Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

SÁCH MÁC BÀI 22Kinh Thánh: Mác 7:24-30
NGƯỜI ĐÀN BÀ SY – RÔ – PHÊ – NI – XI
VÀ BÁNH CỦA CON CÁI
Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét trường hợp người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi (7:20-30). Mác 7:24 cho chúng ta biết rằng Chúa “đi đến bờ cõi Ty-rơ” Khi ấy một người đàn bà có con gái nhỏ bị uế linh ám đến sấp mình dưới chân Ngài (c.25) “Đờn bà là người Hy Lạp thuộc dòng Sy-rô-phê-ni-xi” Theo tiếng nói, bà ấy là người Sy-ri; theo sắc tộc, bà là người Phê-ni-xi (xem Công 21:2-3) và người Phê-ni-xi là hậu duệ của người Ca-na-an, cho nên bà ấy là người đàn bà Can-na-an (Mat.15:22). Thật khó biết điều gì đã làm cho bà thành một người Hy Lạp – tôn giáo, hôn nhân hoặc điều nào khác. Trong Tân Ước, từ “Hy Lạp” được dung để chỉ về thế giới ngoại bang. Người đàn bà này là người ngoại bang tiêu biểu. Chúng ta có thể nói về mọi phương diện, bà ấy là một người ngoại bang  vì bà là người Hy Lạp, người Sy-rô-phê-ni-xi và người Ca-na-an. Tuy nhiên, bà đến để xin Chúa làm một điều gì đó cho mình. Bà muốn Ngài đuổi quỉ ra khỏi con gái bà (c.26)

SÁCH MÁC Bài 21Kinh thánh: Mác 7:123

SỰ CẤU THÀNH ĐIỀU ÁC
Trong 7:21 và 22, Chúa phán: “Vì từ trong, tức từ lòng người mà ra những ác tưởng, gian dâm, trộm cắp, tàn sát, ngoại tình, tham lam, gian ác, lừa dối, buông tường, con mắt xấu, lộng ngôn, kiêu ngạo, ngông cuồng” Ở đây, Chúa chỉ ra phần của con người mà từ đó ra những điều ác – đó là tấm lòng. Lòng người thì thối nát, hư hoại. Lòng con người sa ngã thì hư hoại đến mức không thể chữa trị được (Giê.17:9). Do đó, chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta có tấm lòng tốt. có lẽ bề ngoài anh em tốt nhưng không có gì tốt trong lòng của anh em. Vì lý do này, Phao-lô có thể thừa nhận là không có gì tốt ở trong ông (La.7:18)
Trong chương này, Cứu Chúa-Nô Lệ phơi bày chiều sâu của tình trạng con người. Trong việc rao giảng Phúc Âm, chúng ta cũng nên chạm đến tình trạng lòng người. Tuy nhiên, hầu như việc rao giảng Phúc Âm ngày nay không thực hiện được điều này

SÁCH MÁC Bài 20
Kinh Thánh : Mác 7 :1-23
NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ
NHỮNG KINH LUẬT GIA CHẤT VẤN CHÚA
Trong 6 :45-52, chúng ta có phần thuật về việc Chúa đi bộ trên biển. Sau đó trong 6 :53-56, chúng ta có câu chuyện Chúa chữa lành khắp nơi. Tình hình vào lúc ấy thật tuyệt diệu. Chúa và các môn đồ Ngài đã vượt qua khỏi biển bão tố, và khắp nơi, người ta đều vui hưởng sự chữa lành của Ngài.
Sau đó, thình lình có một số «gián điệp» tôn giáo, một số người Pha-ri-si và những Kinh luật gia «từ Giê-ru-sa-lem đến nhóm lại cùng Jesus» (7 :1). Những người có học thức này, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái này, cố ý đến với Chúa để điều tra tìm hiểu Ngài. Giê-ru-sa-lem ở tận phía nam còn Chúa Jesus ở phía bắc, thuộc Ga-li-lê. Tuy vậy, người Pha-ri-si và những Kinh luật gia đã đi qua suốt quãng đường này để theo dõi xem Chúa Jesus làm gì.
Mác 7 :2 chép rằng khi người Pha-ri-si và những Kinh luật gia đến theo dõi Chúa Jesus thì thấy «vài môn đồ Ngài dùng tay bẩn, tức là tay chưa rửa, mà ăn bữa». câu 3 và câu 4 giải thích rằng theo truyền thống của người xưa, người Pha-ri-si sẽ không ăn nếu họ không rửa tay kỹ. Khi đi chợ về, họ không ăn nếu không tẩy sạch mình.

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Dấu Hiệu Giô-na--
Mathio 12:38-40 -Bấy giờ, mấy chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si nói cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.”
Nhưng Ngài đáp cùng họ: “Dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ tiên tri Giô-na. Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm
Lu 11:30,32- Vì Giô-na là dấu lạ cho dân Ni-ni-ve thể nào, thì Con Người cũng là dấu lạ cho thế hệ này thể ấy. 
Trong ngày phán-xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án thế hệ này, vì dân ấy đã ăn năn khi nghe Giô-na giảng, mà nay tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na!

Mời Bạn Lên Cao Hơn—-
Truyền 10:7- Tôi cũng thấy nô lệ cưỡi ngựa, Trong khi các bậc vương hầu đi bộ như nô lệ.
Đa 12:13-về phần ngươi, hãy trung tín cho đến cùng. Bấy giờ ngươi sẽ an nghỉ. Nhưng rồi ngươi sẽ sống lại để hưởng phần thưởng dành cho ngươi trong ngày chung kết-
Phil. 1:17-Còn những kẻ kia truyền giảng Chúa Cứu Thế vì lòng ích kỷ, không thành thật; tưởng rằng như thế họ làm tôi đau khổ thêm trong khi bị xiềng xích.
Luke 14:9-11-8 “Khi có ai mời anh dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và anh phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. Nhưng khi anh được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế anh sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Luke 19:16-19-16 Đầy tớ thứ nhất đến thưa: ‘Thưa, nén bạc của ngài sinh lợi được mười nén.’ Vua khen: ‘Được lắm, đầy tớ giỏi của ta. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ nên ngươi sẽ được quản trị mười thành.’ Đầy tớ thứ hai đến trình: ‘Thưa, nén bạc của ngài sinh lợi được năm nén.’ Vua đáp: ‘Ngươi sẽ được quản trị năm thành!’

Nhân Vật Thánh Kinh- bộ mới-5


-
1. Ạc-sa- Giô-suê 15:16-19-
Ạc-sa gá nghĩa tướng quân giỏi,
Ca-lép được người rễ có tài,
Suối nước miền nam làm sản nghiệp,
Hồi môn ban thưởng gái trang đài.
-
2. Ốt-ni-ên- Các quan 3:7-11-
Hiền thê dòng đắc thắng lâu nay,
Giúp đỡ chàng nên quan xét tài,
Linh Chúa vận hành chàng thắng địch,
Bốn mươi năm đất nước yên thay.
-
3. A-mốt- A. 3 :7-8 ;7 :14.
Sư tử thét gầm ai chẳng sợ,
Chúa Trời phán bảo sẽ rao lời,
Chăn chiên, hái vả trong đồng nội,
Nay giảng sấm ngôn mạnh nhất đời.
-
4. Giô na—Giô-na 2 :11
Từ bụng cá ra rao sấm ngữ,
Ngoại nhân run sợ tin hết lòng,
Tiên tri miễn cưỡng rao thành lớn,
Bực bội Chúa tha thù nghịch ông.
-
5. Xô-rô-ba-bên—Exora 1 :11 ; 2 :48 ; 3 :2
Dòng vua David rất quyền quý,
Lãnh đạo dân hồi hương rất gay,
Tổng trấn vua ban cai trị tốt,
Chúa dùng tái thiết đền thờ Ngài.
Minh Khải—28-4-2016

Nhân Vật Thánh Kinh- Bộ mới -4


-
1. Ma-thê- Luca 12: 38-42; Giăng 12:1-2
Một tay chị gánh vác toàn gia,
Anh cả yếu đau nặng gánh mà,
Em chẳng tiếp tay khi Chúa đến,
Lại còn được Chúa ban khen nha.
-
2. Lô-ít và Ơ-nít- 2 Tim 1:5
Ngoại Lô-ít đức tin chân thật,
Ảnh hưởng trong con với cháu bà,
Ơ-nít nhớ thương nhưng tận hiến,
Cho con đi phục vụ nơi xa.
-
3. Ê-vô-đi và Sin-ty-che- Phil. 4 :2-3
Ê-vô-đi cộng tác Phao-lô,
Phụng hiến Sin-ty-che bất ngờ,
Tâm ý hai bà ưa cãi vã,
Anh em cần giúp đỡ từng giờ.
-
4. Áp-phi- Philm 1:1-2; Col 4:17
Nuôi con, giúp đức phu quân tốt,
Bà chị Áp-phi thánh sử ghi,
A-chíp, Phao-lô là chiến hữu,
Phi-lê-môn trưởng lão nhu mì.
-
5. Giu-nia và An-trô-ni-cơ- Rô 16 :7.
Giu-nia thân thuộc của tôi đó,
Bạn ở tù vì đã giảng Lời,
An-trô-ni-cơ sứ giả Chúa,
Hai bà nổi tiếng từ lâu rồi.
Minh Khải- 27-4-2016

Nhân Vật Thánh Kinh—Bộ mới- 3


-
1.Rê-be-ca
Xinh đẹp, siêng năng lại giỏi giang,
Tự mình lo xách nước đàng hoàng,
Theo người đầy tớ không run sợ,
Y-sác cưới làm tân phụ sang.

2. Ma-ri Ma-đờ-len :
Bảy quỷ ám người thật quá khổ,
Cuộc đời kĩ nữ gớm ghê thay,
Xức dầu chơn Chúa, lau bằng tóc,
Đến trước mộ phần tìm gặp Ngài.
3.Sa-lô-mê
Ỷ lại là dì Cứu Chúa đấy,
Sa-lô-mê muốn chiếm phần cao,
Hai bên tả hữu cho hai đứa,
Chẳng được như lời, bà đớn đau.
4.Bê-rít-sin
Theo chồng gia tộc loại ra rồi,
Hậu thuẫn Phao-lô việc Chúa thôi,
Đưa cổ thế người khi biến động,
Ba lần vì Chúa nhà di dời.
5. Ma-ri ở La-mã
Ma-ri La mã nổi danh thay,
Lao tác nhọc nhằn từ trước nay,
Dù ở xa Phao-lô biết rõ,
Chị em nầy phục vụ dân Ngài.
M.K. 25-4-2016

Nhân Vật Thánh Kinh—Bộ mới-2

-
Châm. 31:1-9-Lời của vua Lê-mu-ên, Các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người.
2 Hỡi con ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều gì với con?
3 Chớ phó sức lực con cho người đàn bà,Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại.
4 Hỡi Lê-mu-ên, chẳng xứng hiệp cho các vua, Chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, Hay là cho các quan trưởng nói rằng: Vật uống say ở đâu?
5 E chúng uống, quên luật pháp, Và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng.
8 Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ.
9 Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, Và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Nhân Vật Thánh Kinh—bộ mới--1

-
1.Ê-va “sự sống” tên bà đó,
Tự quyết ban đầu chuốc khổ nàn,
Mang nặng, đẻ đau đầy bất trắc,
Trông chờ Hậu Tự cứu lầm than.

Sa-ra kêu “chúa” với ông chồng,
Thương quá ban A-ga giúp ông,
Chúa hứa ban con bà khó hiểu,
Con thừa kế bảo vệ tinh thông.

Cứu được em lên mặt đã lâu,
Tưởng mình cũng được Lời ban trao,
Em dâu ngoại tộc bà phê phán,
Phung trắng trại quân chẳng được vào.

An-ne chịu bắt bớ cay đắng,
Dốc đổ nỗi sầu nàng khẩn xin,
Cho Chúa mượn con khi túng thiếu,
Mong sao hội mạc đổi tình hình.

Ê-xơ-tê Chúa dấy lên đó,
Đáp ứng thời cơ cứu thánh dân,
Dũng cảm, thương dân, đầy trí tuệ,
Dù cho có chết chẳng nao sờn.
MK. 25-402016


Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Nữ Thánh Đồ Rô-Đơ-


-
Mác 14:12-15-Ngày thứ nhứt trong kỳ lễ Không men, là ngày làm thịt con sinh lễ Vượt-qua, môn đồ thưa cùng Ngài rằng: “Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt-qua tại đâu?”  Ngài sai hai môn đồ đi, và bảo rằng: “Hãy vào thành, sẽ gặp một người đội vò nước, thì hãy theo người;  hễ người vào đâu, hãy nói cùng chủ nhà rằng: 'Thầy bảo: Phòng khách ta sẽ dùng để ăn lễ Vượt-qua với môn đồ ta ở đâu?'  Chính người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu bài trí sẵn sàng; hãy dọn tại đó cho chúng ta.”
Mac 14:51-52-Có một gã trai trẻ kia theo Ngài, khoác vải gai mịn choàng mình truồng; chúng bắt chàng.  Nhưng chàng bèn bỏ tấm vải, ở truồng trốn chạy.
Công 1:12, 15-Đoạn, họ từ núi gọi là Ô-li-ve trở về Giê-ru-sa-lem, núi ấy cách Giê-ru-sa-lem ước đi một ngày sa-bát.  Khi đến rồi, họ bèn lên một phòng trên lầu kia--Trong những ngày đó Phi-e-rơ đứng dậy giữa anh em (số người nhóm lại ước chừng một trăm hai mươi), mà nói rằng:…
Công 12:12-17- Người suy nghĩ như vậy rồi, thì đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người nhóm lại cầu nguyện.  Người gõ cửa ngõ thì có một con đòi tên là Rô-đơ ra nghe thử,  nhận biết tiếng Phi-e-rơ, nên vui mừng lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng chạy vào báo rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa.  Họ nói rằng: “Mầy điên!” Song nàng nói quyết rằng thật là ông ấy. Họ bèn nói: “Ấy là thiên sứ của người.”  Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ mãi. Khi họ mở ra, thấy người thì đều sững sờ.  Nhưng người khoát tay bảo họ làm thinh, rồi thuật lại thể nào Chúa đã đem mình ra khỏi ngục. Người lại dặn rằng: “Hãy tỏ việc nầy cho Gia-cơ và các anh em biết.” Đoạn, người lìa đó qua nơi khác.

Hạt Bụi Trổ Hoa—Isaiah 26:19 (ASV)- Thy dead shall live; my dead bodies shall arise. Awake and sing, ye that dwell in the dust; for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast forththe dead.
2 Corinthians 5:21-Him who knew no sin he made to be sin on our behalf; that we might become the righteousness of God in him.
Matthew 3:7-Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
-
Con hóa thân thành hạt bụi,
Thành phần sáng tạo cũ nhơ,
Năm tháng lầm than tăm tối,
Bao giờ hạt bụi trổ hoa.

Con hóa thân nên tội lỗi,
Kết tinh chất liệu sa tan,
Chúa chết con nên công nghĩa,
Biểu lộ Thánh Phụ huy hoàng.

Con hóa thân con loài rắn,
Điêu ngoa chui rúc dòng đời,
Chúa treo mình con đổi dạng,
Nọc độc nguyên sinh giảm rồi.

Con hóa thân cái «Tôi» lớn,
Hồn thô kết hợp sa tan,
Danh phân con là «bản ngã»,
Bao giờ thập giá đốn ngang?

M.K. 24-4-2016