Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CUỘC SỐNG LÀM NGƯỜI CỦA CHÚA JESUS

Cái Rễ Ra Từ Đất Khô

Rô. 8:3, “Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình trạng của xác thịt tội lỗi...”

I Cor. 2:8, “họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự giá đâu.”

II Cor. 13:4, “Bởi chưng dầu trong sự yếu đuối Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá...”

Galati 4:4, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài đến, sanh bởi người nữ, sanh dưới luật pháp,”

Alpha và Omega"Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có, và còn đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-” " (Khải Huyền 1:8).
"Ngài lại phán cùng tôi rằng: “Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, đầu tiên và cuối " (Khải huyền 21: 6).
"Ta là An- pha và Ô-mê-ga, đầu tiên và sau chót, ban đầu và cuối cùng. " (Khải huyền 22:13).
Một trong các danh hiệu mà Chúa tiếp lấy cho chính Ngài trong sự sống lại là:"Alpha and Omega". Ở đây, Chúa Giê-xu giới thiệu chính Ngài là "Đấng Hằng Sống" Đấng đã chết và sống lại – và sống đời đời (Khải Huyền 1:18). Hai chữ cái đó, Alpha và Omega, như chúng ta biết, là chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp. Một có cùng hình thức như chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của chúng ta (Anh văn), chữ kia không giống như bất kỳ mẫu tự nào của chúng ta. Alpha and Omega - đầu và cuối. Mỗi bảng chữ cái, có cái gì đó tương ứng với 'A' và 'Z', một Alpha và Omega, bắt đầu và kết thúc. Bất luận bảng chữ cái có thể phức tạp như thế nào, hoặc nếu nó chỉ chứa 26 chữ cái nghèo nàn như trong tiếng Anh: tất cả mọi thứ được bao bọc giữa 'A' và 'Z', Alpha và Omega. Bạn không thể nhận được bất cứ điều gì bên ngoài điều đó, tất cả ở trong đó. Alpha và Omega bao gồm tất cả các lời nói, không có lời phát biểu nào có thể có trong bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài những gì đi kèm giữa hai chữ cái. Tất cả những gì có thể được nói đều ở giữa ranh giới của hai chữ đó, bên ngoài giới hạn đó không có gì có thể được nói.