Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

MẶT TRỜI—The Sun--
Mal 4:2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall. 
Luk 1:78-79- Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us, 
To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. 
-
Mal. 4:2-Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng-
Luca 1:78-79- Vốn do lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng tôi, Là Đấng đã khiến cho Vầng đông từ nơi cao đoái thăm chúng tôi, Để chiếu sáng trên kẻ ngồi trong tối tăm và dưới bóng sự chết,
-

SỰ NHẢY MÚA CỦA HAI ĐỘI QUÂN


Nhã ca 5:4-6, 8-9, 16, 6:1-6, 10, 13.
(Bản Việt văn dịch 6:13 sự nhảy múa của Mahanahim.
Nghĩa đen của “Mahanahim” là hai quân đội, Sáng 32:2).
-Bốn sự thành đạt.
Như chúng ta đã thấy trong các sứ điệp trước, người tìm kiếm trong Nhã ca đã tạo ra ít nhất bốn sự thành đạt. Trong chương 2, nàng tạo được thành đạt thứ nhất, sau đó nàng hài lòng. Vì điều nầy đã có một sự mâu thuẫn hiện hữu giữa nàng và Chúa. Sự thành đạt thứ hai được tạo ra khi nàng đã trở nên mão miện cho Chúa. Song le vào lúc nầy chính nàng nhận thức rằng vẫn còn có vài bóng tối và ban mai của nàng chưa lố ra. Do đó nàng tiến lên bằng cách đi đến núi một dược và đồi nhũ hương. Nhờ điều nầy nàng được chuyển đến đỉnh Liban. Đây là sự thành đạt thứ ba của nàng.
Tại đây, lần nữa thi ca hàm ý rằng nàng đã thỏa mãn. Rồi Chúa đã đến kêu gọi nàng rời khởi sự thỏa lòng nầy, tức điều nàng đã thành đạt. Nàng đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa đạt đến sự thành đạt thứ tư bằng cách trở nên miếng vườn. Đây là một sự thành đạt tăng tiến, cao hơn và sâu nhiệm hơn. Trước kia nàng đã vui hưởng Chúa, nhưng bây giờ nàng đang sản xuất Chúa. Nàng là một người tham dự, nhưng bây giờ nàng trở nên một người sản xuất. Tại đây thi ca khải thị rằng bây giờ nàng trở nên rất hài lòng, thậm chí hài lòng hơn lúc nàng ở chương 2. Vì vậy nàng nói “tôi ngủ, nhưng lòng tôi tỉnh thức”. Vào đầu mối nầy, Chúa lại gọi nàng lìa bỏ sự thành đạt của nàng.

HAI HẠNG LOẠI SỨ ĐỒ--


-
Rev 21:14-Tường thành có mười hai nền, trên đề mười hai danh của mười hai sứ đồ của Chiên Con.
Ephe.4:7, 11-Khi Ngài lên nơi cao thì dẫn theo những kẻ bị bắt làm phu tù, Và ban ân tứ cho loài người.”
Ngài đã ban  một vài sứ đồ, …tiên tri, …kẻ giảng Tin Lành, mục tử  và giáo sư, cốt để làm cho thánh đồ được nên trọn vẹn về công việc của chức dịch, và về sự gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

LẬP NỀN TẢNG DUY NHẤT CỦA ĐẤNG CHRIST


Đã có 4 điểm chính yếu mà chúng ta đã bao gồm trong các sứ điệp: sự hiệp một, thể chế tế lễ, vương quyền và bàn thờ. Điểm thứ năm là lập nền móng. Tất cả 4 điểm trước vì điểm này. Sự hiệp một là vì nền tảng, thể chế tế lễ, vương vị và bàn thờ đều vì việc lập nền tảng. Nên chúng ta cần áp dụng tất cả các điều này trong một đường lối thực tiễn
Chúng ta không cần nhiều giáo điều, nhưng chúng ta cần vào sự áp dụng thực tiễn, trong một vài chỗ, dù hầu như dân chúng đã trở về Giêrusalem mà không có nền tẳng nào đã được đặt xong. Không có nền móng nào lập xong trải năm này quà năm kia. Có một số người đã trở về yêu cầu có nếp sống hội thánh, nhưng không có nền tảng.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

BÁNH BỘT LỌC—


-
Ba đấu bột lọc không men trộn,
Là bữa ăn đầy trọn xưa nay,
Áp-ram đãi Chúa một ngày,
Chúa Trời dân thánh thỏa thay dường nào.

Của lễ bữa ăn đâu dùng men tội,
Bột mì lọc nhồi với dâu Linh,
Tính người Đấng Christ khiết tinh,
Thứ ăn dân thánh mấy nghìn năm nay.

Đàn bà gia ác xài men khéo,
Chất sa tan tinh xảo đưa vào,
Bột trong hội thánh nổi cao,
Thức ăn khoái khẩu dân nào còn non.

Men Hê-rốt mưu toan địa vị,
Pha-ri-si cố ý giả hình,
Sa-đu-sê bỏ đức tin,
Nhiều điều ác khác mặc tình trộn vô.

Chúa lâm thế giống như bột lọc,
Men Nô-ên ngoại giáo trộn vào,
Bánh pha men xốp phồng cao,
Tín đồ nghiện bánh nhiệm mầu Sa tan.

Bánh bột pha men càng phổ biến,
Bánh sạch men khó kiếm lắm thay,
Chúa ơi, con muốn ăn Ngài,
Bánh ăn bột lọc đượm đầy dầu Linh.
Minh Khải—9-12-2015
-
Genesis 18:6-Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ-
Lev. 2:4, 11- Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ bữa ăn, thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu, và bánh tráng không men thoa dầu-vì các ngươi chớ dùng men hay mật xông với của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va-
Matth.13:33-Ngài phán thí dụ khác cùng chúng rằng: "Nước trời ví như men mà người đàn bà kia lấy giấu trong ba đấu bột, cho đến chừng dậy men cả."
Matth. 16:6, 11-12, -Jêsus phán cùng họ rằng: "Hãy coi chừng, giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." -Nhưng là nói hãy giữ chừng về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." 12 Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ chừng về men làm bánh, nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê vậy.
Mark 8:15-Ngài răn họ rằng: “Hãy coi chừng, cẩn thận về men của người Pha-ri-si và men của Hê-rốt
1 Cor. 5:6- 8-Anh em há chẳng biết rằng một ít men làm dậy cả đống bột sao?  Hãy làm cho sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên đống mới, cũng như anh em vẫn là không men vậy. . Vậy nên, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng đừng dùng men của sự hiểm độc, gian ác, nhưng hãy dùng bánh không men của sự thành thật, chơn chánh.
Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

CHỨC NĂNG LƯỠNG DIỆN CỦA CHÚA—


-
Thuẫn đỡ cho con khi sợ hãi,
Vua Sô đôm có thể buồn lòng,
Chúa là Phần Thưởng lớn con hưởng,
Khi vật chất con chối bỏ xong.
(Sáng 15:1)

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

CHÚA KHIỂN TRÁCH THÁNH ĐỒ

-The Lord Rebukes His People.-
-
Isaih 43:24- Ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta, và chẳng lấy mỡ của hi sinh làm cho ta no; nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền, lấy sự gian ác làm cho ta nhọc. 
Haggai 1:9-Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. 
Psam 50:18-20-Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ,Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình.
Ngươi thả miệng mình nói xấu, Buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt.Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, Gièm chê con trai của mẹ ngươi.\
Malachi 1:8-Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
Isaiah 1:13-15, 25-Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi. 
Isaih 48:4-Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gáy ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng,
-
Xương bồ đốt hương thơm êm dịu,
Con ích kỉ không chịu hiến dâng,
Làm chi tội lỗi nhiều lần,
Cho Ta phiền muộn, nhọc nhằn vậy con?

Nhà con ở chu toàn nội thất,
Nhà của Ta ôi thật hoang tàn,
Con chăm cuộc sống giàu sang,
Tố giông thổi bạt nhà vàng con xây.

Thấy kẻ trộm tiền tài đền thánh,
Con đồng lõa ăn cánh bọn người,
Sê pha đã chỉ tội rồi,
Chia phần kẻ ác con thời mưu toan.

Thả miệng nói xấu toàn dân thánh,
Buông lưỡi thêu dệt đánh đấm người,
Nói hành, gièm siễm nhiều rồi,
Có ngày Ta phán xét đời con đây.

Tặng quan lớn vật nầy không nhỉ?
Con vật què chẳng quý là bao?
Mà con dâng hiến Ta sao?
Là con khinh dể Danh cao chúa Trời.

Hội đồng thánh không thôi nhóm họp,
Tội lỗi lẫn trong dịp vui cười,
Nặng nề, mệt nhọc Ta thôi,
Che tai, bịt mắt liên hồi, con ơi.

Gáy con cứng quá rồi, con hỡi,
Bướng bỉnh trán đồng đến bao giờ ?
Vào lò luyện bạc Ta cho,
Để con biến đổi kịp giờ của Ta.

Nhiều cáu cặn, chất pha con có,
Bàn tay Ta lửa đỏ tra vào,
Vạch trần, tẩy sạch thật sâu,
Đời con chuyển hóa xiết bao lạ lùng.
Minh Khải- 07-12-2015

XIN CHÚA MỞ MẮT NHÌN THẤY

- Open Our Eyes To See
-
Nước ở đâu cho con thấy rõ,
Đồng hoang bầu nước nhỏ đã vơi,
Hồn con cháy khát nóng sôi,
Chúa ơi, giếng sống cuộc đời mới vui.

HAI NGÔI NHÀ ĐỐI LẬP

—The Two Opposed Houses-
-
Hội thánh và hội tà giáo đối chọi nhau-
-
Châm 9:1-18-
Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình;
Tạc thành bảy cây trụ của người;
2 Giết các con thú mình, pha rượu nho mình,
Và dọn bàn tiệc mình rồi.
3 Người đã sai các tớ gái mình đi;
Ở trên các nơi cao của thành người la rằng;
4 Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy;
Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng:
5 Hãy đến ăn bánh của ta,
Và uống rượu ta đã pha trộn.
6 Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống;
Hãy đi theo con đường thông sáng.
7 Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục,
Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

NHỮNG PHẢN ĐỀ TRONG PHÚC ÂM GIĂNG—

(The Antithesises In Gospel John--)
-
Phản đề hay nghịch đề là thực sự đến sau chống lại tiên đề với mưu định thế chỗ tiên đề. Chúa là tiên đề bất di dịch trong vũ trụ. Phúc âm Giăng giới thiệu tám phản đề của satan, đối kháng Chúa. Dân thế giới bị các phản đề chi phối. Xin Chua cho thánh đồ thóat khỏi ảnh hưởng của các phản đề và đời đời sống hiệp một với Chúa là Tiền Đề hằng hữu, chẳng sai lầm.
-

NHỮNG THÁNH ĐỒ KHÔNG THỂ BIẾN ĐỔI- -


Châm 27:22 Dầu con dùng chầy giã mà giã kẻ ngu dại trong cối Chung lộn với gạo, Thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó.
Giê 48:11-Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng, như rượu đứng cặn, chưa từ bình nầy rót qua bình khác: Nó cũng chẳng đi làm phu tù; nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi.
Sô 1:12- Trong lúc đó, Ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng: Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa. 
Heb. 5: 11-14- Về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó giải nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm nghe. Theo thời gian thì đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nhưng nay còn cần có kẻ dạy anh em các điều sơ học về nguyên lý sấm ngôn của Đức Chúa Trời, và anh em đã trở nên như kẻ cần sữa, chớ không phải đồ ăn cứng. Vì phàm ai chỉ dùng sữa, thì không từng trải đạo công nghĩa, bèn là con đỏ thôi. Nhưng đồ ăn cứng thì để cho kẻ trưởng thành, tức là kẻ nhờ sự hay sử dụng mà luyện tập quan năng mình để phân biệt thiện ác.-

JESUS-CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-


-
Joh 14:9-11-  Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.  Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.