Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

RỜI BỎ NÚI LI-BAN-


Math. 17:2-4- Ngài biến hình trước mặt họ, mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.  Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra, nói chuyện cùng Ngài.  Phi-e-rơ bèn thưa cùng Jêsus rằng: "Chúa ơi, chúng ta ở đây tốt lắm; nếu Ngài muốn, thì tôi sẽ dựng ba lều tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se và một cho Ê-li."
Song 4:9- 15- Hỡi tân phụ ta, hãy cùng ta đến từ Li-ban, Hãy cùng ta đến từ Li-ban; Khá nhìn xem từ chót A-ma-na, Từ đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn, Từ hang sư tử, Từ núi con beo. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta, Vì một cái liếc mắt, vì một vòng trân châu nơi cổ mình, mình đã cướp lấy lòng ta.  Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, Là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong. Đám cây mình là vườn địa đàng, Mình là mạch nước trong vườn, Là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Li-ban!

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—5


-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về ống quyển
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi,
Xem xét sự suy gẫm tôi.
2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi,
Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

AI ĐÃ ĐẾN TRẦN GIAN?-


-
Bạn đang vui lễ Nô-ên truyền thống,
Có am hiểu Ai đã đến long trọng?
-
Có một con trẻ sinh cho chúng ta,
Là Đức Chúa Trời quyền lớn đó mà!
-
Con trai một ban cho ta khi đó,
Là Chúa Cha vĩnh cữu từ muôn thuở !