Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

SỰ KHÔI PHỤC THẦN THƯỢNG—

Mathio 17:11, “Ngài đáp rằng: "Thật Ê-li phải đến, phục hưng mọi việc”
Mathio 19:28, “Jêsus đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ phục hưng, là khi Con người ngự trên ngai vinh hiển Ngài..”
Công. 3:21, “Jêsus, mà trời cần phải tiếp nhận cho đến kỳ phục hưng mọi sự”.
Động từ “phục hưng” trong Mathio 17:11  nên dịch là:  phục hồi (restore).
Danh từ “kỳ phục hưng” ở Mathi ơ 19:28 là paliggenesia nên dịch là regeneration, rebrith—sự tái sáng tạo.
Danh từ “kỳ phục hưng” trong Công vụ 3:21 là  apokatastasis nên dịch là restitution, restoration—sự phục hồi, sự phục nguyên.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

LỜI CHÚA TƯƠI MỚI MỖI NGÀY-


Lời tươi mới Chúa cấp ban,
Khi kinh văn đọc mở toang tấm lòng,
Nếu không khải thị truyền thông,
Có gì ngăn trở bên trong linh rồi.
Ma-na ban xuống từ trời,
Ngày nào cũng mới hư ôi thế nào?
Khi dầu tươi mới tuôn trào,
Quyền năng tác dụng của dầu mạnh thay!
Trái cây sự sống ra hoài,
Mười hai loại trái phô bày vinh quang.
Sông Linh tuôn giữa đường vàng,
Ngược dòng sông sống ta càng vui tươi;
Không ai đói khát gì rồi
Mà đi vay mượn lời người đã qua.
Hiếm hoi lời Chúa ban ra,
Thiếu từng khải thị của Cha ban truyền,
Thiên dân sinh bệnh tật nguyền,
Trở thành tôn giáo thiên nhiên khô cằn.
Vài lời nhắn nhủ bạn thân,
Phải tìm lời mới kinh văn hằng ngày.
Minh Khải 17-5-2015
(Nguồn:  Xuất 16:21; Thi 92: 10; 1 Sa. 3:1; Khải 22: 2“Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn; khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra.- Tôi được xức bằng dầu mới.- Bờ sông bên nầy và bên kia đều có cây sự sống ra mười hai trái trái  sinh sản trái mỗi tháng…”)

ĐÓNG TRĂNG CÁC NƯỚC—


Tôi không tin nhiều thánh đồ hiểu thấu đáo sự cầu nguyện đánh trận thuộc linh với các quỉ. Chúng ta không kiêng ăn cầu nguyện để có thể chiến thắng các quỉ, để buộc trói các ác linh. Chúng ta chỉ cần nắm lấy sự chiến thắng của Chúa từ 2000 năm trước trên đồi Gô-gô-tha. Chúng ta cầu nguyện tuyên bố, vạch mặt sự thất bại của các quỉ, và đuổi xua hoặc buộc trói chúng lại, tùy ý. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ thực nghiệm, và thực tại hóa sự chiến thắng trong quá khứ của Chúa trong hiện trạng của mình.
Hê-bơ-rơ 2:14, “Ấy vậy, vì con cái có phần trong huyết và thịt thể nào, thì chính Ngài cũng có phần vào đó thể ấy, hầu cho nhờ sự chết mà Ngài có thể diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ”. Nghĩa đen chữ “diệt trừ” là “phế thải”.

ĐỊA CẦU LÀ NƠI LÀM VIỆC—Trong bài thơ ” THUỐC CHỮA BỆNH BUỒN PHIỀN” phổ thơ theo Thi thiên 37 trước đây, khi đọc bốn câu thơ sau đây:
“Dân nhu mì hưởng đất sau,
Làm người thừa kế trời cao ngàn đời;
Bình an, giàu có rộng rời,
Hồn khiêm nhu hưởng khôn lời giải minh”.
Có một người phê bình với tôi về lời nầy: “Thiên hy niên mà còn hưởng trái đất thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả”- Người nầy chê trái đất.
Nhưng về mặt khác, vì quá say mê câu “Tôi cũng thấy thành thánh (Hội thánh cõi đời đời), là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một tân phụ trang sức đợi chồng mình.-và câu “Kìa, nhà trại của Đức Chúa Trời ở giữa loài người”, nên một người gọi là tôi tớ Chúa giảng lớn tiếng “không có thiên đàng”. Đó là hai cực đoan, phiến diện. Đa số tín đồ không có cái nhìn toàn diện hai mặt của một lẽ thật., mà mắc bệnh đui mù bán phần thuộc linh.