Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CHÚNG TA LẦM KINH THÁNH--32
Cây Nho, Cây V, Cây Ô-liu
-
Rất nhiều Cơ Đốc nhân chưa phân biệt hai danh xưng “Israel” và “Do thái”. Israel là tên quốc gia và tuyển dân của Đức Chúa Trời nói chung, còn Do thái là dân Israel thuộc về xứ Giu đê (Giu đa).
Ê-sai chương 5, Thi thiên 80, Ezekiel 15 và Ma-thi-ơ 21: 33-41 trình bày cây nho là biểu hiệu của quốc gia và dân tộc Israel. Sau khi hồi hương từ cảnh lưu dày 70 năm ở Babylon, danh xưng người Do thái và nước Giu đa mới nổi bật hơn danh xưng Israel. Ba sách E-xơ-ra. Nê-hê-mi và Ê-xơ-tê luôn luôn nhắc đến người Do thái (Jew). Thí dụ xem: Exora 4:6; Nê. 4:1,11,12; Ê-xơ-tê 9:17 và chương 9:. Từ ngữ “Do-thái”  phiên âm từ chữ “Giu đa”. Từ ngữ “Do thái” được dùng từ thời kì đó. Mathio 2:1 và 6 bày tỏ Chúa Jesus là Vua của người Do thái mà làm Nhà Cai Trị dân Israel.

DƯỠNG LINH-11
Trái Của Thánh Linh
-
"Trong thế giới của loài người,  chúng ta không thấy những gì gần gũi với những mỹ đức mà Chúa Giêsu đã nói trong lời mở đầu của bài giảng nổi tiếng trên Núi.
Thay vì nghèo khó trong tâm linh chúng ta tìm thấy loại kiêu ngạo cao nhất; thay vì thấy những người than vãn về tội lỗi mình và tình trạng hội thánh chúng ta tìm thấy những người tìm kiếm lạc thú; thay vì sự nhu mì, có ngạo mạn; thay vì đói khát sự công bình, chúng ta thường nghe con người nói, "Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa"; thay vì có lòng thương xót chúng ta thấy sự tàn ác; thay vì có sự tinh khiết của tấm lòng, có các sự tưởng tượng đồi trụy; thay vì có những người xây dựng hòa bình, hòa giải, chúng ta  thấy những người đàn ông ưa gây gổ và phẩn uất; thay vì vui mừng khi bị ngược đãi, chúng ta thấy họ chiến đấu nghịch trở lại bằng tất cả các loại vũ khí theo lệnh của họ"
(Internet)

DƯỠNG LINH-10
Tay, Đầu gối, Chân.
Hê-bơ-rơ 12:12-14: “Vậy, hãy dở tay xuội và gối bại lên.  Khá làm nẻo thẳng cho chân anh em, hầu cho chân què khỏi sịa, thà được chữa lành thì hơn. Hãy đuổi theo sự hoà bình với mọi người, và sự nên thánh nữa, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.  ”.-
-
Bây giờ chúng ta xem xét nhiệm vụ của Cơ Đốc nhân như đã nêu ở các câu Hê 12: 12-17. Trong phân đoạn nầy có đề cập 4 chi thể của thân thể chúng ta; gợi ý bốn lĩnh vực của cuộc sống, trong đó nhiệm vụ Cơ Đốc nhân cần phải được làm tròn.

NHÂN VẬT THÁNH KINH 51
Những Người Tôi Tớ Của Sa-lô-môn Lớn Hơn-
-
Khi còn trên trái đất Chúa Jésus tự giới thiệu, “đây có một người lớn hơn Salômôn”. Đức Chúa Trời dấy Salômôn lên tuyệt đỉnh, để qua đó chúng ta thấy phần nào về con Ngài. Salômôn làm hình bóng cho Chúa về nhiều diện như: vương quyền tối thượng, trí tuệ bao la, sự giàu có vô lượng, vinh quang và oai nghi tuyệt vời… Thế thì các tôi tớ Salômôn xưa cũng dự biểu cho các tôi tớ Chúa ở hôm nay. Nữ vương Sêba nhận định diễm phúc của họ: “các quần thần của vua thật có phước thay! Các tôi tớ vua, hằng đứng chầu trước mặt vua, thật có phước thay” ( ISử 9:7). Được làm tôi tớ đứng chầu và phụng sự Salômôn  lớn hơn càng có phước hơn nữa.
Vua Salômôn xưa có ba hạng loại tôi tớ chủ yếu là: các đại thần, các nhà cai trị và đoàn công tác xây dựng. Ngày xưa thể nào hôm nay cũng thể ấy.
1-Về các triều thần chúng ta xem I Vua 4:1-6. Trong 11 vị triều thần tối tôn ấy, chúng ta thấy hai cụ Xađốc và Abiatha là hai cựu thần có nhiều chiến công của Đavít. Hai vị đều cao tuổi, nhưng chừng ba năm sau khi lên ngôi, Salômôn đã cách chức và đuổi Abiatha về vườn. Tôi thấy vua Salômôn lớn hơn cũng sa thải các cựu thần tiền phong như vậy. Theo I Sử 6, Axaria là cháu Xađốc làm thượng tế thời Salômôn, còn Xađốc chỉ làm cố vấn danh dự, Các tôi tớ cao niên có lắm công khai phá như cụ Darby, cụ Nghê,  cụ Singh, … đều được các hội thánh kính nể và yêu quí. Xưa kia, họ vẫn dự vào bàn mật nghị của Vua, bày tỏ các nghị quyết, các chuyển động của Ngài cho chúng ta. Thế mà hôm nay công nhân trẻ tuổi không thuận phục họ, hoặc trước mặt người tóc bạc họ chẳng đứng dậy kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng ngạc nhiên tại sao Đức Chúa Trời chống cự các kẻ kiêu ngạo ấy, trừ diệt họ khỏi thành Ngài, khỏi nước Salômôn lớn hơn như đã xử lý nặng nề với Ađônigia, Giôáp, Abiatha, Simêi. Các bậc triều thần đang canh giữ chứng cớ nơi chí thánh.

NHÂN VẬT THÁNH KINH--50
Gia Nhân Của Áp-ra-ham Thiên Thượng-
-
Khi Ápraham hay được anh em mình( cháu) bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Ápram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch…người thâu về đủ số hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn anh em (cháu) mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về… Mênchixêđéc, vua Salem sai đem bánh và rượu ta. Vả vua này là thầy tế lễ Đức Chúa Trời chí cao, chúc phước cho Ápraham”… (Sáng 14:14 – 19).
Sách Sáng thế kí rất dồi dào về các hình bóng sâu nhiệm. Về một phương diện, Y-sác làm hình bóng cho Đấng Christ “vâng phục đến chết, thậm chí đến cái chết của thập tự giá” (Phil 2:8), còn Ápraham tiêu biểu Đức Chúa Trời Cha, “đã không tiếc con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho”. Thế thì 318 gia nhân trong nhà Ápraham cũng tượng trưng các tôi tớ, nô lệ của Đức Chúa Trời ở hôm nay. Anh em chúng ta là gia nhân Đức Chúa Trời, người nhà của Ngài.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—49
Các Người Tôi Tớ Của Môi-se Thiên thượng-
-
Tác giả thờ Hêbơrơ so sánh giữa Môise thiên thượng và Môise trong cựu ước như sau: “ Ngài trung tín với Đấng đã lập mình, cũng như Môise trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời vậy. Vì Ngài đã được kể là đáng vinh hiển hơn Môise, khác nào kẻ dựng nên nhà được tôn trọng hơn cái nhà”. Môise rất được tôn trọng trong dân Chúa đến đời đời, nhưng ông chỉ là một bộ phận trong ngôi nhà mà Đấng đáng được tôn quí tuyệt đích trong đó là Môise lớn hơn, là Jésus, Sứ đồ và Thầy thượng tế Đức Chúa Trời.
Dân 11:28 bản ASV chép: “ Giôsuê con trai của Nun, người cung phụng của Môise, một trong các người chọn lựa của ông”. Môise chọn lựa mấy người nam trẻ tuổi hầu hạ mình, để ở luôn bên mình, giúp thi hành mọi ý chi của Đức Chúa Trời. Trong số đó Giôsuê là người hầu trẻ thân cận hơn hết. Giôsuê 1:1 chép: “ Giôsuê kẻ tôi tớ của Môise”, hay xuất 24:13, “ Môise chờ dậy cùng Giôsuê, kẻ hầu mình”.
Tân ước cũng có sự khải thị tương tợ. Sứ 19:22, “ người (Phao lô) bèn sai hai người trong mấy kẻ giúp việc ( cung phụng) mình là Timôthê và Êrát sang Maxêđoan”.

NHÂN VẬT THÁNH KINH- 48
 Dòng Họ Herod  
-
Đa-ni-ên 11: 39  nói tiên tri mấy trăm năm trước về  việc làm của Herod đại vướng. Herod nhìn nhận, chạy theo đế quốc, nên được đế quốc trọng dụng. “Người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người, và chịu tiền bạc mà chia đất”.
1.     Herod đại vương: (37 TC- 4 S.C.): Math.2: , Luca 1:5.
  Herod là họ của gia đình. Ông nội y là Antipas cai trị xứ Galilee, chết năm 78 T.C. Dòng họ nầy thuộc về Idumea, Edom của Esau. Cha y là Antipater, làm đại lý xứ Giu đê (47-43 T.C). Sau đó Herod đại vương làm vua chư hầu xứ Galilee vào năm 37 T.C. Mark Antony lập Herod đại vương lên ngai, và Caesar Augustus gia tăng các đặc quyền của ông.
Herod nầy đã gặp các nhà thông thái tìm Ấu Vương Jesus, và ông ta đã tàn sát trẻ con Bết lê hem,
Ông ta làm gia tăng sự lộng lẫy của Jerusalem, như xây đền thờ kể từ năm 20 T.C., và theo đạo Do thái, sau khi chịu cắt bì, dù ông ta là người Edom. Ông có 5 bà vợ và nhiều con trai và gái. Trong số con cháu ông chỉ có 6 người được làm vua chư hầu, và Kinh thánh có chép 5 vua trong số 6 người đó.

NHÂN VẬT THÁNH KINH--47
Hê-rốt Đại Vương Là Ai?
-
Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2:1-8 có chép, " Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài".
Mathiơ 2:16 cũng  chép, "Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết".

NHÂNVẬT THÁNH KINH -45


                                       Cô-rê (Korah)
--
                           Tên Côrê có nghĩa là “đầu hói”.
                                               Lêvi
                                 --------------- --/-----------------
                                 Ghẹtsôn  +   Kêhát   +  Mêrari
    --------------------------------------//------------------------------------------------------
                 Amram   + Dítsêha   +Hếprôn     +   Uxiên
   --------------/-------------               --------/-----                                        
          Am-ram    
----------/----------                      
 Miriam+Arôn+Môise  
-----------------/------------  
A-rôn
----/---
Nađáp+Abihu+Êlêasa+Ythama                
-------------------------------                                                    

NHÂN VẬT THÁNH KINH- 44
Những Đánh giá Về Vua Sau-lơ-
-

Tôi không phải là quan án mà có quyền  phán xử Tôi tớ Ngài là vua Sau-lơ. Tôi chỉ trích dẫn các lời bình luận của nhiều người trong Kinh thánh và đi đến kết luận

Chữ “Sau-lơ” có nghĩa là “được cầu xin”.
-
1. Đức Chúa Trời nói về Sau-lơ ở I Sam 9: 16 “ta sẽ sai một người… người sẽ quản trị dân ta”; I Sam 15: 10 “Ta hối hận vì lập Sau-lơ làm vua”.

NHÂN VẬT THÁNH KINH 43-
Bết-sa-lê-ên Và Ô-hô-li-áp
-
Đức Giêhôva phán cùng Môise: “hãy nói cùng dân Ysơraên đăng họ dâng lễ vật cho ta… này là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc và đồng….Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ”. Việc xây dựng đền tạm tượng trưng sự xây dựng hội chúng, Thân Thể Đấng Christ do các thánh đồ như Phaolô nói: “các thánh đồ được trang bị về công việc của chức vụ, và về sự xây dựng Thân thể của Đấng Christ… Thân thể lớn lên và tự xây dựng trong sự yêu thương”.
Cho dù mọi thánh đồ phải trực tiếp đem một ta lâng mình ra xây dựng Thân thể Đấng Christ là đền thánh Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn bổ nhiệm một số công nhân lãnh đạo công tác. “Đức Giêhôva phán cùng Môise nữa rằng: này ta đã kêu tên Bếtsalêên, con trai Uri, cháu của Hurơ, trong chi phái Giuđa. Ta đã làm cho người đầy dẫy Linh của Đức Chúa Trời, trong trí tuệ, trong sự hiểu biết, trong trí thức, và trong mọi loại kiệt tác, để suy nghĩ các công việc khéo léo, đặng chế đồ vàng, bạc và đồng, đăng khắc và khảm ngọc, đẻo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ” ( Xuất 31: 1- 5).

NHÂN VẬT THÁNH KINH 42-


NHỮNG DIỄN GIẢ TRONG SÁCH GIÓP

“Jêsus đáp rằng: “Có phải ngươi tự nói điều đó, hay là có kẻ khác đã nói về Ta như vậy cho ngươi chăng?”( Giăng 18:34)
“Chớ có lời thối tha nào ra từ miệng anh em, nhưng khi có cần thì hãy dùng lời lành có thể gây dựng, để giúp ân điển cho kẻ nghe.” (Eph. 4:29).
“Bởi lưỡi chúng ta chúc tụng Chúa là Cha, và cũng bởi nó chúng ta nguyền rủa loài người, là loài được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn sự nguyền rủa. Hỡi anh em tôi, không nên như vậy. Suối kia đồng một mạch há lại phun ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? Hỡi anh em tôi, cây vả há có thể ra trái ôliu, hoặc cây nho ra trái vả được chăng? Nước mặn cũng không có thể ra nước ngọt được.” (Gia cơ 3:9-12).

NHÂN VẬT THÁNH KINH-41
 Sau-lơ Giết Hàng Ngàn—Đa-vít Giết Hàng Vạn
-
Đứng trước các bậc giảng sư, tác gia, thi nhân, học giả thuộc linh, thần thượng, là những người trổi cao hơn nhiều người đồng thời, giới phụ nữ trong Chúa ngưỡng mộ, ái mộ, sùng bái họ là chuyện thường xảy ra.
David nổi lên như một vì sao sáng rực rỡ, che mờ ngôi sao mai vương quyền là vua Sau-lơ, mà Sau-lơ mới xuất hiện chừng hai mươi năm trước.
Kinh thánh chép, “Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn! Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi!  Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận” (1 Sam.18:6-9).

NHÂN VẬT THÁNH KINH—40


 JEROBOAM RỚT CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CỦA CHÚA
-
“Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn.” (Truyền 2:20-21)

“Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao-ước và luật-pháp Ta truyền cho ngươi, nên Ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi-tớ ngươi.  Song vì cớ Đa-vít, cha ngươi, Ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi” (I Vua 11:9-12)

Nhân Vật Thánh Kinh--39
TẠI SAO ÁP-NE CHẬM TRỄ GIAO VƯƠNG QUỐC CHO DAVID-
-
Áp-ne là em chú bác ruột của vua sau-lơ. Tuổi ông sấp xỉ tuổi của Sau-lơ, nhưng lớn tuổi hơn David và Giô-áp nhiều. Khi Sau-lơ làm vua, Áp-ne giữ chức tổng binh, ngày nay chúng ta gọi là bộ trưởng quốc phòng.
Từ ngày nhìn thấy cậu thiếu niên xách đầu Gô-li-át, Áp-ne mới ý thức cậu nầy là David. Tôi tin rằng suốt 40 năm trị vì của vua Sau-lơ, Áp-ne cũng am hiểu sự chọn lựa và xức dầu của Chúa cho David làm vua sau nầy. Thế nhưng tại sao, sau khi vua Sau-lơ tử trận, Áp-ne không tức thì đem toàn dân Israel qui phục David ngay? Đó là giờ phút giao ban hệ trọng mà Chúa đã mở ra. Chúa không ép buộc Áp-ne.
Nhưng vì tình cảm thiên nhiên gắn bó trong gia tộc của hai anh em Kích và Nê-rơ, nên Áp-ne chọn Mê-phi-bô-sết, là con trai của vua Sau-lơ và lập lên làm vua tại Ma-ha-na-im trên 11 chi phái Israel.