Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Phi-e-rơ- 3-- Sự nhọc nhằn của Chúa

Image result for photo of peter casting the net

Chúng ta tiếp tục sự xem xét của chúng ta, và sự suy gẫm liên quan ý nghĩa Sứ đồ Phi-e-rơ và chức vụ của ông. Như chúng ta đã thấy, và sẽ tiếp tục thấy, ông là người đã giới thiệu thời kỳ mới, và hoàn thành vào bản thân mình, công việc của Chúa Giêsu trong việc đặt nền móng cho Israel mới, thuộc linh thuộc thiên để thay thế và chiếm chỗ Israel cũ, theo như lời của Chúa. Phi-e-rơ, như chúng ta đã nói, là một đại diện Israel thuộc linh, mà chúng ta đang có,  trong con người và cuộc sống riêng của mình, ông diễn tả bản chất Israel mới này cách rõ ràng như vậy.

Có một điều mà tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích cho chúng ta, và chúng ta sẽ đề cập đến ở đây, trước khi đi xa hơn.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Hai Nhà Vua Ích Kỷ

Image result for photo of king Jeroboam


Toàn bộ lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả. Theo ánh sáng Kinh thánh, nhà Y-sơ-ra-ên tiêu biểu Hội thánh Tân ước, và các nhà vua của họ tượng trưng các người chăn bầy, các mục tử trong hội thánh Chúa hôm nay.
Mấy ngày qua khi đọc sách Các Vua thứ nhất, tôi được ấn tượng về hai vị vua sống trong bước ngoặt lịch sử của Y-sơ-ra-ên là vua Rô-bô-am và vua Giê-rê-bô am.
1.Vua Rô-bô-am: