Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Những Điểm Thiếu Hụt Của Các Hội Thánh Philadenphia tại Việt Nam—

-

Theo 7 bức thơ của Chúa Jesus do sứ đồ Giăng chép lại trong Khải thị chương 2 và 3, chúng ta thấy:

Ba hội thánh đầu là Ê-phê-sô, Si miệc nơ, Bẹt găm từng bước hình thành hội thánh Thi a ti rơ, là giáo hội Công giáo La mã và Chính thống Đông phương. Thi a ti rơ sinh ra hội thánh Sạt Đe, là Cải chánh giáo. Sạt đe nảy sinh hội thánh Phi la đen phia. Chữ “Phi la đen phia” có nghĩa là tình yêu thương anh em, cho nên người ta mới gọi hội thánh Phi la đen phia là hội thánh anh em. Từ hội thánh Phi la đen phi sinh ra Lao đi xê,  thì Chúa tái lâm ngay sau đó.

Chúa đã cho phép Thi a ti rơ quản trị thế giới loài người, rao phúc âm trong chừng 1000 năm, từ khoảng thế kỷ 6 đến thế kỷ 16. Cuộc Cải chánh nổ ra năm 1516, nên hội thánh Sạt đe chi phối lịch sử loài người trong 300 năm. Từ năm 1825 có Phi la đen phia Tây phương ra đời, rồi vào năm 1925 Phi la đen phia Đông phương cũng góp mặt. Hai dòng hội thánh Anh em nầy được Chúa ban cho nhiều lẽ thật thần thượng và họ cai trị toàn bộ Cơ Đốc giáo suốt hai thế kỷ qua, vượt trổi trên sức mạnh của Thi a ti rơ vẫn Sat đe vẫn còn sinh hoạt đồng thời.

Sách Mác-3 
KHỞI ĐẦU PHÚC ÂM VÀ SỰ BỔ NHIỆM CỨU CHÚA-NÔ LỆ

Kinh Thánh : Mác 1 :1-13
Trong Phúc Âm Mác, Đấng Christ được trình bày là Cứu Chúa-Nô-Lệ. Trong Phúc Âm này, Cứu Chúa-Nô Lệ mang những đặc điểm của nhân tính được hòa quyện với thần tính của Ngài. Nhân tính của Chúa thật đáng yêu trong mỹ đức và sự hoàn hảo của nhân tính đó, và thần tính của Ngài thì cao đẹp trong sự vinh hiển và tôn trọng. Khi đọc hết sách Mác, chúng ta có thể thấy những phương tiện này của Đấng Christ. Nhân tính của Chúa được bày tỏ trong sự vinh hiển và tôn trọng. Chúng ta cần được ấn tượng về những phương diện này của Chúa. Sau đó khi nghiên cứu sách Mác, chúng ta sẽ thấy Chúa là Cứu Chúa-Nô lệ tuyệt diệu như thế nào. Ngài là chính Đức Chúa Trời trở nên nô lệ để phục vụ chúng ta bằng cách phó mạng sống Ngài làm giá chuộc chúng ta.
Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét sự khởi đầu Phúc Âm và việc bổ nhiệm Cứu Chúa-Nô Lệ (1 :1-13). Mác 1 :1 chép : « Khởi đầu Phúc Âm của Jesus Christ, là Con Đức Chúa Trời ». Từ liệu « Phúc Âm » có nghĩa là tin mừng, tin lành (La. 10 :15). Phúc Âm là sự phục vụ, là chức vụ của Cứu Chúa-Nô Lệ như là một Nô Lệ của Đức Chúa Trời để phục vụ dân của Ngài. Ma-thi-ơ bắt đầu bằng các thế hệ thuộc hoàng tộc của Vua, là Đấng Christ (Mat. 1 :1-17), Lu-ca bắt đầu bằng một gia phả theo con người của Con Người Jesus (Lu. 3 :23-38) và Giăng bắt đầu với nguồn gốc đời đời của Con Đức Chúa Trời (Gi. 1 :1-2). Mác bắt đầu với sự mở đầu Phúc Âm, là sự phục vụ của Jesus như một Nô Lệ thấp hèn của Đức Chúa Trời (Phil. 2 :7, Mat. 20 :27-28), không phải với nguồn gốc của Thân Vị Ngài. Dĩ nhiên, sự phục vụ của môt nô lệ mới đáng được chú ý chứ không phải con người của nô lệ đó.