Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

PHÚC ÂM GIĂNG BÀI 5
PHẦN GIỚI THIỆU SỰ SỐNG VÀ SỰ XÂY DỰNG (4)

Trong bài này chúng ta sẽ bàn đến Giăng chương 1 cách tổng quát, ôn lại vài điểm đã bàn và đề cập đến những điểm khác mà chúng ta chưa xem xét.

IV. HAI PHẦN CỦA CÕI ĐỜI ĐỜI
VỚI CHIẾC CẦU THỜI GIAN
Giăng chương 1 bày tỏ hai phần của cõi đời đời. Giăng 1:1 chỉ về cõi đời đời trong quá khứ, vì “ban đầu” ngụ ý cõi đời đời trong quá khứ. Câu 51 chỉ về cõi đời đời trong tương lai, vì khi Chúa bảo Na-tha-na-ên rằng ông sẽ thấy trời mở ra và các thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Loài Người, Ngài không nói về hiện tại, nhưng nói về cõi đời đời trong tương lai. Nếu đặt hai phần của cõi đời đời lại với nhau, chúng ta có toàn thể cõi đời đời.

A. Trong Phần Đầu Của Cõi Đời Đời – Cõi Đời Đời Trong Quá Khứ
Trong cõi đời đời quá khứ, Đấng Christ, là Lời, ở với Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời. Trong cõi đời đời quá khứ Ngài chỉ là Đức Chúa Trời và chỉ có thần tính. Vì Lời chưa nhục hóa, Ngài không phải là con người và không có nhân tính.

PHÚC ÂM GIĂNG BÀI 4
PHẦN GIỚI THIỆU SỰ SỐNG VÀ SỰ XÂY DỰNG (3)

III. JESUS LÀ CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÙNG VỚI LINH LÀ CHIM BỒ CÂU ĐỂ SINH RA NHỮNG VIÊN ĐÁ CHO SỰ XÂY DỰNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong bài này chúng ta đến phần sau cùng của chương 1 trong Phúc Âm Giăng (cc. 19-51). Đề tài chính của phân đoạn này là: Jesus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, cùng với Thánh Linh là chim bồ câu, làm cho các tín đồ trở thành những viên đá để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời cùng với Con Loài Người. Đề tài này gồm có năm điểm chính: Chiên Con của Đức Chúa Trời, chim bồ câu, những viên đá, sự xây dựng nhà Đức Chúa Trời, và Con Loài Người. Chiên Con dành cho sự cứu chuộc; bồ câu dành cho việc truyền sự sống, biến đổi và xây dựng; đá dành làm vật liệu; nhà là sự xây dựng; và chính chất liệu của kiến ốc Đức Chúa Trời là con người. Trước hết, con người được cứu chuộc bởi Chiên Con, sau đó được tái sinh và biến đổi bởi chim bồ câu. Như vậy, con người trở nên một viên đá, và khi ấy đá này được chim bồ câu xây dựng. Chim bồ câu không những dành cho việc tái sinh, nhưng còn dành cho sự biến đổi và liên kết, mà cuối cùng đưa đến việc xây dựng nhà Đức Chúa Trời. Thể yếu, yếu tố quan trọng của nhà Đức Chúa Trời không phải là thần tính mà là nhân tính. Thần tính là Đấng cư ngụ và nhân tính là nơi ở. Vì nhà là nơi ở chứ không phải Đấng ở bên trong, nên nơi ở là nhân tính và Đấng ở bên trong là thần tính. Tuy nhiên, nhân tính này không phải là một nhân tính thiên nhiên hay thọ tạo, mà là một nhân tính được tái sinh, biến đổi và nâng cao, một nhân tính đã trải qua sự sáng tạo, sự nhục hóa, sự đóng đinh, sự phục sinh, và sự thăng thiên. Nhân tính đã trải qua một tiến trình kỳ diệu như vậy trở nên chính chất liệu của kiến ốc Đức Chúa Trời. Một nhân tính như vậy là nơi ở của Đức Chúa Trời. Không một sách nào đã khải thị vấn đề này rõ ràng như những gì Giăng đã viết, trong sách Phúc Âm, các Thư tín và sách Khải Thị của ông. Do đó, chúng ta phải dành nhiều thì giờ nghiên cứu những gì Giăng đã viết.

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 26-
Những ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời-
-
Mathio 7:21- 23 "Chẳng phải mỗi kẻ nói cùng ta rằng:
'Chúa, Chúa,' mà được vào nước trời đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý chỉ của Cha ta ở trên trời mà thôi.  Trong ngày đó nhiều người sẽ nói cùng ta rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà đuổi quỉ sao? và nhơn danh Chúa mà làm nhiều việc quyền năng sao?'  Khi ấy ta sẽ công bố với họ rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi; hãy lìa khỏi ta, ớ những kẻ làm ác kia.'-
-
Matthew 7:21-23Darby Translation
 Not every one who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of the heavens, but he that does the will of my Father who is in the heavens.
 Many shall say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied through *thy* name, and through *thy* name cast out demons, and through *thy* name done many works of power? and then will I avow unto them, I never knew you. Depart from me, workers of lawlessness.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 25-
Những người được cây có trái tốt làm tiêu biểu-
-
Mathio 7:15-20- "Hãy giữ chừng tiên tri giả, là kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong là muông sói vồ xé.  Nhơn bông trái họ mà các ngươi nhận biết họ được. Nào có ai hái nho nơi lùm gai hay là hái vả nơi bụi tật lê ư?  Vậy, hễ cây tốt thì sanh trái tốt, cây xấu thì sanh trái xấu.  Cây tốt không thể sanh trái xấu, cây xấu cũng không thể sanh được trái tốt.  Hễ cây nào không sanh trái tốt thì đốn mà quăng vào lửa.  Vậy nên, nhơn bông trái họ mà các ngươi nhận biết họ được.-
Matthew 7:15-20 (ASV)
Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravening wolves.  By their fruits ye shall know them. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?  Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.  A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.  Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. 20 Therefore by their fruits ye shall know them.
-
Theo nguyên văn chữ “xấu” trong cây xấu là: sapros- có nghĩa thối rửa, đồi bại
rotten, that is, worthless literally or morally ( không có giá trị về mặt luân lí và thuộc linh): - bad, corrupt. –xấu, hư hoại-.
1.     Cây Tốt-
Con người thiên nhiên không thể có bản chất tốt, hay tính tốt bao giờ, mà nếu có tính tốt thiên nhiên một mặt nào đó, thì tính tốt đó cũng thuộc sáng tạo cũ.  Nên sau khi tin Chúa, nếu người tín đồ được Chúa biền đổi tính tình và cho cấu tạo bản chất, sự sống, mỹ đức của Ngài vào bản thể người thì tự phát người ấy sẽ biểu lộ các trái của Thánh Linh là: thương yêu, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, lương thiện, trung tín,  nhu mì, tiết chế.
Những trái nầy không do năng lực con người gắng sức sống  bày tỏ ra, hay bắt chước, đóng kịch, nhưng là sự bày tỏ chất liệu thần thượng của Đức Thánh Linh kết khối bên trong người ấy từ nhiều năm trước rồi.
2.     Cây xấu-
Cây xấu là một cây cối tươi xanh, nhưng Lời Chúa ở đây nói nó mục rửa bên trong, thối nát, hư hoại, xấu xa, và không có giá trị gì. Những tín đồ đã được cứu mà bản tính chưa thay đổi, thì sẽ tự động, tự phát bộc lộ ra những việc làm như: gian dâm, ô uế, phóng đãng,  thờ hình tượng, tà thuật, thù oán, cãi cọ, ganh ghét, giận hờn, bè đảng, phân tranh, dị đoan,  ganh đua, tàn sát, say sưa, tiệc tùng liên miên. Họ không thể không liên tục biểu lộ , hay không thể dập tắt  và khống chế những  việc làm hư hoại ấy được.
Cho nên Chúa nói, “Nhơn bông trái họ mà các ngươi nhận biết họ được. Nào có ai hái nho nơi lùm gai hay là hái vả nơi bụi tật lê ư? “-
Người tín đồ xác thịt không thể nào ra trái nho, trái vả được, nhưng vẫn còn chút ít gai gốc, tật lê nơi người tín đồ tốt.
Do lời Chúa Jesus phân định, tôi tuyên bố rằng những tín đồ mà được cây có trái tốt làm tiêu biểu sẽ được vào nước ngàn năm, còn những tín đồ là cây hư hoại sẽ bị kỉ luật trong nơi khóc lóc và nghiến răng.
Tôi xin kết luận:
-
Nho vả ngọt là đồ ăn thật quí,
Nào sinh ra nơi gai góc, tật lê;
Lốt chiên muông sói hoá trang thật kỹ,
Cũng lộ bày nanh cắn xé thật ghê-
-
Minh Khải 19-10-2016

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH -42-
Lễ Phu-rim-
-
-Exote 4:1-3-Khi Mạc-đô-chê biết được mọi việc xảy ra, ông liền xé áo, quấn vải thô, và rắc tro lên đầu. Ông đi ra giữa thành, lớn tiếng than khóc đắng cay.  Ông dừng lại ngay trước cổng cung điện, vì không ai quấn vải thô được phép vào cổng.  Trong khắp các tỉnh, nơi nào sắc lệnh vua truyền tới, người Do-thái kêu la thảm thiết, họ kiêng ăn, khóc lóc, thở than. Nhiều người nằm trên vải thô rắc tro.
-Exote 8:15b-17- Thành Su-san reo vang tiếng vui mừng.  Dân Do-thái được ánh sáng, niềm vui rộn rã, và vinh dự.  Trong khắp các tỉnh và khắp các thành, nơi nào chỉ thị và sắc lệnh của vua được ban hành, người Do-thái đều vui mừng rộn rã, thết tiệc và nghỉ lễ. Nhiều người thuộc các dân tộc bản xứ theo đạo Do-thái, vì họ sợ người Do-thái.
-Exote 9:29-32- Hoàng hậu Ê-xơ-tê, con gái A-bi-ha-đin, và Mạc-đô-chê người Do-thái viết thêm một công văn thứ nhì với đầy đủ thẩm quyền xác nhận lễ Phu-rim.  Công văn gửi cho tất cả những người Do-thái khắp một trăm hai mươi bảy tỉnh trong đế quốc vua A-suê-ru, chúc bình an và trung tín,  truyền phải giữ những ngày lễ Phu-rim này theo đúng kỳ hạn, y như Mạc-đô-chê người Do-thái và hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ dạy, và y như họ đã hứa nguyện cho chính họ và dòng dõi họ tuân giữ những ngày kiêng ăn và than khóc.  Lệnh của hoàng hậu Ê-xơ-tê xác định những vấn đề này và về lễ Phu-rim được ghi vào sách.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH -41-

Con Rắn Đồng Và Cái giếng Phun-
-
Dân 21:8-9-Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.
Dân 21:16-18-Từ đó dân Y-sơ-ra-ên đến Bê-re - Nghĩa là giếng , ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp dân chúng, ta sẽ cho chúng nó nước.  Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! Hãy ca hát cho nó! Giếng mà các vua chúa (prince)  đã khai, Các tước vị (nobles)  của dân chúng đã đào Với phủ việt cùng cây gậy mình!
Giăng 3:14-15- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy,  hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời.
Giăng 4:14 Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, 14 nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH -39-
Con Rắn Bằng Đồng-
-
Giăng 1:14-chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha
Giăng 3:14- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy,
Rô 8:3-Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình trạng của xác thịt tội lỗi, và định tội cho tội lỗi ở trong xác thịt
Rô ma 8:3-God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh:
-
Hôm nay tôi mời các bạn chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng Christ trong hình dạng con rắn bằng đồng.
Khi Chúa phán, “Mat 12:34  - Ớ dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là ác, thể nào nói điều thiện được? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
Mat 23:33  - Ớ loài rắn, dòng dõi rắn độc kia ơi, thể nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của địa ngục được?—thì Ngài ngụ ý Ngài nhìn loài người như loài rắn độc, vì sau khi ông bà A-đam sa ngã, loài người trở thành con cái của satan, là loài rắn, và sa-tan cũng là con rắn đời xưa, cha đẻ của  nhân loại vô tín.
Dan 21:7-9-   Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân chúng.  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.  Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống”.

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH -40-
Cái Giếng Gia Cốp-
-
Giăng 4:5-6, 13-14- Vậy, Ngài đến một thành thuộc về Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đám đất mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình.  Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Jêsus ngồi bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu-Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa,  nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”
Sáng 33:18-20- Gia-cốp ở xứ Pha-đan-A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành,  bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem.  Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Y-sơ-ra-ên.  
Sáng 48:22-Còn cha sẽ cho con một phần đất trổi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân A-mô-rít đó.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 24
Người Đi Ngõ Hẹp Đường Chật-
-
 Enter ye in by the narrow gate: for wide [a]is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby. For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth into life, and few are they that find it.-Matthew 7:13-14
“Hãy vào ngõ hẹp, vì ngõ rộng và đường lớn dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó thì nhiều.  Song ngõ hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít.”- Mathio 7:13-14-
Tôi có 4 câu thơ  bình luận cho hai câu Kinh thánh trên để bạn đọc sáng tỏ nan đề ai sẽ được đậu vào ngước ngàn năm.-

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 23
Thiên Phụ Chăm Sóc Thiên Dân-
-
Mathio 6:29-34-Vậy nên, ta nói cùng các ngươi, đừng lo lắng về mạng sống mình, phải ăn gì, uống gì, hoặc về thân thể mình, phải mặc gì. Mạng sống há chẳng hơn đồ ăn, và thân thể hơn đồ mặc sao?  Thử xem chim trời: chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng chứa vào kho, mà Thiên Phụ các ngươi vẫn nuôi nó. Các ngươi há chẳng càng quí hơn nó sao?  Có ai trong các ngươi có thể bởi lo lắng mà thêm cho đời mình một khắc nào không?  Còn về đồ mặc, sao các ngươi lo lắng làm chi? Hãy gẫm xem hoa huệ ngoài đồng lớn lên thể nào: chẳng lao khổ, chẳng kéo chỉ;  nhưng ta nói cùng các ngươi, dẫu Sa-lô-môn vinh hiển cả thể, cũng không mặc được bằng một trong những hoa ấy.  Vậy, nếu cỏ đồng, là loài nay còn mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn mặc cho dường ấy, huống chi các ngươi, hỡi kẻ ít đức tin kia!  Thế thì, chớ lo lắng rằng: 'Chúng ta ăn gì? Uống gì? Mặc gì?'  Vì mọi điều đó các dân Ngoại bang vẫn lo; song Thiên Phụ các ngươi biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.  Nhưng trước hết hãy lo tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ thêm cho các ngươi.  Vậy nên, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngày nấy.