Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Sứ Mạng, Ý nghĩa, và Sứ điệp của Giêsu Christ—7


Trong những sứ điệp nầy, chúng tôi đã được nhìn thấy là mỗi một phần (sách) của Tân Ước có một khía cạnh cụ thể của Đấng Christ để trình bày cho Hội thánh trong thời kỳ này. Trong sự am hiểu của mình về Đấng Christ, tác giả có gánh nặng này và đôn đốc, và khi chúng ta đã đọc tất cả các bài viết, chúng ta có một sự trình bày rất toàn diện về Chúa chúng ta. Tuy nhiên, một tính năng rất phong phú và hữu ích. Những văn bản riêng biệt là những gì đang có giá trị bởi vì bối cảnh thực tế của chúng ngay lúc ấy. Đó là những tình huống mà chúng được giải quyết mang lại sự viên mãn nhiều mặt về sứ mạng, ý nghĩa, và sứ điệp của Jesus Christ. Lịch sử, cả về mặt tạm thời lẫn thuộc linh, làm cho Jesus Christ trở nên cần thiết, nhưng cũng vì vậy mà rất thích hợp. Điều này là rất rõ ràng khi chúng ta thấy bối cảnh và cơ hội của các bài viết nầy. Những bức thư gửi tín hữu Côrinthô, hoặc hội thánh ở Corinth - đặc biệt phong phú trong bài viết về Đấng Christ, như tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy. Ô, một cây bút nhúng trong nguồn suối (mực) cảm thúc thần thượng bày tỏ thậm chí một cái gì đó về những gì đang thể hiện về Đấng Christ trong các thư tín nầy! Trái tim của con người không thành công trước một sự gánh vác như vậy.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Ý nghĩa, Sứ mạng và sứ điệp của Giêsu Kitô---6

 Chương 6 - Trong Thư gửi tín đồ Rôma


Chúa ơi, lòng chúng tôi mở lớn ra cho Ngài trong thì giờ nầy. Ngài đã nhơn từ đối với chúng tôi thật nhiều trong những ngày nầy. Chúng tôi thấy rằng sau khi tiếp nhận sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời, chúng tôi tiếp tục đến giờ nầy.Lòng tin tưởng của chúng tôi là đã nhận được sự giúp đỡ, Ngài sẽ còn giúp đỡ. Dầu sự giúp đỡ của Ngài ban cho chúng tôi lớn lao biết bao,chúng tôi vẫn cần nữa. Chúng tôi sẵn sàng xưng nhận chúng tôi muốn tùy thuộc Ngài, đánh giá điều đó, và trừ khi Chúa giúp đỡ, chúng tôi bất lực. Nếu Ngài hài lòng, xin ban cho chúng tôi phước hạnh đặc biệt chiều nay. Xin gia miện chức vụ cung ứng lời nầy bằng đôi điều gì xác định. Hơn nữa, chúng tôi muốn nghe tiếng của Chúa. Sâu hơn lời phát ngôn và lời giải thích, nguyện tất cả chúng tôi được ban cho lỗ tai để nghe tiếng của Chúa. Xin đáp lời chúng tôi trong đức thương xót và thành tín lớn của Ngài, chúng tôi cầu xin điều nầy vì vinh quang Con Ngài, Chúa Jesus Christ của chúng tôi. Amen.