Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Đa-vít-26-Đa-vít và Áp-sa-lôm
(2 Sam 14)

Đa-vít ao ước gặp Áp-sa-lôm (2 Sam 13:39). Ngược lại,  chắc chắn không phải như vậy. Áp-sa-lôm muốn ở Jerusalem chỉ để đến gần ngai vàng của nhà vua. Anh không có lưu tâm với nhà vua.

Tổng tư lệnh quân đội Giô-áp  nhận ra cơ hội để tạo dựng tên tuổi cho mình. Góp phần thực hiện mong muốn của Đa-vít và mong muốn của Áp-sa-lôm chỉ có thể mang lại lợi ích cho Giô-áp. Ông ta sắp xếp một người phụ nữ thông minh mang một câu chuyện ngụ ngôn nào đó đến trước mặt Đa-vít. Có vẻ giống như tiên tri Na-than. Nhưng Na-than đã được Chúa sai đi; Ở đây mọi thứ chỉ là sự mưu toan của con người. Cuối cùng, Áp-sa-lôm, người đáng lẽ phải chết theo luật pháp, được đưa đến Jerusalem.