Đang lúc Đức Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người".
Tại sao Chúa Giêsu không phó thác mình cho những người đặc biệt theo Ngài như vậy? Có phải họ không phải là "tín đồ" và họ không nhìn thấy phép lạ Ngài sao? Những người nầy biết gì về Chúa Jêsus? Bạn hãy nghe những gì ông Mathew Henry nói về những tín đồ này .........
"Họ hỗn độn, thiếu sự thận trọng và quản lý. Những người ở Jerusalem có lẽ đã có kỳ vọng về thời trị vì tạm thời của Đấng Mê-si-a nhiều hơn những người khác, và trong sự mong đợi đó, họ sẽ sẵn sàng cho một số đòn táo bạo vào chính quyền đương thời nếu Đấng Christ đã giao phó Ngài cho họ và đặt mình làm Đầu của họ. Nhưng Ngài không muốn, vì vương quốc của Ngài không thuộc về thế giới này".