Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

HÀNH TRÌNH CỦA MẶT TRỜI NHỎ-


Sớm mai tiếng Chúa gọi ta,
Vội vàng chổi dậy lấy đà chạy đua,
Như người lực sĩ thuở xưa,
Hành trình là khí quyển vừa sức thay.
-
Phương đông chạy đến phương tây,
Bắt đầu xuất phát chạy ngay trên đàng,
Không ngừng nghỉ, chẳng mệt than,
Chạy nhanh, soi sáng cho dân địa cầu.
-
Tôi mong giống mặt trời cao,
Hoàn thành bổn phận Chúa giao mỗi ngày,
Lòng tình nguyện, chí mạnh thay,
Thiên trình tiến bước có ngày tới nơi.
-
Chắc vơ vẩn, bỏ cuộc thôi,
Nếu mà mặt nhật của tôi biến rồi,
Vũng lầy hoang dã ngăn tôi,
Không theo sao lạc nổi trôi bầu trời.
-
Kinh văn Chúa sạch tuyệt vời,
Mắt tôi mờ tối, xin soi sáng hoài,
Công bình gắt, hứa ngữ dài,
Phúc âm giúp đỡ hồn nầy khôn ngoan.
-
Ban lời khuyên dạy dẫn đàng,
Vô nơi đại phúc vinh quang sau nầy,
Ước ao, hi vọng trần ai,
Làm sao sánh kịp chỗ Ngài hứa tôi./.
-
Minh Khải  3-5-2015
(nguồn: Thi 19:5-8; 73:23-24, “Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ  Mặt trời ra từ phương trời nầy,Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.  Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;  Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng;  Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.- Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển”

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA ISRAEL—

Nước dân Do-Thái đến sau đây,
Mười bốn vạn người lập quốc rày;
Đất nước tế tư mà Chúa muốn,
Ngôi nhà David bởi Ngài xây;
Thánh đồ thượng giới quản cai đó,
Dân tuyển trần gian tế lễ thay;
Đấng Christ Quân Vương trên tất cả,
Muôn dân hồi phục sống vui hoài./.
-
Minh Khải—7-7-2015
(Nguồn:  Ê-sai 66: 7b; Xuất 19:6; Xa 8:23, Công. 15: 16 Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái. -- “Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.- Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ xảy ra trong những ngày đó, có mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa, mà nói rằng: Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi--'Sau đó ta sẽ trở lại, Cất lại nhà trại của Đa-vít đã sụp đổ, Sửa lại chỗ hư nát mà dựng lên, Hầu cho số người còn lại,Luôn cả dân Ngoại bang xưng bằng danh ta, đều tìm Chúa.”

ĐẤNG CHRIST YÊU THUONG HỘI THÁNH-Bằng minh hoạ bửu ân sâu,
Vua ta tuyên phán những điều thật hay,
“Bạn tình hợp ý Ta thay!”,
Thánh đồ vui thỏa lòng Ngài biết bao.
-
Ngôn từ Chúa quá ngọt ngào,
Từ môi miệng Chúa tuôn trào thiên ân,
Một dòng ân điển tinh thuần,
Rượu nho không thể có phần ngọt hơn.

CON THUỘC VỀ AI?-
Jesus, là Chủ, con thuộc Ai?
Chúa đã tậu mua, con thuộc Ngài;
Không chi tì vết trong huyết báu,
Xưa tình nguyện đổ ra vì ai?
Lòng con đây mãi mãi thuộc Ngài,
Nhất sinh con vì Chúa sống hoài!

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

ĐẤNG CHRIST TRÊN TRỜI VIẾNG THĂM HỘI THÁNH-
Ngoại nhân lặng lẽ nghe tôi
Chúc tôn vẻ đẹp tuyệt vời Chúa tôi,
Họ mong biết Đấng về trời,
Để mà tìm kiếm, để rồi mến yêu.
-
Lương Nhân tôi có ngai cao,
Trong miền linh giới, đồi cao sáng ngời,
Nhưng Ngài giáng hạ đây rồi,
Thăm vườn ân điển nẩy chồi, đơm bông.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

LƯƠNG NHÂN JESUS—ĐỆ NHẤT MUÔN NGƯỜI-
Thế nhân kinh ngạc hỏi tôi:
“Sao yêu Chúa vượt mức người trần ai,
“Có gì thu hút bạn hoài,
“Như là đối tượng bạn hay yêu nhiều?”
-
Với tôi, Chúa thật đáng yêu,
Hồng hào, chói sáng, thanh cao hơn người,
Nét xinh trần thế hay trời,
Lương Nhơn bộc lộ tuyệt vời, vô song.

NGƯỜI TÔI TỚ CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA-

Phúc âm Mác bày tỏ,
Đầy Tớ Giê-hô-va,
Không có gia phổ mà,
Không ngày sinh, gia thế,
Một cuộc đời nô lệ,
Không hề làm Ra-bi,
Chẳng giảng dạy chi li,
Sống hành động chuyên nhất,
Phụng sự thật tất bật,
Sáng dậy sớm nguyện cầu,
Đi bộ khắp nơi đâu,
Rao tin mừng, chữa bệnh.
Những loại bệnh có tên:
Teo tay, rét, phong, bại,
Quỷ ám, câm, không thấy,
Nói lên tình trạng người,
Sống li cách Chúa Trời,
Chúa không được hầu việc,
Nhưng”tức thì” chuyên biệt,
Chạy việc cả nhà Cha,
Không thì giờ ăn mà,
Giảng dạy rất vắn tắt,
Làm việc đầy đủ nhất.
Dịp cuối lên đền thờ,
Đúng sứ mạng thiên cơ,
Mẹ Giăng Mác đón tiếp,
Ăn Vượt Qua đúng dịp,
Chúa chết rồi phục sinh,
Hội thánh được tạo hình,
Tại phòng cao nhà Mác,
Là hội thánh trước nhất,
Tôi Tớ lớn tạo nên,
Người cũng đã thăng thiên,
Sai ra nhiều tôi tớ,
Người làm việc với họ,
Rao tin lành thế gian,
Thật kết quả huy hoàng,
Đáng chúc tán Tôi Tớ./.
Minh Khải-  23-6-2015