Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Chúng ta là các đối tượng của Agape


 

Từ ngữ tiếng Hi Lạp cho là tình yêu là Eros. Nó có cùng ý nghĩa như từ ngữ tiếng Anh—love--tình yêu. Nó thể hiện loại tình yêu mà đáp ứng vẻ đẹp và sự hài hòa. Eros yêu những người xứng đáng với tình cảm của mình. Nó phấn đấu hướng tới cái cao nhất và tốt nhất, và tất cả mọi thứ mà không phù hợp với tiêu chuẩn của nó, thiếu hụt lòng sùng kính của nó. Tình yêu này được đẩy lùi bởi những gì nó tìm thấy là xấu xí và kém chất lượng hơn.Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

HAI LOẠI TÒA ÁN CỦA CHÚA JESUS XÉT XỬ

Theo sự giải bày của kinh Tân ước, sau khi tái lâm, Chúa Jesus sẽ lập ba phiên tòa xét xử tín đồ và người vô tín. Ngài sẽ ngồi ghế Thẩm phán.

Đối với người vô tín, Chúa có hai phiên tòa xét xử người sống và kẻ chết của họ, như Công 10:42 bày tỏ. Phiên tòa xét xử dân vô tín còn sống xảy ra tại thung lũng Giô sa phát, ngoại ô Jerusalem, trước thiên hi niên, xem Mathio 25:31-46. Phiên tòa xét xử dân vô tín chết mà sống lại sau thiên hi niên, tại ngai lớn và trắng, xem Khải 20:11-15.

Biên Niên Sử Hội Thánh: Thế Kỷ Thứ Nhất

Năm 30

Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ trong sự chết. Trước khi thăng thiên và hẹn ngày trở lại, Ngài ban truyền mệnh lệnh cho các môn đồ: "Hết cả quyền bính ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi môn đồ hóa muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế" (Ma-thi-ơ 28:19, 20).

Trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên, kể từ sau các sự kiện kể trên, Đức Thánh Linh giáng lâm, Hội Thánh được chính thức hình thành và trong ngày đó, qua bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ, có khoảng ba ngàn người thêm vào Hội Thánh (Công Vụ 2).

Những người tiên phong của lối đi thuộc thiên --8Ý nghĩa của người Lê-vi trong quan hệ với sự đầy đủ thuộc thiên

"Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân, truyền lịnh nầy cho dân rằng: Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau.." (Giô-suê 3:3).

Trước hết, nó là đoạn này – các thầy tế lễ, người Lê-vi, mang nó ", mang cái hòm - đó là chìa khóa cho sự xem xét hiện tại của chúng ta.Trong sách Joshua, người Lê-vi có một chỗ rộng lớn. Họ được ám chỉ đến một số lần. Thật vậy, tại một thời điểm, toàn bộ chương nầy xoay quanh họ, và đó là ý nghĩa của người Lê-vi liên quan đến sự đầy đủ thuộc thiên mà tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của Thánh Linh để cố gắng mang đến cho bạn. Nhiều người trong chúng ta khá quen thuộc với lịch sử người Lê-vi, nhưng chúng ta cần vội vàng vượt qua lập trường đó để bắt đầu.

Các Môn Đồ Đầu Tiên Tuận Đạo Như Thế Nào?

1 . GIĂNG BÁP-TÍT
Bị vua Hê-rốt chém đầu khoảng năm 23 SC

2. Ê-TIÊN
Ông làm chứng cho đạo Chúa trước các thầy tế lễ và công hội của người Do Thái. Nghe những lời giảng của ông, lòng họ tức như băm, kéo ông ra ngoài thành Jerusalem, ném đá rất dã man. Ông là người kinh nghiệm sự sống của Chúa nên đã cầu nguyện "“Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!” Vừa nói lời đó rồi, thì người ngủ. Chuyện xảy ra khoảng năm 34 SC.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Chiến Trường Của Hồn NgườiReading: Matt. 16:13-25, Luca 22:31-34.

"Jêsus phán cùng người rằng: "Si-môn, con Giô-na ơi, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ (khải thị) điều ấy cho ngươi đâu; bèn là Cha ta ở trên trời vậy " (Mt 16:17).

" Nhưng Ngài xây lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: "Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm cớ vấp phạm cho ta; vì tâm ý ngươi chẳng chăm về việc Đức Chúa Trời, song chăm về việc loài người." (Mt 16:23).

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Những Người tiên phong của lối đi thuộc thiên--7


-- Chiếm hữu miền đất thuộc thiên
" Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?  Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?  Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy.”
"... lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho anh em có thể biết được sự hi vọng về ơn kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có về vinh hiển của cơ nghiệp Ngài trong các thánh đồ là làm sao" (Ê-phê-sô 1:18).