Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Một hành động cao quí


  
Kinh Thánh: Mark  14:1-9

Vả, hai ngày trước lễ Vượt-qua và lễ Không men, các thầy tế lễ cả cùng các văn sĩ tìm cách dùng quỉ kế để bắt Jêsus mà giết đi.  Vì họ nói rằng: “Không nên làm điều đó nhằm kỳ lễ, e trong dân sanh sự náo loạn chăng.” Khi Jêsus ở Bê-tha-ni tại nhà Si-môn là người phung, đang ngồi ăn, thì có một đàn bà đến, cầm cái bầu bằng ngọc đựng dầu thơm cam tùng rất quí giá, bẻ ra mà đổ trên đầu Ngài.  Có mấy kẻ cùng nổi giận mà nói rằng: “Sao uổng phí dầu thơm ấy như vậy?  Vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm quan tiền, để giúp cho kẻ nghèo.” Họ bèn trách móc nàng.  Nhưng Jêsus bảo rằng: “Hãy để mặc nàng; sao các ngươi làm khó cho nàng? Nàng đã làm việc tốt cho ta. 

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Sự cứu rỗi của người phụ nữ ngoại tìnhĐọc Kinh Thánh: John 4:1-15, 29

Vậy, khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe Ngài gọi và làm báp-têm được nhiều môn đồ hơn Giăng  (kỳ thực không phải chính Jêsus làm báp-têm, nhưng là môn đồ Ngài),  thì Ngài lìa Giu-đê trở lại Ga-li-lê.  Vả, Ngài cần phải trải qua Sa-ma-ri.  Vậy, Ngài đến một thành thuộc về Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đám đất mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình.  Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Jêsus ngồi bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Jêsus bảo nàng rằng: “Hãy cho ta uống.”  Vì môn đồ Ngài đã vào thành thị đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri bèn thưa rằng: “Sao ông, là người Do-thái, mà lại xin nước uống nơi tôi, là người đàn bà Sa-ma-ri ư?” (Nguyên vì dân Do-thái không giao thiệp với dân Sa-ma-ri).  Jêsus đáp rằng: “Ví bằng ngươi biết sự ban tứ c không ủa Đức Chúa Trời, và người nói với ngươi rằng: 'Hãy cho ta uống' là ai, thì ngươi chắc đã xin người, và người chắc đã cho ngươi nước sống.”  Người đàn bà nói rằng: “Thưa ông, ông không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy?  Ông há lớn hơn Gia-cốp tổ phụ chúng tôi là người đã để giếng nầy lại cho chúng tôi, mà chính người, luôn cả con cái và súc vật người, đều uống tại đây ư?”  Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa,  nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”  Người đàn bà lại nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát, cũng không đi xa đến đây múc nữa.”

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Vinh quang của Danh Ngài - 2


 

 Giêsu và Danh
Reading: Isa. 50:4-10, 51:1-16.
“Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. 5 Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giựt lùi. 6 Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. 7 Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ; vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần; ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên! Ai là kẻ đối địch ta? Hãy lại gần ta! 9 Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta: Ai định tội lỗi ta được?..... Nầy, hết thảy chúng nó sẽ cũ đi như áo, bị sâu cắn rách. 10 Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.”

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Vinh quang của Danh Ngài--1

  * Danh của Đức Chúa Trời—sự  tự mặc khải
Ex. 34:5-6; 1 Chron. 16:7-36.
" Cha ơi, xin tôn vinh danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, lại sẽ còn tôn vinh nữa "(Giăng 12:28).

1. Danh của Đức Chúa Trời là nền tảng của tất cả các công việc của Đức Chúa Trời

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

CÁC LÝ DO CHÚA Đã KHÔNG THẤT VỌNGĐọc Kinh Thánh: John 4:13-14; 2:23-24; 6:15; 7:3-4, 6, 9;
12:24; 13:37-38; 16:31-33

“Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”
“Đang kỳ lễ Vượt-qua Ngài ở Giê-ru-sa-lem, có nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin đến danh Ngài. Nhưng Jêsus chẳng giao thác mình cho họ, vì Ngài biết mọi người”.