Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

TÌNH ĐẦU-

Love at first sight Royalty Free Stock Images

Trong Khải thi 2: 4,  vị sứ đồ cao niên ghi lại lời khiển trách của Chúa đối với chúng ta nói chung là:, “Dầu vậy, có điều Ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình thương yêu ban đầu”. Chữ “tình thương yêu” là agape – tình yêu thần thượng-, còn chữ “ban đầu” theo nguyên văn Hi lạp là protos. Protos có hai nghĩa tích cực và “thứ nhất, đầu nhất—first” và “tốt nhất- best”. Hội thánh Epheso đã bỏ mất tình yêu thứ nhất và tốt nhất đối với Chúa.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

CHÚA TƯỚC BỎ GIÓPGióp 19:9 Gióp nói “Ngài có bóc lột (tước bỏ) vinh quang tôi, Và cất mão triều khỏi đầu tôi”. Động từ pâshaṭ  có nghĩa là: unclothe, plunder, flay, strip…. Động từ nầy được dùng trong Lê vi ký 1:6 nói về việc “lột da” con sinh tế lễ. Chúa xử lý Gióp và mọi tôi tớ, con dân Ngài như vậy, bằng cách lột bỏ mọi vẻ bề ngoài, mọi sở hữu bề ngoài của người, để người chỉ còn bám lấy Chúa, hầu Ngài là mọi sự trong mọi sự cho người. Bạn đã được Chúa lột bỏ chưa? Bạn có kinh nghiệm về sự tước bỏ của Ngài trên đời sống bạn hay chưa?
-

HỘI THÁNH CHẠY THEO THÀNH TÍCH GIẢ MẠO-Vào khoảng năm 64 S.C, sứ đồ Phao-lô đánh giá về hội thánh tại Tê-sa-lo-ni-ca, “chúng tôi không ngớt nhớ đến công việc của đức tin, lao khổ của tình thương yêu, và sự nhẫn nại của hi vọng anh em trong Jêsus Christ Chúa chúng ta”( 1:2).
Đức tin là bản chất  và sức mạnh của công việc chúng ta làm cho Chúa. Tình yêu là động cơ và đặc tính của lao tác cho danh Ngài. Còn hi vọng là nguồn gốc sự nhẫn nại của chúng ta trên đường theo Chúa