Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

NHẬN BIẾT KINH THÁNH THEO CÁCH XÁC THỊT2 Cor. 5:16, “Bởi đó cho nên từ nay chúng tôi không nhận biết ai theo xác thịt nữa; dầu chúng tôi từng nhận biết Christ theo xác thịt, song hiện nay chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy nữa”

1 Timothe 6: 20, “Ti-mô-thê ơi, hãy giữ lấy điều đã uỷ thác cho con, xây khỏi lời bông lông phàm tục, và sự đối địch của sự tri thức,  có kẻ đã tự xưng là có tri thức đó, nên đã sai trật đức tin rồi”.

2 Phiero 3:15, 16 “cũng như Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, theo sự khôn ngoan đã ban cho mình mà viết cho anh em. Trong các thơ của ông cũng nói đến những sự ấy, trong đó có mấy điều khó hiểu, mà kẻ dốt nát, không vững bền cượng giải các kinh văn khác, chuốc lấy sự hư mất cho mình”.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

SÁCH KHẢI THỊ --BÀI 2 BẢY HỘI THÁNH

(Khải huyền 2:01-3:22)

I. Tóm Tắt các nhận xét về chương hai và ba

A. Bảy Hội thánh

Bảy Hội thánh được đề cập trong hai chương này đã là các Hội thánh thực tế tại thời điểm các sứ đồ đầu tiên. Hơn nữa, lời mô tả các điều kiện của các Hội thánh này miêu tả các tình huống thực tế của họ. Tuy nhiên, cùng một lúc, bảy Hội thánh đại diện cho bảy giai đoạn của Hội thánh chung, và điều kiện của họ cũng miêu tả tình trạng chung của Hội thánh trong các giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, điều này không nên được tiếp lấy trong một cách tuyệt đối. Chúng ta chỉ nói rằng Hội thánh sau thời gian các sứ đồ là giống như Ê-phê-sô và Hội thánh của giai đoạn thứ hai là như Smyrna. Tuy nhiên, tình trạng của Hội thánh sau thời gian các sứ đồ có một sự tương đồng của sáu Hội thánh khác nữa.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

SÁCH KHẢI THỊ --BÀI I


TẦM NHÌN Về Đấng Christ vinh quang

(Khải huyền 1:1-20)

“Sự Khải thị của Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cùng các đầy tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, và Ngài sai thiên sứ mình đem các điềm tỏ những điều đó cho đầy tớ Ngài là Giăng, 2 là kẻ đã làm chứng về đạo Đức Chúa Trời và về chứng cớ của Jêsus Christ, tức là về mọi điều mình đã thấy. 3 Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ những điều đã chép ở trong đó; vì thì giờ đã gần rồi.