Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

BÀI HÁT-4
Sự Bảo Đảm Phước Hạnh-(Nầy Là Truyện Kí Tôi)
Tc số 269-HTTLVN (MN)
-
Chúa thuộc về tôi, tôi nguyền tin sắt son,
Tôi từng vui nếm trước phước vĩnh sinh bùi ngon,
Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, nhờ ơn hiếu sinh,
Sạch tội bởi huyết, tái sanh bởi Thần Linh
Nầy là truyện kí tôi, bản hát của tôi,
Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;
Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi,
Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không khi nào thôi.

PHÚC ÂM GIĂNG BÀI 3
PHẦN GIỚI THIỆU SỰ SỐNG VÀ SỰ XÂY DỰNG (2)

Trong bài trước chúng ta thấy Đấng Christ, là Lời, đã đến như sự sống và ánh sáng nhằm mục đích sinh ra nhiều con cái để trở nên sự mở rộng và sự bày tỏ Đức Chúa Trời cách tập thể. Điều đó được khải thị trong Giăng 1:1-13. Nguyện chúng ta ghi sâu điều này trong lòng.
Trong bài này chúng ta đến phần hai của Giăng chương 1, là phần gồm các câu từ 14 đến 18. Phần này cho chúng ta thấy chính Đấng Christ là Lời, đã đến như sự sống và ánh sáng để sinh ra nhiều con để mở rộng và bày tỏ Đức Chúa Trời, Ngài đã nhục hóa để chúng ta được vui hưởng Ngài. Giăng 1:1-13 cho thấy Đấng Christ đến để sinh ra con cái cho Đức Chúa Trời; các câu 14-18 bày tỏ mọi con cái Đức Chúa Trời đều cần vui hưởng Đấng Christ.

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 22
Những Người Không Thờ Lạy Ma-môn-
-
Mathio 6: 19-24 -Chớ dồn chứa của báu cho mình ở dưới đất, là nơi có sâu mọt, ten rét làm hư nát, và kẻ trộm đào khoét vào lấy được;  nhưng phải dồn chứa của báu cho mình ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mọt, ten rét làm hư nát, cũng chẳng có kẻ trộm đào khoét vào lấy.Vì chưng của báu ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. "Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt ngươi tốt, thì cả thân thể ngươi đều sáng sủa;  nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi đều tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm, thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!  "Không ai có thể hầu việc hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể hầu việc cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài nữa.
Xuất 20:3- Trước mặt (besides) Ta, ngươi chớ có các thần khác.

NHÂN VẬT THÁNH KINH 57-Mi-ri-am
Mi-ri-am-Tín Đồ Ưa Kể công-
-
Lu ca 17:10-Cũng vậy, khi các ngươi làm xong mọi việc đã truyền cho, thì hãy nói: 'Chúng tôi là đầy tớ vô ích; chúng tôi chỉ đã làm việc phải làm đó thôi.'”
Xuất hành  6:20 chép, “Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng-thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi”.

NHÂN VẬT THÁNH KINH-56-Giê-rê-mi-
Tiên Tri Giê-rê-mi-
-
Có bài thơ về Giê-rê-mi:
“Được làm miệng Chúa nói thay Ngài,
Chức vụ lời trong cảnh khổ thay,
Thập giá Giê-rê-mi quá lớn,
Quyền năng Chúa củng cố lâu dài”.
-
Có người nói, “Khó có thể tưởng tượng được một địa vị nào đau xót hơn địa vị của một bậc vĩ nhân bị buộc phải chứng kiến nỗi thống khổ triền miên của một xứ sở kiệt quệ, phải chăm sóc cho xứ sở ấy lúc nó bị những cơn hôn mê sảng sốt giày vò trước khi tan rã, và phải nhìn thấy những triệu chứng của sức sống lần lượt biến đi cho tới khi chỉ còn lại lạnh lẽo, tối tăm, và đổ nát”.

NHÂN VẬT THÁNH KINH-55-Anh-Rê
Anh-rê- Tín Đồ Thích Giới Thiệu Chúa-
-
Giăng 1:38-42-Sáng ngày sau nữa Giăng cùng đứng với hai môn đồ mình, thấy Jêsus đi qua, bèn nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!”  Hai môn đồ nghe người nói, bèn theo Jêsus.Jêsus xây lại, thấy họ đi theo, thì phán rằng: “Các ngươi tìm chi?” Thưa rằng: “Ra-bi (dịch là thầy), thầy trú tại đâu?”  Ngài phán rằng: “Hãy đến xem.” Vậy, họ đến thấy nơi Ngài trú, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.  Một trong hai người nghe điều Giăng nói, và theo Jêsus đó, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.  Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: “Chúng ta đã gặp Mê-si” (dịch là Christ).  Người bèn dẫn anh đến cùng Jêsus, Jêsus nhìn Si-môn, mà phán rằng: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha” (dịch là Phi-e-rơ).
Giăng 6:8-9- Một môn đồ là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng:  “Đây có một trai trẻ có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ; nhưng đối với số đông dường ấy có thấm vào đâu?
Giăng 12:20-23-Vả, trong đám đã lên thờ lạy trong kỳ lễ có mấy người Hi-lạp.  Họ đến cùng Phi-líp, là người ở Bết-sai-đa thuộc Ga-li-lê, mà xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn ra mắt Jêsus.”  Phi-líp đi nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp đến thưa cùng Jêsus.Jêsus bèn đáp rằng: “Giờ Con người được tôn vinh đã đến rồi. –

DƯỠNG LINH -24- Cây Cổ Thụ Vĩ Đại--
-
 “Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác” (Sáng thế ký2: 8-9 )
Nếu chúng ta thức tỉnh, chúng ta tìm hiểu thêm về Chúa từ thế giới tự nhiên, hơn là từ kinh thánh hay bất kỳ cuốn sách nào khác.

DƯỠNG LINH -23
Chuyện Về Cây Đại Cổ Thụ
-
Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân.
Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm.

Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador, nó đã có rồi và  khi những tu sĩ tới gầy dựng sự nghiệp ở Plysmouth nó mới sống được nửa đời của mình.

Dưỡng Linh-22PHÉP LẠ-
-
Giăng 5:3-4-Những kẻ đau yếu, mù, què, bại nằm tại đó rất đông, (chờ khi nước động;  vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, hễ ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh hoạn gì, cũng được lành cả.)
Công 5: 12, 15-Nhờ tay các sứ đồ mà nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra giữa dân chúng--đến nỗi có người đem kẻ đau yếu ra đường, để trên chõng hoặc trên đệm, mong khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít nữa cũng ngả che được một vài người.
Công 19:11-12-Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm những việc quyền năng phi thường,  đến đỗi người ta lấy khăn tay hoặc cái choàng trên mình người đem để trên những kẻ đau yếu, thì bịnh liền dứt, ác linh ra khỏi-

DƯỠNG LINH--21
Đền Tạm Và Năm Của Lễ Trong Phúc Âm Giăng--
-
Tư tưởng sâu sắc của phúc âm Giăng là Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhục hóa, đã đến như sự hóa thân của Đức Chúa Trời, được minh họa như là đền tạm (1:14) và đền thờ (2:21), đến nỗi con người có thể tiếp xúc và bước vào trong Ngài để vui hưởng các sự phong phú của Đức Chúa Trời chứa đựng trong Chúa Jesus. Vào thời Cựu Ước, các thầy tế lễ bước vào và sinh hoạt trong đền tạm, thánh đồ Tân ước cũng làm như vậy đối với đền tạm Chúa Jesus.

Dưỡng Linh-20
LỊCH SỬ ISRAEL TRONG PHÚC ÂM GIĂNG
-
“Thời gian từ khi chúng ta rời Ca-đe Ba-nê-a đến khi vượt qua khe Xết-rôn là 38 năm. Trong thời gian đó, các chiến binh thuộc thế hệ ấy đã bị tiêu diêt khỏi trại quân, như Đức Giê-hô-va đã thề với họ” (Phục 2:14).
“Tại Jerusalem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có 5 vòm cửa. Rất nhiều người đau ốm, mù loà, què quặt, bại liệt nằm tại đó. Có một nguời mắc bệnh đã 38 năm. Chúa Jesus thấy người nầy nằm đó, vì biết bị bệnh đã lâu…”( Giăng 5:2-6).
“Tổ phụ chúng ta đã ăn Ma-na trong hoang mạc, như lời đã chép: Ngài cho họ ăn bánh từ trời.” (Giăng 6:31).
 “ Như Cha hằng sống đã sai Ta, Ta nhờ Ngài mà sống thể nào thì người nào ăn Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống thể ấy. Đây là bánh từ trời xuống, kh

DƯỠNG LINH—19
Tìm Kiếm Sự Nhu Mì-
-
Sô-phô-ni 2: 3 là một trong các câu kinh thánh chúng tôi được hướng dẫn san sẻ cùng các bạn đồng công của chúng tôi. “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của trái đất… hãy tìm kiếm sự công nghĩa, tìm kiếm sự nhu mì”. Đây là lời khuyên của đấng tiên tri trong ngày khi mà bóng tối tăm và sự u ám nguy cấp. Chúng ta đang sống vào cuối thời kỳ phân phát khác, và cũng trong trường hợp chúng ta, bóng tối, sự buồn chán và sự phán xét sớm giáng trên thế giới này, e rằng có thể chúng ta không nhận lấy lời đó như lời khuyên của Chúa cho mình trong một thời kỳ y như vậy, “hãy tìm kiếm sự công nghĩa, tìm kiếm sự nhu mì”.

DƯỠNG LINH-18
Đền Tạm Và Đền Thờ Trong Phúc Âm Giăng
-
“ Ngôi Lời đã trở nên xác thịt đóng trại giữa chúng ta...” (1:14)
“Hãy phá đền thờ nầy đi, rồi trong 3 ngày Ta sẽ dựng lại...Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài” (2:19, 21).

Động từ “đóng trại” skenóo là ngữ căn của danh từ skene (nhà trại, đền tạm).Còn danh từ “đền thờ” ở đây là naos, là nơi chí thánh, là đền thờ bên trong.

   Đền tạm và đền thờ trong Cựu ước đều có các vật dụng phụ thuộc. Phúc âm Giăng phác họa đền tạm và đền thờ Jesus Christ cách sinh động như sau. Chúa Jesus là đền tạm và đền thờ của Đức Chúa Trời trên trái đất nầy.

DƯỠNG LINH- 17-
Cây Sự Sống Trong Phúc Âm Giăng-
-
Giăng 1:1-4 chép, “Ban đầu có Ngôi Lời (Logos), Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Đấng nầy ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời. Qua Ngài muôn vật đã hiện hữu và ngoài Ngài không có một vật nào được hiện hữu. Trong Ngài có sự sống và sự sống là sự sáng của loài người”.

   Giăng 11:25, “Jesus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống…”.
   Giăng 14:6, “Jesus phán rằng :Ta là đường đi ,lẽ thật và sự sống…”.
   Giăng 15;1, “ Ta là Cây Nho thật”.
   Trong phúc âm về Con Đức Chúa Trời, sứ đồ Giăng giới thiệu Chúa Jesus là Cây Sự Sống tại chương 1: nầy. “Trong Ngài vốn có sự sống”. Từ ngữ “sự sống” ở đây là zoe—sự sống đời đời của Đức Chúa Trời.

DƯỠNG LINH--16
Bê-Tên Trong Phúc Âm Giăng
(Sáng. 2: ; Giăng 1:)
-
  Sáng thế kí chương 2: câu 9 chép, “giữa vườn có cây sự sống”, rồi đến câu 22 lại chép: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương suờn đã lấy từ A-đam xây dựng (nguyên văn) nên một người nữ và đưa đến cho A-đam”. Tư tưởng trung tâm của Chúa là : sự sống và sự xây dựng.

   Vị sứ đồ Giăng già dặn đã đưa ra hai ý tưởng đó vào chương 1 trong phúc âm của mình:

Giăng 1:4 chép, “trong Ngài có sự sống”.
Giăng 1:42, 51, “ngươi (Phi-e-rơ) sẽ được gọi là Sê-pha (đá). “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người”.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN 49-
Người Giàu Ngu Dại-
-
Thơ Con Cháu Cô-rê Làm
1 Hỡi các dân, hãy nghe điều này,
Hỡi toàn thể dân cư trên thế giới, hãy lắng tai nghe.
2 Cả người bình dân hay quyền thế.
Cả người giàu sang lẫn nghèo hèn.
3 Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan.
Sự suy tư trong lòng tôi là những điều thông sáng.
4 Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn,
Tôi sẽ giải câu đố với đàn hạc phụ họa.
5 Tại sao tôi phải sợ trong ngày tai họa?
Khi kẻ thù gian ác bao vây tôi?
6 Là những kẻ tin cậy nơi tiền của mình,
Khoe khoang về giàu sang dư dật của họ.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN -48-
Si-ôn-Thủ Đô Vương Quốc Ngàn Năm-
-
1 CHÚA thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi
Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và trên núi thánh Ngài.
2 Núi thánh Ngài cao vút đẹp đẽ,
Là niềm vui cho toàn trái đất.
Núi Si-ôn, đỉnh cao của Sa-phan,
Là thành đô của vua lớn.
3 Từ giữa các đền đài của thành ấy,
Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là nơi trú ẩn vững vàng.
4 Vì kìa, các vua tụ họp lại,
Cùng nhau tiến lên đánh thành.
5 Họ thấy thành nên kinh hoàng
Và hoảng sợ tháo chạy.
6 Tại đó, họ run rẩy rụng rời,
Đau đớn như đàn bà sinh đẻ.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN- 47
1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay.
Hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời.
2 Vì CHÚA Chí Cao thật đáng kính sợ,
Là Vua lớn trên toàn trái đất.
3 Ngài khiến các dân quy phục chúng tôi,
Làm các nước phục dưới chân chúng tôi.
4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,
Là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp người Ngài yêu mến. Sê-la
5 Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng,
CHÚA đi lên giữa tiếng kèn vang dậy.
6 Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên.
Hãy hát lên ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên.
7 Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất.
Hãy hát thánh thi mà ca ngợi Ngài.
8 Đức Chúa Trời cai trị các nước,
Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài.
9 Hoàng tử của thế gian nhóm họp lại
Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
Vì các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời.
Ngài được tôn rất cao.-

PHÚC ÂM GIĂNG BÀI 2
PHẦN GIỚI THIỆU SỰ SỐNG VÀ SỰ XÂY DỰNG (1)

I. LỜI, LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẾN NHƯ SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG ĐỂ SINH RA CÁC CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI
A. Ban Đầu Lời
Ngôn ngữ của Phúc Âm Giăng đơn giản và ngắn gọn, nhưng sách này thật là sách sâu nhiệm nhất trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, chúng ta hãy xem xét mệnh đề đầu tiên của cả sách: “Ban đầu có Lời”. Dầu ngôn ngữ của mệnh đề này rất đơn giản, chúng ta không thể dò thấu được chiều sâu ý nghĩa của mệnh đề này. Ban đầu là gì? Anh em có hiểu ban đầu là gì không? Khi nào là ban đầu? Thật khó trả lời biết bao. Hơn nữa, Lời là gì? Nếu anh em nói Lời là Đấng Christ, tôi xin hỏi anh em vì sao Đấng Christ được chỉ định là Lời trong câu này. Tại sao Ngài không được chỉ định là điều nào khác? Một từ ngữ như “Lời” được dùng để chỉ về Đấng Christ thật đầy ý nghĩa. Dầu mệnh đề này vô cùng sâu xa, chúng ta hãy cố gắng hiểu nó.

PHÚC ÂM GIĂNG BÀI 1-,

LỜI NÓI ĐẦU

Bài này là lời nói đầu cho loạt bài trong Phúc Âm Giăng. Chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát về toàn bộ Kinh Thánh. Trong quá khứ, nhiều lần chúng tôi đã nhấn mạnh rằng Kinh Thánh bao hàm hai vấn đề chính – Đấng Christ và Hội thánh. Tuy nhiên, xét dưới góc độ khác, Kinh Thánh là một cuốn sách về sự sống và sự xây dựng. Đấng Christ là sự sống, và Hội thánh là một công trình xây dựng. Khi nói về Đấng Christ và sự sống, chúng ta phải nhận biết rằng Đấng Christ là sự sống và Hội thánh là một công trình xây dựng. Nếu không nhận biết rằng Đấng Christ là sự sống và Hội thánh là một công trình xây dựng, thì khi anh em nói lên những từ ngữ này, chúng chỉ là các thuật ngữ có tính cách giáo lý. Đấng Christ là gì? Đấng Christ là sự sống của chúng ta (Côl. 3:4). Hội thánh là gì? Hội thánh là công trình xây dựng của Đức Chúa Trời.

DƯỠNG LINH-15
Ngồi Dưới Cây Nho Và Cây Vả-
-
1 Vua 4: 25, “Trọn đời vua Sa-lô-môn trị vì, dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình”.
Nhã 2: 3, “Lương nhân tôi ở giữa đám con trai Như cây bình bát (Cây Táo) ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người; Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi”.
Giăng 1:47,48, “Jêsus thấy Na-tha-na-ên đang đi đến cùng mình, bèn nói về người rằng: “Kìa, thật là người Y-sơ-ra-ên, trong người không có sự quỉ quyệt!” Na-tha-na-ên thưa rằng: “Bởi đâu thầy biết tôi?” Jêsus đáp rằng: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, lúc ngươi ở dưới cây vả, ta đã thấy ngươi.”
Giăng 15:1, ““Ta là cây nho thật, Cha ta là người vun trồng”.

DƯỠNG LINH- 14
Cái Giằm Xóc Của Phao-lô Trong Xác Thịt-
-
 “Lại e rằng tôi quá tự cao bởi sự khải thị lớn lao cả thể chăng, nên đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là một sứ giả của Sa-tan, để thoi vả tôi, hầu cho tôi khỏi quá tự cao.  Về điều nầy tôi đã ba lần nài xin Chúa khiến nó lìa khỏi tôi.  Nhưng Ngài phán cùng tôi rằng: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vậy, tôi lấy làm vui thà khoe khoang về sự yếu đuối tôi, hầu cho quyền năng của Đấng Christ ở trên tôi.  Cho nên vì cớ Christ tôi vui lòng chịu sự yếu đuối, nhục nhã, túng ngặt, bắt bớ, khốn khổ; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (2 Cor. 12:7-10).

DƯỠNG LINH-13
Trưởng Thành-
-
Hê-bơ-rơ 5:11-14-Về vấn đề này, chúng ta có nhiều điều cần phải nói, nhưng khó giải thích vì anh chị em nghe mà chậm hiểu.  Thật ra, đáng lẽ bây giờ anh chị em đã thành giáo sư rồi, thế mà anh chị em vẫn cần có người dạy những điều sơ học về lời Đức Chúa Trời. Anh chị em cần ăn sữa thay vì thức ăn đặc. Ai phải bú sữa thì vẫn còn thơ ấu, chưa biết Đạo (Lời) công chính.  Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện, ác.

DƯỠNG LINH -12

Sự Ra Đi Từ Bỏ-
-
-Giăng 2:25- “bởi chính Ngài biết trong lòng người ta có gì rồi”.
“Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: “Không cứ Ngài đi đâu tôi sẽ theo đó.”  Jêsus đáp rằng: “Cáo có hang, chim trời có ổ, song Con người không có chỗ gối đầu.”  Ngài phán cùng kẻ khác rằng: “Hãy theo ta.” Kẻ ấy nói: “Thưa Chúa, xin cho tôi về chôn cha tôi trước đã.”  Nhưng Ngài phán rằng: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi hãy đi truyền bá nước Đức Chúa Trời.” 61 Kẻ khác lại nói: “Thưa Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho tôi về từ giã người nhà trước đã.”  Nhưng Jêsus phán rằng: “Không ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, mà lại xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.” (Lu ca 9:57-61)

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH -38
Tiệc cưới tại Ca-na-
-
Giăng 2:1-11- Đến ngày thứ ba có đám cưới tại Ca-na thuộc Ga-li-lê, mẹ Jêsus có tại đó. 2 Jêsus và môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc cưới.  Khi thiếu rượu, mẹ Jêsus nói với Ngài rằng: “Người ta không còn rượu nữa.”  Jêsus nói cùng người rằng: “Đàn bà kia ơi, ta với ngươi có can gì chăng? Giờ ta chưa đến.”  Mẹ Ngài nói với những kẻ giúp việc rằng: “Hễ Người bảo gì hãy làm theo.” 6 Vả, tại đó có sáu cái ché đá, để dùng theo lề thói tẩy sạch của dân Do-thái, mỗi cái chứa hai ba vuông nước.  Jêsus bảo họ rằng: “Hãy đổ nước đầy những ché đó đi.” Họ bèn đổ đầy tới miệng,  Ngài lại phán rằng: “Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc.” Họ bèn đem cho,  Khi kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu rồi, nhưng không biết từ đâu mà đến (còn những kẻ giúp việc đã múc nước thì biết), thì người bèn gọi tân lang, mà nói rằng: “Mọi người đều thết rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì mới đến thứ vừa vừa; còn chàng lại giữ rượu ngon đến bây giờ.”
 Ấy là tại Ca-na thuộc Ga-li-lê nà Jêsus bắt đầu làm những dấu lạ  (dấu hiệu) của Ngài, tỏ ra vinh hiển của Ngài, môn đồ bèn tin Ngài

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—36-
Từ Đền Tạm Đến Đền Thánh-
-
Giăng 1:14-Đạo (Ngôi Lời) đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha
Giăng 2: 14-20-Ngài thấy trong đền thờ có kẻ bán bò, chiên bồ câu, và người đổi bạc ngồi tại đó.  Ngài bèn bện một cái roi bằng dây, đuổi hết thảy khỏi đền thờ, cả chiên và bò, vãi tiền người đổi bạc, và đổ bàn của họ.  Lại phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp đồ nầy khỏi đây, đừng làm cho nhà  (house) Cha ta thành ra nhà buôn bán.”  Môn đồ Ngài bèn nhớ lại có chép rằng: “Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.”  Nhơn đó người Do thái cất tiếng nói cùng Ngài rằng: “Thầy cho chúng tôi xem dấu lạ gì, mà thầy làm các điều ấy?”  Jêsus đáp rằng: “Hãy phá đền thờ (naos) nầy đi, rồi trong ba ngày ta sẽ dựng lại.”  Người Do-thái lại nói: “Đền thờ (naos) nầy xây mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày ư?”  Nhưng Ngài nói về đền thờ (naos) của thân thể Ngài.  Vậy, đến khi Ngài đã từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ nhớ lại Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh thánh và lời Jêsus đã phán-

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—37-
Phải Chăng Hạn kì Chờ Đợi Của Dân Israel Sắp Chấm Dứt?
-
Ô-sê 3:2-5-Vậy ta đã mua đàn bà ấy bằng mười lăm miếng bạc và một hô-me rưỡi mạch nha. 3 Rồi ta bảo nó rằng: Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày; đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. 4 Vì con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót, và không thê-ra-phim. 5 Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.

NHÂN VẬT THÁNH KINH-54
Lối Rao Giảng Lời Tiêu Hóa Của Công Nhân
-
          Kinh Thánh khải thị Đấng Christ là trí tuệ của Đức Chúa Trời, và Đấng Christ cũng là Đức Chúa Trời. Trí tuệ vô biên phát ngôn Lời vĩnh cửu, mà trong lời ấy (cả lời nhục hóa và lời văn tự) các tư tưởng thần thượng của Đức Chúa Trời được khải thị.
          Đấng Christ là đầu mọi của báu trí tuệ và tri thức. Ngài là nguồn cội mọi tư tưởng thuộc linh, lành mạnh, thần thượng. Các sứ đồ của Đức Chúa Trời như Môise Đavít, Êsai, Phaolô đã lập nền cho mọi tư tưởng của Đức Chúa Trời khải thị cho con người trong kinh thánh. Tất cả tư tưởng của các giảng sư mọi thời đại đều đi đường vòng, không thể nào vượt qua giới hạn các tư tưởng do các tôi tớ Đức Chúa Trời viết ra trong Kinh Thánh. Không một giảng sư, công nhân, nhà cấp dưỡng nào không học hỏi, bắt chước, vay mượn các lời, các tư tưởng của các bậc tiền bối trong Cựu và Tân ước.

NHÂN VẬT THÁNH KINH-53
Nếp Sống Thanh Bạch Của Tôi Tớ Chúa-
-
Người được sinh ra và lớn lên tại xứ Abên Mêhôla, thung lũng Giôđanh, thuộc chi tộc Ycasa. Cụ Saphát đặt tên cho người là Êlisê, có nghĩa “Đức Giêhôva sự cứu rỗi của người”.
Abên Mêhôla là xứ trù phú trong chi phái Ycasa, dân cư chuyên sống nghề làm ruộng lúa mì và chăn nuôi. Gia đình cụ Saphát sống rất kỉnh kiền và thuộc hàng phú nông, giàu có nhất nhì trong xứ đó. Êlisê được sinh ra ở Bắc quốc, nơi không có đền thánh Đức Chúa Trời. Sinh hoạt tín ngưỡng của dân chúng bị đảo lộn vì các cuộc hội đồng cưỡng bách thường niên thờ lạy bò con vàng ở Đan và Bêtên. Gia đình cụ gặp nhiều khó khăn khi trốn tránh các cuộc nhóm họp tà đạo ấy, nhất là dưới thời cai trị hung ác khét tiếng của hoàng đế A háp và hoàng hậu Giê sa bên.

NHÂN VẬT THÁNH KINH-52
Các Cộng Sự Viên Của Giô-suê Thuộc Linh
-
Tên Giôsuê nếu viết bằng chữ Hi Lạp thì là Jésus. Êtiên nói về Giôsuê: “nhà trại ấy tổ phụ ta kế thừa nhau, rồi cùng Giôsuê đem vào Canaan lúc họ chiếm cứ các dân tộc mà Đức Chúa Trời đuổi ra trước mặt họ”. Theo lập luận của tác giả Hêbơrơ, dù Giôsuê có đưa dân thánh vào đất hứa, nhưng lúc đó chỉ là cái bóng không đầy đủ về sự nghỉ ngơi thật sự trong vương quốc thiên hi niên. “Vì nếu Giôsuê đã cho họ nghỉ ngơi, thì chắc sau đó không còn nói về một ngày khác nữa”. Còn một tôi tớ Chúa hát về sự nghỉ ngơi trong tâm linh hôm nay:

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—33-
Ngắm Xem Vinh Quang Của Chúa--Đền Tạm Và Chiên Con-
-
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha”BNC
“Sáng ngày sau Giăng thấy Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi” (Giăng 1:14, 29).
Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ ( Ám chỉ ‘Đền Tạm’ trong Cựu Ước Xuất 40:34-35) giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha. (BDM)

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—35-
Cái Thang-
-“Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
Hôm nay tôi muốn tương giao với gia đình FB về vinh quang của Chúa qua hình ảnh cái thang thiên thượng.
Sáng 28:12-13-“Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và thấy các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. CHÚA đứng trên đầu thang”,
Giăng 1:51 “Rồi Ngài tuyên bố: “Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—34-
Ngắm Xem Vinh Quang Của Đền Tạm Và Luật Pháp-
-
“Đạo (Ngôi Lời) đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha.  Vì luật pháp đã ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và lẽ thật thì bởi Jêsus Christ mà đến. Chẳng ai từng thấy Đức Chúa Trời bao giờ; duy Con độc sanh ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha” (Giăng 1:14, 17, 18).

NHÂN VẬT THÁNH KINH-56
Tiên Tri Giê-rê-mi-
-
Có bài thơ về Giê-rê-mi:
“Được làm miệng Chúa nói thay Ngài,
Chức vụ lời trong cảnh khổ thay,
Thập giá Giê-rê-mi quá lớn,
Quyền năng Chúa củng cố lâu dài”.
-
Có người nói, “Khó có thể tưởng tượng được một địa vị nào đau xót hơn địa vị của một bậc vĩ nhân bị buộc phải chứng kiến nỗi thống khổ triền miên của một xứ sở kiệt quệ, phải chăm sóc cho xứ sở ấy lúc nó bị những cơn hôn mê sảng sốt giày vò trước khi tan rã, và phải nhìn thấy những triệu chứng của sức sống lần lượt biến đi cho tới khi chỉ còn lại lạnh lẽo, tối tăm, và đổ nát”.
Chức vụ tiên tri của Giê-rê-mi kéo dài trong 5 triều vua là: Giô-si-a, 31 năm,  Giê hô gia kim, 11 năm, và Sê-đê-kia, 11 năm, là vua cuối cùng của Nam quốc Giu đa. Còn hai vua nữa là Giô a cha, ba tháng và Giê-hô-gia kin cũng ba tháng. Nhưng Giê rê mi khởi nói tiên tri năm thứ 13 triều vua Giô si a, nên chức vụ của Giê-rê-mi kéo dài tổng quát chừng 40 năm.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH 57-
Mi-ri-am-Tín Đồ Ưa Kể công-
-
Lu ca 17:10-Cũng vậy, khi các ngươi làm xong mọi việc đã truyền cho, thì hãy nói: 'Chúng tôi là đầy tớ vô ích; chúng tôi chỉ đã làm việc phải làm đó thôi.'”
Xuất hành  6:20 chép, “Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng-thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi”.