Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

RA KHỎI HAI SA MẠC-


-
Nhã 3: 6-- Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, Với đủ thứ hương của con buôn-
Nhã 8 : 1-5-Ồ! Chớ chi chàng làm anh em tôi,
Kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi!
Nếu tôi gặp chàng ở ngoài,
Ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bỉ tôi được.
2 Tôi sẽ dẫn chàng vào nhà mẹ tôi!
Tại đó chàng sẽ dạy dỗ tôi;
Tôi sẽ cho chàng uống rượu thơm,
Nước ngọt của trái thạch lựu tôi.
3 Tay tả người sẽ kê dưới đầu tôi,
Còn tay hữu người ôm lấy tôi.
4 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi,
Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta
Cho đến khi nó muốn.
5 Người nữ nầy là ai, từ đồng vắng đi lên,
Nương dựa lương nhân của nàng?
Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát:
Ở đó mẹ bị đau đớn mà sanh mình ra,
Ở đó người mà đã sanh đẻ mình bị cơn lao khổ.

Con Rắn Đồng Và Cái giếng Phun--
Dân 21:8-9-Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.
Dân 21:16-18-Từ đó dân Y-sơ-ra-ên đến Bê-re - Nghĩa là giếng , ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp dân chúng, ta sẽ cho chúng nó nước. Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! Hãy ca hát cho nó! Giếng mà các vua chúa (prince) đã khai, Các tước vị (nobles) của dân chúng đã đào Với phủ việt cùng cây gậy mình!
Giăng 3:14-15- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy, hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời.
Giăng 4:14 Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, 14 nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”

Cái Giếng Gia Cốp--
Giăng 4:5-6, 13-14- Vậy, Ngài đến một thành thuộc về Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đám đất mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Jêsus ngồi bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu-Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”
Sáng 33:18-20- Gia-cốp ở xứ Pha-đan-A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành, bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Y-sơ-ra-ên.
Sáng 48:22-Còn cha sẽ cho con một phần đất trổi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân A-mô-rít đó.

Xuất 13:19 19 Môi-se dời hài cốt Giô-sép theo mình, vì Giô-sép có bắt dân Y-sơ-ra-ên thề quyết rằng: Chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi; hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây
Giô suê 24:32- Hài cốt của Giô-sép mà dân Y-sơ-ra-ên đã dời từ xứ Ai cập, thì người ta chôn ở Si-chem, trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô, cha Si-chem, giá một trăm miếng bạc; con cháu Giô-sép được hài cốt đó làm sản nghiệp-

Con Rắn Bằng Đồng--
Giăng 1:14-chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha
Giăng 3:14- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy,
Rô 8:3-Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình trạng của xác thịt tội lỗi, và định tội cho tội lỗi ở trong xác thịt
Rô ma 8:3-God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh:
-
Hôm nay tôi mời các bạn chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng Christ trong hình dạng con rắn bằng đồng.
Khi Chúa phán, “Mat 12:34 - Ớ dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là ác, thể nào nói điều thiện được? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
Mat 23:33 - Ớ loài rắn, dòng dõi rắn độc kia ơi, thể nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của địa ngục được?—thì Ngài ngụ ý Ngài nhìn loài người như loài rắn độc, vì sau khi ông bà A-đam sa ngã, loài người trở thành con cái của satan, là loài rắn, và sa-tan cũng là con rắn đời xưa, cha đẻ của nhân loại vô tín.
Dan 21:7-9- Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân chúng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống”.

-

DÂN SAY RƯỢU-1. Dân thánh dễ say rượu ma môn, rượu ma men, rượu tham vọng địa vị rồi đánh đấm lẫn nhau. - Hệ phái nầy dánh với hệ phái kia . Mục sư nầy đánh với mục sư nọ…Giê rê mi 13:12
-
Chúa hỡi, dân thánh Ngài say rượu,
Từ vua , quan, tư tế , tiên tri,
Họ say rượu thật là bí tỉ,
Đến nổi đánh nhau mới lạ lì.
-

2. E-sai 28:1-13- Người lãnh đạo 10 chi phái Bắc quốc Israel tượng trưng cấp lãnh đạo trong tất cả các hội thánh. Họ chếnh choáng vì rượu. Rượu nầy không phải là rượu theo nghĩa đen. Người say rượu điạ vị, say rượu ham tiền thì họ sẽ không hiểu khải thị, khải tượng của Chúa gì cả.

Lãnh đạo Ép-ra-im chếnh choáng,
Say mèm vì rượu mạnh, rượu nho,
Trí bại hoại không hiểu khải tượng,
Lời hiện hành của Chúa mù mờ.
-
3. Dân thế giới—Mathio 24:4850; Rô ma 13:13; Lu ca 21:34
Dân thế giới say sưa tiền bạc, xe con, nội thất. Đng tiếc đa số tín đồ cũng say sưa vật chất như vậy. người say sưa vật chất không được Chúa cất lên trước cơn đại nạn.
-
Dân thế giới đắm say vật chất,
Thánh đồ sao lại giống thế nhân,
Ham tiền bạc, xe con, nội thất,
Lòng trĩu nặng, đờ đẫn mười phần.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

JEHOVAH SABAOTH—Đức Giê-hô-va vạn quân-
Danh nầy xuất hiện lần đầu ở 1 Sa-mu-ên 1:3 “Mỗi năm, Ên-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân”.
Bước vào Tân ước Đức Thánh Linh gọi Chúa Vạn quân là Chúa Jesus. Ro 9:29 “Lại như Ê-sai đã nói trước rằng: "Nếu Chúa vạn quân chẳng để giống lại cho chúng ta, Thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và giống như Gô-mô-rơ vậy." Gia 5:4- “Kìa, tiền công con gặt đã gặt ruộng các ngươi, mà các ngươi đã gian lận không chịu trả, thì kêu rêu, và tiếng kêu oan của con gặt đã thấu đến tai Chúa Vạn quân”-. Từ đó chúng ta kết luận Đức Giê-hô-va vạn quân trong Cựu ước là chính Chúa Jesus.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

NĂM GIAI ĐOẠN KHÔI PHỤC CỦA CHÚA-

Nguyên chỉ của Đức Chúa Trời, kế hoạch thần thượng của Ngài là muốn chiếm hữu một đại gia đình con cái mà Con đầu lòng là Jesus Christ, một Người Vợ đời đời cho Đấng Christ, một ngôi đền xây bằng vàng, trân châu, đá quý cho Đức Thánh Linh cư trú, và cả ba sẽ  tồn tại đến các thời đại vô chung.
Nhưng kế họach của Chúa không thi hành trót lọt vì kẻ thù chặn phá, và vì con dốt nát cùng yếu đuối làm trở ngại mục đích đời đời. Do đó Đức Chúa Trời có một công tác khôi phục thần thượng trong 5 giai đoạn để giải cứu và đưa tiến độ kế hoạch thần thượng thành toàn viên mãn vào cuối nước ngàn năm.
1-Phục hồi địa cầu:
Ngay sau sự phản loạn của Lucifer, Đức Chúa Trời đề khởi sự phục hồi địa cầu và bầu trời quanh địa cầu trở thành hành tinh xanh cho nhân loại cư trú. Sau khi loài người sa ngã và bị tiêu diệt trong nước lụt, Chúa kêu gọi ông Áp-ra-ham và tạo ra tuyển dân Israel. Nói tóm một lời, trong giai đoạn một, thành quả sự khôi phục của Chúa là dân Israel.

CHÚA NẮM GIỮ TÔI-Thánh ca số 205 của HTTLVN chép, “Tôi vững vàng, Tôi vững vàng, Trong cánh tay Christ dường thái san; Bao phủ rồi, bao phủ rồi, Do ái tâm Christ hằng giữ tôi. Không lo sợ điều ác, không quân thù dọa nhát, Chúa giữ tôi ngày đêm bao quát; Tôi vững vàng, Tôi vững vàng, Trong cánh tay Christ dường thái san!”.
   Lẽ thật về việc Chúa nắm giữ con dân Ngài có hai phương diện như sau: Chúa nắm giữ tín đồ trong sự cứu rỗi chắc chắn đến đời đời và Chúa nắm giữ tín nhân trưởng thành trọn vẹn đến cuối cùng:

1-Chẳng Ai Giựt Nó Khỏi Tay Ta… Khỏi Tay Cha Ta. Giăng 10:28-29
Mãi đến hôm nay, sau cuộc Cải Chánh giáo hội 500 năm mà vẫn còn nhiều tín đồ  hồ nghi và chưa vững tin vào sự cứu rỗi chắc chắn của Chúa. Có người nói với tôi, miển được có chiếc vé vào thiên đàng là thỏa lòng.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, chúng ta sở hữu sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, thì bàn tay quyền năng của Chúa Jesus nắm giữ chúng ta và thêm nữa bàn tay thương yêu của Đức Chúa Trời Cha bao bọc chúng ta trong sự an toàn đến đời đời. Dù sau khi tin Chúa, tín đồ còn phạm tội, nhưng sự cứu rỗi chắc chắn nầy không dời đổi bao giờ. Sự nắm giữ nầy là một ân huệ miển phí của Chúa, người tín đồ không phải trả giá gì, ngoại trừ sự ăn năn và tiếp nhận Chúa lúc đầu.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Hai Sách Giô-suê Và Quan Xét-
Giô-suê   1:1 và Thẩm phán 1:1 “Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng--Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? “

   Nếu chúng ta so sánh trạng thái của dân Chúa trong thời Giô-suê  với trạng thái của dân chúng trong thời các thẩm phán, thì chúng ta thấy một xu hướng suy giảm đáng kể.

    Trong sách Giô-suê, chúng ta thấy  toàn dân đang chiến đấu như một người. Trong  sách các thẩm phán, một người chiến đấu thay cho toàn dân – vị thẩm phán giữ vai trò chủ chốt và lãnh đạo cuộc chiến.

BƯỚC THEO ĐƯỜNG LỐI CHÚAChúa ơi, hướng dẫn đường con,
Tuân theo qui luật vẹn toàn lòng son,
Xin ban ân điển đầy tròn,
Am tri, thực hiện càng hơn ý Ngài.

Xin Linh Ngài ngự hôm nay,
Viết xong luật Chúa lòng nầy rõ thay,
Lưỡi con không hướng lạc sai,
Theo người nói dối giữa loài người chung.

Mắt con xây khỏi hư không,
Ý tâm hư hoại theo dòng thế nhân,
Lòng tham dục vọng hư thân,
Xin ngăn dấy động trong tâm hồn nầy.

Dẫn con theo lối đường Ngài,
Cho lòng thành thật hằng ngày, Chúa ơi,
Đừng cho tội lỗi lên ngôi,
Cho lương tâm sạch thỏa vui đầy tràn.

Hồn con ưa thích đi hoang,
Chơn con trợt té trên đàng ngã nghiêng,
Tuy nhiên lối Chúa chẳng quên,
Xin Ngài hồi phục con chiên lỗi lầm.

Cho con theo lệnh Chúa ban,
Con đường vui thích huy hoàng biết bao,
Tấm lòng, tay với cái đầu,
Đừng cho con chống ngai cao của Ngài.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

CHÚA ĐỊNH TÍNH CHẤT NGƯỜI ĐƯỢC KÊU GỌINô-ê đã say rượu
Áp-ra-ham đã từng bán vợ để cứu thân mình.
Sa-ra đã thiếu kiên nhẫn ưa xúi chồng 
Gia-cốp là một người lừa đảo
Ta-ma là một gái loạn luân
Môi-se là một người nói cà lăm
Mi-ri-am là người ưa nói xấu
Ghê-đê-ôn là người nhút nhát
Ra-háp là k nữ
Ê-li là người thất thường
Ru-tơ là người Mô-áp
Đa-vít đã có cuộc tình t bất chánh
Giô-na đã chạy trốn Đức Chúa Trời
Ma-thê là người hay lo lắng
La-xa-rơ đã chết
Xa-chê là người lùn, tham tiền
Si môn Phi-e-rơ lên xuống như lượn sóng
Giăng đã có tánh nóng giận
Ma-thi-ơ là một người thu thuế
Thô-ma là người nghi ngờ
Phao-lô là một người biệt phái của người Pha-ri-si
 Môi-se, Đa-vít, Phao-lô đã từng là kẻ sát nhân.
-

Đức Chúa Trời không kêu gọi những người có tư cách,
Ngài đã định tư cách cho NGƯỜI ĐƯỢC KÊU GỌI .
Chúng ta chỉ là bình đất tất cả.
“Nhưng tư cách của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời”- II Cor. 3:5

Jehovah-Nissi—Jehovah Cờ Xí-
Xuất 17 :15  « Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là ‘Giê-hô-va cờ xí của tôi ».
  Chữ  יְהֹוָה נִסִּי phiên âm là yehôvâh nissı̂y  đọc là yeh-ho-vaw' nis-see'.
Jehovah nissi: có nghĩa là  the Lord my banner. Chữ «nissi»  có nghĩa là phù hiệu., được dịch uyển chuyển trong Kinh cựu ước là : «buồm» trong Esai 33 :23 ; Exech 27 :7, « cờ » trong Esai 49 :22 ; 62 :10, Thi 60: 4 ; « gương » trong Dân 26 :10 ; « cây sào » trong Dân 21 :8,9.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Đức Jehovah Jireh Là Chúa Jesus--
Đơn Danh “Jehovah” là Tên của Đức Chúa Trời, xuất hiện chừng 7000 lần trong kinh cựu ước, còn “Jesus” là Tên của Đức Chúa Trời nhục hóa, được chép gần 800 lần trong Kinh Tân ước.
Hiện nay có nhiều người đang rao giảng Chúa Jesus chỉ là nhà cách mạng, là nạn nhân của xã hội đương thời, là thánh tử đạo, và họ không nhìn nhận Đức Jehovah là Chúa Jesus.
Trong kinh thánh bản gốc chỉ chép, “The Jesus (Đức Jesus)” và nhiều chỗ chỉ ghi là “Jesus”, nên có nhiều người cho đó là sự phạm thượng khi viết là Jesus hay kêu: “ôi Jesus”. Thực ra chữ “Jesus” có nghĩa “Đức Jehovah Cứu Chúa”.. cho nên nếu chúng ta cầu nguyện “Ôi Jesus” là chúng ta đã kêu “Ôi Đức Jehovah Cứu Chúa” rồi.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Ba Danh Đức Jehovah Có Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Tín Đồ--
Khi đọc qua bốn sách tin lành, tôi tin rằng các bạn đã có ấn tượng về sự kiện Giu đa Ích-ca-ri-ốt không bao giờ gọi Chúa Jesus là “Chúa”, mà anh ta chỉ gọi là “Thầy”. Đó là con người vô tín. Giu đa cũng như vài tà giáo khác hôm nay, không tin và chấp nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời.
Tôi tin vì cớ đó nên Đức Thánh Linh đã khải thị ba danh của Đức Jehovah nói lên mối liên hệ thân thiết của tín đồ với Đức Jehovah trong cựu ước như sau:

1.     Jehovah Eloheenu—Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi-
Danh nầy xuất hiện trong sách Phục truyền luật lệ kí đến 19 lần- Thí dụ 4:7, 6:4-“Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai”. Một tác giả thi thiên nói, “Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh! Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ” (Thi 99:5,8)
Bạn có tin Đức Jehovah thuộc về chúng ta chăng, hay Ngài chỉ là Đấng khách quan, không có mối liên hệ gì với chúng ta?