Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Tình trạng của hội thánh có thể thay đổi?“Làm thế nào thành trung-tín ấy đã thành một gái điếm, Nó đã từng có đầy công-lý! Một lần nó đã chứa sự công-chính, Nhưng bây giờ nó chứa các kẻ sát-nhân” (Isaiah 1:21- TKTC). Thành phố nào mà Isaiah nói đến ở đây? Tất nhiên, là thành phố trung nghĩa Jerusalem. Điều đó có nghĩa  thành phố Jerusalem đã được trung thành một lần. Nhưng toàn bộ câu chuyện ở trong thời gian giao ước cũ -- ví dụ trong sách của Các Vua và Sử kí --- cho chúng ta thấy rằng thành ấy đã bất trung với Đức Chúa Trời. Hội thánh hôm nay trong giao ước mới thì ra sao? Có thể tình trạng của hội thánh thay đổi không? Ở trong giao ước mới, hội thánh phải trở thành Jerusalem thuộc thiên (Heb. 12:22-23). Có khác nhau không? Không. Đừng nghĩ rằng nếu tình trạng của hội thánh thường trở nên tốt đẹp, nó sẽ luôn luôn được tốt đẹp. Không có cách nào! Tình trạng của hội thánh có thể chắc chắn thay đổi -- và không may nó lại thường tồi tệ hơn và không thay đổi gì cả..

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

LUCIFER LÀ AI??


“12Ngươi đã sa xuống từ trời như thế nào, Sao mai ôi, con trai của hừng đông! Ngươi đã bị đốn xuống tới trái đất, Ngươi, kẻ đã làm yếu các quốc-gia! 13Nhưng ngươi đã nói trong tâm ngươi: 'Ta sẽ thăng lên trời; Ta sẽ nâng ngai ta ở trên các sao của Đức Chúa TRỜI, Và ta sẽ ngồi trên núi hội-đồng Trong các chỗ trũng vào ở phương bắc. 14Ta sẽ thăng lên trên các nơi cao những đám mây; Ta sẽ làm cho chính ta như Đấng Tối Cao.'15Tuy nhiên ngươi sẽ bị tống xuống Âm-phủ, Tới những trũng của hố ấy” (TKTC).
Bản American Standard Version (ASV) dịch: 12 How art thou fallen from heaven, O day-star, son of the morning! how art thou cut down to the ground, that didst lay low the nations! 13 And thou saidst in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God; and I will sit upon the mount of congregation, in the uttermost parts of the north; 14 I will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like the Most High”.
Từ ngữ “Sao mai” (con trai của hừng đông” trong tiếng Hê-bơ rơ là: hêylêl, tiếng La tinh dịch là Lucifer, Tiếng Việt dịch là Sao Mai, Tiếng Anh dịch là day-star. Nghĩa đen là “brightness” sự chói sáng, kẻ mang ánh sáng.

BIẾT CON VÀ BIẾT CHA-Mathio 11:27-Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta, ngoài Cha, không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ  (khải thị) thì cũng không ai biết Cha.
Giăng 14:1- bản TKTC--“Chớ để tâm các ngươi bối-rối; hãy tin Đức Chúa TRỜI, cũng hãy tin Ta.
John 14:1 American Standard Version --Let not your heart be troubled: believe in God, believe also in me.
Galati 1:16-vui lòng bày tỏ Con Ngài cho tôi để tôi rao truyền Tin Lành về Con Ngài giữa dân ngoại
Biết Cha là biết Đức Chúa Trời tam nhất, còn biết Con là biết Đấng Christ. Theo Matho 11:27 thì Chúa Jesus và mọi tín đồ mà Ngài khải thị cho, bày tỏ cho, thì họ sẽ biết Cha. Nhưng chỉ một mình Cha là biết Con mà thôi. Như vậy lẽ thật, sự thật về Con thì sâu nhiệm và khó hiểu hơn sự thật về Cha.

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN 52-
1Cớ sao ngươi khoác lác về điều xấu, hỡi người to lớn? Sự ân-cần thương-yêu của Đức Chúa TRỜI có suốt cả ngày. 2Lưỡi ngươi chế ra sự hủy-hoại, Như dao-cạo bén, hỡi kẻ làm điều dối-trá! 3Ngươi thích điều xấu hơn điều tốt, Điều sai trái hơn nói điều đúng. [Sê-la. 4Ngươi thích mọi lời tàn-hại, Hỡi lưỡi dối-trá! 5Nhưng Đức Chúa TRỜI sẽ đập tan ngươi mãi mãi; Ngài sẽ túm lấy ngươi, và rứt ngươi ra khỏi lều ngươi, Và nhổ ngươi ra khỏi xứ của người sống. [Sê-la. 6Và người công-chính sẽ thấy và sợ, Và sẽ cười nó, nói: 7"Kìa, kẻ không muốn làm Đức Chúa TRỜI thành nơi ẩnnáu của hắn, Nhưng đã trông-cậy nơi sự giàu sụ của hắn, Đã kiên-quyết trong ước-muốn xấu-xa của hắn."8"Nhưng về phần con, con như cây ô-li-ve xanh trong đền của Đức Chúa TRỜI; Con trông-cậy nơi sự ân-cần thương-yêu của Đức Chúa TRỜI đời đời vô cùng. 9Con sẽ dâng cho Chúa các lời cảm-tạ mãi mãi, bởi vì Chúa đã làm xong nó, Và con sẽ phục-dịch danh Chúa, vì ấy là tốt, trong sự hiệndiện của các kẻ tin-kính Chúa."(TKTC)