Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Không Bắt Chước Chúa Jesus Theo Cách Bề Ngoài

Image result for photo of the unshrunk cloth

Mathio 9:16, “Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ chằng toạc áo thêm, và đàng rách lại càng xấu hơn”.

Trong câu kinh thánh nầy Chúa Jesus ví sánh Ngài như miếng vải mới. Trong nguyên văn Hi lạp chữ “mới” ở đây là agnaphos.  Chữ nầy có nghĩa là “còn co rút, chưa xử lý, chưa được thao tác trên”, tức là miếng vải mới nguyên, còn thô sơ.

Trong Adam Hay Trong Đấng Đấng Christ

Image result for photo of Israel in the wilderness

Rom. 5: 12-19, “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và như vậy sự chết đã lan khắp mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội -  Vì nếu bởi sự quá phạm của một người mà nhiều người đều phải chết, thì huống chi ân điển của Đức Chúa Trời và sự ban tứ trong ân điển của chỉ một người là Jêsus Christ, lại càng dư dật hơn cho nhiều người là dường nào Vậy, nếu bởi sự quá phạm của một người, sự chết đã nhơn một người ấy mà làm vua rồi, thì huống chi những kẻ nhận lãnh ân điển và sự ban tứ của sự công nghĩa cách dư dật, lại sẽ do một người là Jêsus Christ mà làm vua trong sự sống càng hơn là dường nào. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người đều trở nên tội nhân thể nào, thì bởi sự vâng phục của một người mà mọi người đều sẽ trở nên công nghĩa cũng thể ấy”.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Những Bài Làm Chứng


Praise the Lord Stock Images


Giu Đa—Ngợi khen

Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa” (ngọi khen)
Sáng thế ký 29:35,”

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

NGUYÊN TẮC TÂM TRÍ HỖ TRỢ LINH

Image result for photo of man mind
Nếu một tín đồ ao ước bước đi theo linh, người ấy phải biết các luật của linh. Chỉ có những người biết các luật của linh mới có thể hiểu được các cảm thức khác nhau của linh và ý nghĩa của các cảm thức đó để bước đi theo đòi hỏi của các cảm thức của linh. Việc phớt lờ các cảm thức của linh sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ các đòi hỏi của linh. Do đó, việc hiểu biết và bước đi theo các luật của linh là rất trọng yếu trong nếp sống thuộc linh của chúng ta.

SỰ MỞ RA CỦA TÂM TRÍ

Blank speech Stock Photo

Ngoài việc khải thị lẽ thật trực tiếp cho chúng ta, Đức Chúa Trời thường (trong thực tế là hầu như mọi lúc) chuyển tải lẽ thật cho chúng ta qua các con cái khác của Ngài. Loại lẽ thật này trước hết phải được tâm trí chúng ta chấp nhận, rồi nó mới vươn đến linh chúng ta. Chúng ta sử dụng tâm trí mình để tiếp xúc với sự phát ngôn và văn phẩm của người khác. Nếu chúng ta không có tâm trí thì lẽ thật không thể vươn đến đời sống chúng ta được. Vì vậy, một tâm trí mở ra là rất trọng yếu đối với nếp sống thuộc linh của chúng ta. Nếu tâm trí chúng ta hoàn toàn bị chiếm hữu bởi các ý kiến, dù cho đó là ý kiến về lẽ thật hay về người rao giảng lẽ thật, thì vẫn không có cách nào để lẽ thật bước vào trong tâm trí hoặc nếp sống của chúng ta. Nếu các tín đồ quyết định trước mình sẽ đọc hoặc nghe loại dạy dỗ nào, thì chẳng có gì lạ khi họ không nhận được nhiều sự giúp đỡ.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

NHẬN BIẾT TÌNH TRẠNG BÌNH THƯỜNG CỦA TÂM TRÍ

Blank speech Stock Photos
Nếu một tín đồ rơi vào trong mọi loại tình trang khổ sợ vì thụ động và tin vào các lời nói dối của các ác linh, người ấy cần phải biết “tình trạng bình thường” của mình. Ngoài lập trường là tâm trí chưa được đổi mới ra, hai lập trương này được nhường cho các ác linh sẽ khiến tín đồ dần dần hư hỏng trong mọi phương diện. Lập luận, trí nhớ, sức khỏe vật lý và mọi phương diện khác đều sẽ hư hỏng. Một khi tín đồ nhận thức mối nguy hiểm này, người ấy có thể chỗi dậy để theo đuổi sự giải cứu. Nhưng được giải cứu là gì? Điều đó có nghĩa là người ấy phải: “được phục hồi trở lại tình trạng nguyên thủy”. Tuy nhiên, nếu tín đồ muốn được khôi phục lại tình trang nguyên thủy, người ấy phải biết tình trạng “nguyên thủy” là gì. Tín đồ phải biết có một trạng thái bình thường, tình trạng nguyên thủy mà từ đó người ấy đã sa ngã khi bị các ác linh lừa dối. Người ấy phải biết tình trạng bình thường của mình là gì? Người ấy đã sa ngã khỏi tình trạng bình thường vào trong tình trạng hiện nay. Nếu không sa ngã, người ấy không cần tìm kiếm sự khôi phục. Một tín đồ phải chú ý xem tình trạng hiện nay của mình có khác trước không, và tình trạng của mình có tệ hơn trước nhiều không. Người ấy không nên muốn tiếp tục với tình trạng hiện tại; đúng hơn, người ấy phải muốn được khôi phục lại tình trạng trước kia. Người ấy phải hỏi : “Tình trạng hiện nay của tôi tệ hơn trước bao nhiêu? Trước đây tôi thế nào? Bây giờ tôi phải làm gì để trở lại tình trạng trước kia của mình?”

GIÀNH LẠI LẬP TRƯỜNG TRONG TÂM TRÍ TỪ ÁC LINH

Open minded man with Green question marks inside Stock Image
Trước đây chúng ta đã đề cập rằng các ác linh có thể công tác trong tâm trí tín đồ vì người ấy đã nhường lập trường cho chúng. Chúng ta cũng đã nói lập trường này là gì. Chúng ta có thể chia nó thành sáu chi tiết cách vắn tắt. Nếu tóm lược sáu chi tiết này, chúng có thể được phân thành ba nhóm: (1) tâm trí chưa được đổi mới, (2) chấp nhận (hoặc tin) các lời nói dối của các ác linh, và (3) tình trạng thụ động. Tín đồ phải cẩn thận xem xét mình đã nhường loại lập trường nào cho các ác linh và điều gì đã dẫn người ấy đến tình trạng hiện tại. Đó có phải là một tâm trí chưa được đổi mới không? Đó có phải là người ấy đã tin vào các lòi nói dối của các ác linh không? Đó có phải là một tâm trí thụ động không? Hay đó có phải là sự kết hợp của cả 3 điều này không? Theo kinh nghiệm của tín đồ, nhiều người đã nhường loại lập trường này cho các ác linh. Nếu người ấy nhận thức được mình đã nhường lập trường trong một hoặc nhiều phương diện nào cho các ác linh thì người ấy phải giành lại lập trường mình đã nhường cho chúng. Giành lại lập trường là cách duy nhất để có được sự giải cứu. Vì tín đồ đã dành lập trường cho các ác linh nên người ấy rơi vào trong vị trí hiện tại; vì vậy, một khi  lập trường được giành lại, tín đồ sẽ có được sự tự do. Tâm trí chưa được đổi mới phải được đổi mới. Các lời nói dối từ các ác linh đã được chấp nhận phải bị lộ ra và từ chói. Sự thụ động phải được đổi thành sự chủ động tự trị. Bây giờ, chúng ta muốn nhìn thấy việc giành lại từng loại lập trường trong ba loại này.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Hậu Tự Môi-Se—Thủ Kho Đền Thánh

Open casket Royalty Free Stock Images

Tôi có ấn tượng về sự liêm khiết của các tôi tớ Chúa xưa kia  khi họ trùng tu hay xây sửa nhà Chúa. 2 Vua 12:14-15 chép, “vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc, và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va.  Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực”-

PHƯƠNG CÁCH GIẢI CỨU KHỎI ÁC LINH CHIẾM HỮU TÂM TRÍMedia Mind Royalty Free Stock Images
Khi tâm trí một tín đồ bị rơi vào trong tình trạng được đề cập đến trong chương trước, người ấy phải tìm cách để được giải cứu. Trong chương trước, chúng ta chỉ có thể bàn bạc cách vắn tắt về hiện tượng phổ biến và không thể chỉ ra tình trạng của mọi người. Vì mức độ thụ động của mỗi người khác nhau, nên mức độ tấn công của các ác linh cũng khác nhau; vì vậy, mức độ khổ sở của tâm trí cũng khác nhau. Nhưng khi một tín đồ thấy rằng tâm trí của mình có bất cứ tình trạng nào trong các tình trạng được đề cập trong chương trước, người ấy phải cảnh giác. Rất có thể người ấy đã nhường lập trường cho các ác linh và đang bị chúng tấn công. Nếu là như vậy, người ấy phải tìm cách để được giải cứu.