Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI -8


Bảy Bát Đổ Ra

(Khải huyền 15:1-16:21)

I. Bảy Tai Vạ Cuối Cùng

(Khải huyền 15:1)

"Tôi đã thấy một dấu lạ khác ở trên trời, vừa lớn vừa kỳ, tức là bảy thiên sứ cầm bảy tai hoạ chót, vì bởi các tai hoạ ấy mà cơn phẫn nộ của Đức Chúa Trời dứt."

Trong 12:1 có "một dấu hiệu lớn." Trong 15:1 có một dấu lạ " lớn và kỳ ".

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

GIỮ NGUYÊN TẮC NGÀY SA BÁT


Shabbat candles
Theo tiếng Hebrew, từ ngữ “sa bát” có nghĩa là an nghỉ, ngừng lao động.

Xuất hành 31:15-17, “Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát, tức là ngày nghỉ hoàn toàn, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử.  Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát trải các thế hệ của họ, như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho Ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Giê-hô-va đã làm ( to make) nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và tỉnh dưỡng ( refresh—làm cho khỏe khắn, tươi mới lại).”

SÁCH KHẢI THỊ---BÀI 7


Trái đầu mùa, mùa gặt, và sự thu gom nho

(Khải huyền 14:1-20)

I. Những trái đầu mùa

(Khải Huyền 14:1-5)

A. Khải huyền 14:1

"Tôi đã thấy, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người, đều có danh của Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán mình."

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

LỬA THIÊNG
Thuyền con giữa biển mênh mông,
 Bốn bề gió rít, trên không bão bùng
Biển to, thuyền bé hãi hùng!
Khôn dò sâu thẳm nghìn trùng xa khơi.
***
Ba đào sóng gió chơi vơi,
Bốn bề bão thét đánh lơi tay chèo,
Hãi hùng! Giông tố hiểm nghèo!
Sóng vùi gió dập biển reo kinh hoàng!