Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

SỰ TRỊ VÌ HIỆN HỮU CỦA CHÚA JÉSUS


Bính quyền thần thượng cố hữu của Đức Chúa Trời cai trị trên các nước loài người rất hiện thực và quyền đó được thể hiện trên vua Nebucátnếtsa, bá chủ đầu tiên của thời kỳ các dân tộc đàn áp dân thánh. Qua vua ngạo mạn đó, Đức Chúa Trời chứng tỏ cho địa cầu phản loạn nhìn nhận rằng “Đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý” (Đa 4:32). Nêbucátnếtsa chúc tán Đức Chúa Trời rằng: “Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất”.