Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Hai Nhà Vua Ích Kỷ

Image result for photo of king Jeroboam
Toàn bộ lịch sử quốc gia Israel trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả. Theo ánh sáng Kinh thánh, nhà Israel tiêu biểu Hội thánh Tân ước, và các nhà vua của họ tượng trưng các người chăn bầy, các mục tử trong hội thánh Chúa hôm nay.

Mấy ngày qua khi đọc sách Các Vua thứ nhất, tôi được ấn tượng về hai vị vua sống trong bước ngoặt lịch sử của Israel là vua Rô-bô-am và vua Giê-rê-bô am.

Tân Jerusalem- 1


KẾ HOẠCH ĐỜI ĐỜI KHÔNG HỀ THAY ĐỔI
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – JERUSALEM mới

Hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để hợp tác với Chúa và với kế hoạch của Ngài cách mạng mẽ, hầu cho chúng ta có thể sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa. Trong kỳ nhóm họp  này, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát Jerusalem mới. Đặc biệt bên cạnh đó, chúng ta cũng phải sáng tỏ về mọi nguyên tắc thuộc linh đối với xây dựng hội thánh, hầu cho ngày nay chúng ta xây dựng hội thánh cách đúng đắn. Nhờ sự giúp đỡ của Jeruasalem mới, Chúa đã chỉ cho chúng ta biết tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng nhà của Chúa ngày nay. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta hầu cho chúng ta không chỉ nhận được sự hiểu biết mà còn nhìn thấy được tất cả những điều thuộc linh bằng đôi mắt bên trong của chúng ta. Mặc dầu chúng ta biết nhiều điều, nhưng còn có một vài điều gì đó chúng ta đã chưa nhìn thấy. Do đó có lời chép rằng: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lại cho và bày tỏ cho ngươi những việc lớn và ẩn giấu, là những điều mà ngươi chưa biết” (Jer. 33.3). Nếu chịu hạ mình trước mặt Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Tuy nhiên, dầu cho chúng ta đã nhìn thấy và nhận thức được điều giì nữa, chúng ta vẫn phải xưng nhận mình thường còn thiếu thực tại.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Danh Xưng Của Đức Chúa Trời Trong Sáng Thế Ký

Jesus text on red background Stock Images

Chúa nói cùng cha mẹ của Samson khi họ hỏi Danh của Ngài, “Sao ngươi hỏi danh Ta như vậy? Danh Ta lấy làm diệu kỳ (Quan 13:18). Chữ “diệu kỳ” được tự điển của Ông Strong giải nghĩa là: remarkable, secret, wonderful, marvelous—đáng kể, bí mật, lạ lùng, kỳ diệu.

Trong sách Xuất hành 6:2 Chúa phán với Moses , “Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn-năng (toàn túc); song về danh Ta là Giê-hô-va, thì Ta chưa hề tỏ cho họ biết”. Kinh văn nầy bày tỏ Chúa có nhiều danh xưng, nhiều danh hiệu.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Thấp kém hay ngang bằng?Quan điểm kinh thánh về một người người nữ là gì? Cô ấy bằng người nam, cấp trên của anh, hoặc kém hơn anh?
Nữ quyền cực đoan hiện đại đặt người nữ có quyền lực trên người nam, trong khi quá trình tiến hóa truyền thống của Darwin đặt người nữ thấp hơn nhiều so với người nam. Và vì Kinh Thánh chỉ dẫn rằng một người vợ nên thuận phục chồng, thậm chí các Cơ Đốc nhân có thể tự hỏi, "có phải là người người nữ kém hơn hoặc bằng chồng họ?"

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Phục vụ bằng môi mép

Kết quả hình ảnh cho photo of the hypocrite man
"Họ chỉ nói thôi, nhưng họ cứ bước đi, bước đi ." Đó là một cách nói hay. "Họ chỉ đưa ra phục vụ bắng môi mép."

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa " Phục vụ bằng môi mép " là hỗ trợ cho một ai đó hoặc một cái gì đó bằng lời nói suông, nhưng không thể hiện hành động của người đó.