Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Sách Daniel 12

Image result for photo of the everlasting bright stars

CHƯƠNG 10 – SỰ KHẢI THỊ
VỀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI VINH HIỂN
Vào năm thứ ba đời Cyrus, vua Ba Tư, một lời đã được khải thị cho Daniel, người có tên gọi là Balteshazzar. Lời ấy là thật và có liên quan đến một sự đau buồn lớn; ông hiểu lời ấy và có sự hiểu biết về khải tượng. Vào những ngày đó, tôi là Daniel đang than khóc trọn ba tuần lễ. Trọn ba tuần lễ, tôi không ăn thức gì ngon, miệng tôi không chạm đến thịt hay rượu, tôi cũng không hề tự xức dầu cho mình. Bấy giờ vào ngày thứ hai mươi bốn của tháng thứ nhất, khi đang ở bên bờ sông lớn, tức là sông Tigris, tôi ngước mắt lên nhìn, kìa, có một người mặc vải lanh, được thắt lưng bằng vàng Uphaz!” (c.1-5) ở đây Chúa hiện ra với Daniel, và điều này rất quan trọng. Có thể chúng ta có nhiều tri thức và khải tượng, nhưng điều quan trọng nhất là sự hiện ra của Chúa và sự phát ngôn riêng tư của Ngài với chúng ta.

SÁCH TIÊN TRI DANIEL 11

Image result for photo of the dragon to be casted out  of heaven
Con rồng bị đuổi khỏi bầu trời

Sách Daniel gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm bảy chương nói về các đế quốc trên đất này. Chương 2 kết thúc với hòn đá Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để hủy diệt pho tượng và quét sạch mọi thứ. Hòn đá giáng xuống từ trời này là Chúa và vương quốc của Ngài, là điều sẽ tăng trưởng và lan tràn khắp đất. Kế đến, chúng ta nhìn thấy pho tượng của con thú trong chương 7. Khải tượng này kết thúc với con thú mạnh nhất bị hủy diệt và các thánh đồ nhận được vương quốc (7:22). Ở đây chúng ta không nên chỉ nhìn thấy con thú nhưng cũng cần thấy khải thị về “Đấng Thượng Cổ” (c.13,33) và về Con Loài Người là Đấng đã nhận được vương quốc cũng như quyền thống trị và ngày nay đang ngồi trên ngai. Chương 4 và 5 của sách Khải Thị tương ứng với những gì Daniel nhìn thấy về “Đấng Thượng Cổ”. Chỉ nhìn thấy các lời tiên tri thì không tốt, cùng với điều đó chúng ta cần nhìn thấy Đức Chúa Trời hằng sống của mình, vì Đức Chúa Trời ở trên mọi sự; Ngài là “Đấng Thượng Cổ”. Trong sách Khải Thị, Chúa của chúng ta được mô tả như Sự Tử của Judah. Không phải Ngài đang ngồi trên ngai thuộc đất mà là trên ngai thiên thượng, bên tay hữu Cha, và Ngài sẽ cai trị cho đến khi mọi kẻ thù của Ngài trở nên bệ chân Ngài. Chúng ta nhìn thấy mọi điều này trong phần thứ nhất của sách Daniel, từ chương 1 đến chương 7.

Sách Đa-ni-ên 10

Image result for photo of titus of Romans destroy jerusalem
Titus chiến thắng Jerusalem

CHƯƠNG 9 – KHẢI TƯỢNG VỀ BẢY MƯƠI TUẦN LỄ
I.                  Sự Khải Thị về Bảy Mươi Tuần Lễ qua Gabriel
 Trong phần này, điều quan trọng đối với chúng ta là bảy mươi tuần lễ (490 năm) được mô tả ở phần đầu trong khải tượng của Daniel. Chúa đặc biệt nhấn mạnh và mô tả bảy mươi tuần lễ này để bày tỏ khi nào Đấng Messiah sẽ đến, cả sự đến lần thứ nhất lẫn sự đến lần thứ hai của Ngài.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

SÁCH TIÊN TRI DANIEL- 9

Kết quả hình ảnh cho photo of the goat having one horn
Việc tất cả các thánh đồ thật sự nhìn thầy Đức Chúa Trời là “Đấng Thượng Cổ” chân thật và hằng sống là điều rất quan trọng (Dan. 7:9, 22). Ngài đã bày tỏ cho Daniel mọi điều sẽ xảy ra cách chi tiết. Như Nebuchadnezzar và sau đó là Vua Darius đã phải thừa nhận, Đức Chúa Trời là toàn năng và toàn tri; sự khôn ngoan của Ngài là vô hạn. Không có điều gì giấu kín đối với Ngài. Ngài biết các ý tưởng của chúng ta từ xa(Thi 139 :2). Đức Chúa Trời của chúng ta thật kỳ diệu. Tất cả những người nhận biết Ngài đều phải thừa nhận điều đó và dâng cho Ngài sự tôn trọng. Đặc biệt là trong nhà Ngài, chúng ta cần thể hiện sự tôn kính và tôn trọng sâu sắc đối với Đức Chúa Trời.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

BABEL, BABYLON VÀ BABYLON LỚN – KẾT QUẢ CỦA SỰ CHIA RẼ

 Image result for photo of the harlot on the beast

Đọc Kinh Thánh: Sáng 2:9b, 17; 11:4, 9; 1 Vua 12:26-30;
15:34; 2 Sử 36:5-20; 1 Cor. 1:11-13a; Khải 17:3-5
HAI ĐƯỜNG HƯỚNG
Trong Kinh Thánh có hai đường hướng: đường hướng sự sống và đường hướng sự chết. Hai đường hướng này ra từ hai nguồn hiện hữu trong vũ trụ. Một nguồn là Đức Chúa Trời, còn nguồn kia là Ma Quỉ, Satan. Hơn nữa, mỗi đường hướng sẽ có một kết quả, hậu quả cụ thể. Đường hướng sự sống bắt đầu bằng cây sự sống và kết thúc với Jerusalem Mới. Đường hướng sự chết bắt đầu bằng cây biết điều thiện và điều ác, trải qua Babylon lớn, và kết thúc với hồ lửa. Sự hiệp nhất ở trên đường hướng sự sống, bắt nguồn từ  Đức Chúa Trời và dẫn đến Jerusalem mới. Trái lại, sự chia rẽ ở trên đường hướng sự chết, bắt nguồn từ Satan, dẫn đến Babylon lớn và cuối cùng là hồ lửa. Nếu muốn thấy lẽ thật hiệp nhất vĩ đại trong Kinh Thánh, chúng ta cần phải sáng tỏ về hai nguồn, hai đường hướng và hai kết quả này. Sau đó chúng ta sẽ biết sự hiệp nhất và sự chia rẽ thuộc về nơi nào.

Cuộc hôn nhân: mười nguyên tắc cho một mối quan hệ tốt hơn

My Mom and Me 38


Bài này dành cho tất cả mọi người đã lập gia đình. Nhưng thêm vào đó, bài này cũng dành cho tất cả những người hy vọng có một ngày nào đó kết hôn. Bên cạnh đó, bài này dành cho những người đã kết hôn một lần rồi, và nếu Đức Chúa Trời cho phép, bạn sẽ kết hôn một lần nữa, bạn muốn làm cho nó đúng, vì bạn đã biết nỗi đau của cuộc hôn nhân không theo Lời Chúa. Thêm vào đó, bài này cũng dành cho những người có bất cứ ai đó trong gia đình họ, là những người đã lập gia đình rồi. Thông điệp này cũng dành cho những người biết làm thế nào để đánh vần từ ngữ "cuộc hôn nhân", và dành cho những người không biết đánh vần. Vì vậy, sứ điệp nầy dành cho ai? Tất cả mọi người.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Đa-ni-ên - 8

Image result for photo of the lamb on the throne  
KHẢI TƯỢNG VỀ ĐẤNG THƯỢNG CỔ,
CON LOÀI NGƯỜI,
VÀ CÁC THÁNH ĐỒ SỞ HỮU VƯƠNG QUỐC
Nguyện Chúa ban cho chúng ta linh của sự khôn ngoan và khải thị một lần nữa. Chúa muốn chúng ta đạt đến mức trưởng thành, vì vậy trong tất cả các hội thánh, chúng ta phải tăng trưởng. Ngài không thể trở lại nếu chúng ta không trưởng thành. Trong Matthew 13, Chúa là người gieo giống, nhưng trong Khải Thị 14 thì Ngài là thợ gặt. Người nào gieo thì cũng mong đợi mùa gặt. Khi Chúa đến lần thứ nhất, Ngài đã gieo ra.

Vài Lời Của Charles Spurgeon Với Các Nhà Truyền Giáo -

 Image result for photo of  the speaking the bible to people
A.      CÁC TƯ CÁCH CỦA NGƯỜI CHINH PHỤC HỒN NGƯỜI- ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

1.Tính chất thánh khiết. Nếu bạn không thánh thiện, không có linh hồn nào sẽ được cứu.
2. Bạn phải có một đời sống thuộc linh  ở mức độ cao.
3. Tâm linh khiêm tốn.
4. Đức tin sống động.
5 Bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn để rao giảng Tin Mừng, và bạn sẽ làm điều đó với sự tự tin và can đảm.
6. Bạn phải tin rằng thông điệp mà bạn cung cấp là lời Chúa.
7 Bạn phải tin vào quyền năng của thông điệp để cứu người.
8 Bạn phải rao giảng cách nhiệt thành  với sự sống.
9 Sự đơn giản của trái tim, làm điều đó cho vinh quang Đức Chúa Trời và chinh phục các linh hồn.
10 Đầu hàng chính mình cách hoàn toàn cho Đức Chúa Trời - bạn muốn những tư tưởng của Đức Chúa Trời và rao giảng lời của Đức Chúa Trời.

SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG – THỂ YẾU CỦA SỰ HIỆP NHẤT

Đọc Kinh Thánh: Sáng 2:8-9; Levi 1:1-2a; Thi 36:8-9a; 133:
1-3; Isa. 2:3, 5; John 17:11, 17, 21-23; Eph. 4:3-6; Khải
21:22-24; 22:1-2; Eph. 1:10
Trong chương trước, chúng ta đã chỉ ra bốn hành động vĩ đại của Đức Chúa Trời trong vũ trụ có liên hệ đến sự sáng tạo, sự tuyển chọn, sáng tạo mới,  và Jerusalem mới trong trời mới và đất mới. Mỗi một trong bốn hành động này chúng ta đều thấy vấn đề hiệp nhất. Trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời có một người tập thể, và trong sự tuyển chọn Abraham của Đức Chúa Trời cũng chỉ có một người. Hơn nữa, hội thánh, một người mới, là một người duy nhất như sáng tạo mới của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, thành phố mới trong vũ trụ mới sẽ có đặc điểm là sự hiệp nhất. Thực ra, thành phố đó sẽ là một người tập thể. Cho nên, sự hiệp nhất là yếu tố cơ bản trong các hành động của Đức Chúa Trời.

PHONG TRÀO THỜI ĐẠI MỚI

                    Kết quả hình ảnh cho photo of logo of theosophy
                     Logo của Thông thiên học

Thế giới hiện đại là một xã hội hậu- hiện đại. Thuyết hậu hiện Đại là một phong trào triết học đã nổi lên, chủ yếu ở Pháp và Mỹ vào thập niên 1960. Ý tưởng chủ yếu của nó là Thuyết Tương đối và Chủ nghĩa Đa nguyên. Hậu quả là nó chối bỏ những uy quyền và giá trị truyền thống. Nó chối đỏ ngay cả những quan niệm tuyệt đối thiện và ác

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

SỰ HIỆP NHẤT TRONG BỐN HÀNH ĐỘNG VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


1. SỰ HIỆP NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
TRONG SỰ SÁNG TẠO
Kinh Thánh khải thị bốn hành động hoặc hoạt động vĩ đại của Đức Chúa Trời: sự sáng tạo, sự tuyển chọn, sự sáng tạo mới và Jerusalem mới. Mỗi một trong bốn hành động này chúng ta đều thấy vấn đề hiệp nhất. Ba hành động đầu tiên- sự sáng tạo, sự tuyển chọn quốc gia Israel, và sự hình thành hội thánh như sáng tạo mới – đã xảy ra rồi. Sự đến của Jerusalem Mới, thành phố mới của Đức Chúa Trời, dĩ nhiên, sẽ xảy ra trong tương lai. Sau thời đại thiên hi niên, thành phố mới sẽ được biểu lộ đầy đủ.

NHỚ ĐẾN CỨU CHÚA

Image result for photo of the Lord breaking the bread
Mác 14:22 chép: “Khi đương ăn, Jesus lấy bánh, chúc tạ, bẻ ra, rồi đưa cho họ, mà phán rằng ‘Hãy lấy, đây là thân thể Ta’”. Đây là sự kiện Cứu Chúa-Nô lệ ăn bữa tối sau khi Ngài và các môn đồ dự lễ Vượt Qua trong các câu từ 16 đến 18. Ngài đã khởi xướng sự thực hành mới này để các môn đồ nhớ đến Ngài thay cho lễ Vượt Qua, là một thực hành theo giao ước cũ để tuyển dân nhớ đến sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va (Xuất. 12:14; 13:3).

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Cuộc tái sinh của loài chim ưng

Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus)  by AestheticPhotos

Tôi có đọc bài viết có chủ đề “Cuộc tái sinh của loài chim ưng” của Ông Phạm Vũ  đăng trong website Http: Newvietart.com, số ra ngày 14-7-2013  một bài viết đầy ấn tượng như sau:

“Cuộc đời chim ưng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định khó khăn.

Đến 40 năm tuổi, móng vuốt chim ưng dài ra, mềm đi, làm nó không còn bắt và quắp mồi được nữa. Mỏ dài và sắc của nó nay cùn đi, cong lại… Đôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài, làm nó vất vả khi bay lượn, bắt mồi.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Tóc như lông chim ưng

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) by Nikhil

‘Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc” (Daniel 4:33).