Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

CÔNG TÁC CỦA ĐẤNG CHRISTJesus Ascending Into Heaven Chúng tôi đã đề cập trước rằng kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời cho Đấng Christ được vinh hóa và được làm Đầu trên tất cả mọi thứ. Khi Satan nổi loạn và con người đã sa ngã, Đức Chúa Trời đã đến để đối phó với hai nan đề này trước khi Ngài có thể hoàn thành kế hoạch đời đời của Ngài. Nguyên thủy, Đức Chúa Trời    tạo ra con người với mục đích có con người xử lý Satan nổi loạn và thay thế sự cai trị của hắn. Nhưng con người đã bị lừa dối và sa ngã. Đức Chúa Trời đã chăm lo hai vấn đề nầy. Ngài đã làm gì? Ngài đối phó với hai vấn đề này thông qua Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét công việc của Chúa trong kế hoạch của Đức Chúa Trời: thế nào Ngài đã giải quyết các vấn đề đứng chặn trong con đường kế hoạch của Đức Chúa Trời và làm thế nào Ngài hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời. Công việc của Chúa được thực hiện chủ yếu trên thập tự giá. Trên thập tự giá, Ngài xử lý với tội lỗi và tội nhân. Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và chuyển dời chúng ta, những tội nhân. Đây là mặt tiêu cực của công việc Chúa. Ngoài ra, Chúa đứng ở vị trí của Adam, đó là, ở vị trí của con người để chống đối, chịu đựng, và đánh bại Sa-tan bằng cách thực hiện ý muốn của Ngài như một con người và thu hồi quyền lực của quyền bính trở lại từ Satan.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

TỔ CHỨC, MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA VƯƠNG QUỐC SATAN

Satan Và Các Quỉ

 

Kinh Thánh: Colose 1:13; Công 26:18, 2 Cor. 2:11; Matt. 12:25-26

“Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền bính của sự tối tăm, mà dời chúng ta qua nước của Con yêu dấu của Ngài;”

“Để mở mắt họ, khiến họ xây khỏi tối tăm mà hướng về sự sáng, khỏi quyền bính của Sa-tan mà hướng về Đức Chúa Trời,”

“hầu cho Sa-tan không được lợi thế hơn chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết quỉ mưu của nó đâu.”

Nhắn Gởi


Ai có về sông Hương
Ngó dùm chiếc cầu thương
Hết soi mình dưới nước
Với nhịp cầu tang thương.