Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Vầng Đá Đi Theo Dân Chúa1.Đánh Đập Vầng Đá:
Xuất hành 17:1-7, “Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Dân chúng bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Dân chúng ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy?  Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi! Nước của hòn đá Hô-rếp Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân chúng.  Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.  Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba Ma-sa và Mê-ri-ba, nghĩa là ướm-thử và cãi lộn . Vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

10 khu vườn ‘đẹp đến lặng người’


Miếng Vườn Của Chúa“Em gái Ta, tân phụ Ta là vườn đóng kín, Là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong.  Đám cây mình là vườn địa đàng, Có thạch lựu và trái ngon, Hoa phụng tiên và cây cam tòng;  Cam tòng và hồng hoa, xương bồ và nhục quế,Cùng mọi thức cây có mùi thơm, Một dược, lư hội với các hương liệu có danh. Mình là mạch nước trong vườn, Là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Li-ban!  Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn Tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra! Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người, Và ăn các trái ngon ngọt của người!” (Nhã ca 4:12-16).

Câu 13 chép, “đám chồi non của mình là một miếng vườn (orchard )...”. Chữ orchard phiên âm từ chữ Hê bơ rơ  “pardes”, có nghĩa là miếng vườn có rào giậu, tương đương chữ paradise trong Sáng 2:8.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Hoàng Hôn Của Thời Đại


Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

Sáng 24:10-12, “Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô.  Người cho lạc đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước.

Sáng. 24:62-65, “Bấy giờ Y-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai-Roi trở về; 63 lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến.  Nàng Rê-bê-ca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc đà,  và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại”.

Sức Mạnh Của Một – The Power Of One

ab

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Thành phố có các nền tảng--4

Vua Melchizedek chúc phước cho Abraham

Chương 4 - Các nét đặc trưng của người đắc thắng

Khải 3:7-13 “Ngươi cũng hãy viết cho sứ giả của Hội thánh tại Phi-la-đen-phi rằng:
'Đấng thánh, Đấng chân thật, Đấng có chìa khoá của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán rằng:  Ta biết công việc ngươi, ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, chẳng chối danh ta; kìa, ta để trước mặt ngươi một cái cửa mở ra, chẳng ai có thể đóng được. Nầy, ta cho ngươi những kẻ từ trong hội Sa-tan tự xưng mình là người Do-thái, mà không phải là người Do-thái, bèn là nói dối; kìa, ta khiến chúng nó đến lạy dưới chân ngươi, và cho chúng nó biết rằng ta đã thương yêu ngươi.  Vì ngươi đã giữ đạo của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thiên hạ, để thử những người ở trên đất.  Ta đến mau chóng; hãy giữ vững điều ngươi đã có, hầu chẳng ai đoạt lấy mão miện của ngươi.  Kẻ đắc thắng, Ta sẽ khiến làm rường cột trong đền thờ Đức Chúa Trời Ta, và người không còn ra khỏi đó nữa; Ta cũng sẽ lấy danh Đức Chúa Trời Ta, và danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới ở trên trời, từ Đức Chúa Trời Ta mà xuống, cùng danh mới của Ta, mà viết trên người.  Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

TIÊU BIỂU CỦA MIỀN ĐẤT CANAAN

Thổ sàn Canaaan

“Khi vua A-rát, người Ca-na-an, ở nơi Nam phương, hay rằng Y-sơ-ra-ên theo đường do thám đi đến, bèn hãm đánh Y-sơ-ra-ên, và bắt mấy người cầm tù. 2 Y-sơ-ra-ên bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Chúa phó dân nầy vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. 3 Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Y-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó,” (Dân. 21:1-2).

“Khi họ đã dẫn năm vua nầy đến cùng Giô-suê, thì Giô-suê gọi hết thảy người nam của Y-sơ-ra-ên, và nói cùng các binh tướng đã đi với mình, mà rằng: Hãy lại gần, đạp chân lên cổ của các vua nầy. Họ bèn đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy.  Đoạn, Giô-suê nói cùng họ rằng: Chớ ngại, và chớ kinh khủng; khá vững lòng bền chí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy thù nghịch các ngươi, mà các ngươi sẽ chiến cự.” (Giô suê 10:24-25).

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Ghi chú về thư thứ hai của Giăng

Sứ đồ Giăng

Những đặc trưng của Bức Thư nầy là gì khi nó kết nối sự thật với các biểu hiện của tình yêu, Cả các thư tín thứ hai và thứ ba đang bận rộn với việc tiếp nhận những người đang đi giảng Lời. Bức Thư thứ ba khen ngợi những người đi ra vì cớ Chúa, cho tình yêu của các người trung tín, những người tiếp nhận họ như vậy, đã trở thành người bạn đồng giúp đỡ cho sự thật.

Bí ẩn Đại Hồng Thủy và con tàu của Noah
Vào năm 1959, Llhan Durupinar, lúc ấy đang là một viên đại úy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã khám phá ra một hình thù bất thường trong khi đang kiểm tra các bức ảnh chụp từ trên không. Vật thể này lớn hơn một sân bóng đá, nổi bật lên khỏi địa hình đồi núi mấp mô ở độ cao gần 2.000m thuộc dãy núi Ararat, gần biên giới Iran – Thổ Nhĩ Kỳ.

Bí ẩn Đại Hồng Thủy vàcon tàu của Noah - Tin180.com (Ảnh 1)
Tọa độ con tàu: 39 26’ 26.09″ Bắc, 44 14’ 04.29″ Đông

Bí ẩn Đại Hồng Thủy vàcon tàu của Noah - Tin180.com (Ảnh 2)
Con tàu nằm giữa một dòng bùn cổ (Ảnh chụp năm 1959)

CHỨC VỤ CUNG ỨNG LỜI CỦA NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH
Bài ca sau đây đã gây ấn tượng sâu đậm cho thiên dân toàn cầu:

“ Lúc anh thu hoạch lúa chín hôm nay,
Hãy dâng lên làm lễ tôn trọng Cha;
Thiên dân hi sinh vì anh nhiều thay,
Như bông lúa do hạt chết mọc ra.
Chẳng có dân thánh xưa nay tận trung,
Chịu đóng đinh đau thương bao tháng ngày,
Đánh đuổi bầy quỉ khôi phục đường lối,
Làm gì anh có lúa ăn như vậy”.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thành phố Có Các Nền Tảng--3

Nhà Nguyện ở Gô gô tha


Chương 3 – Hậu quả của việc tẻ tách tầm nhìn thuộc thiên

Chúng ta đã tìm cách cho thấy tính cách thuộc thiên thiết yếu đó của Hội thánh, là một luật cơ bản và chi phối về mục đích của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Chúng ta đã thấy điều nầy là một yếu tố có tầm quan trọng to lớn trong các giao dịch của Đức Chúa Trời với Jerusalem. Chúng ta càng đọc và suy gẫm về vấn đề này, chúng ta càng thấy rằng điều này nằm phía sau lịch sử của Jerusalem. Jerusalem và Palestine trình bày cho chúng ta một khối bằng chứng về vấn đề này. Khi chúng ta lướt con mắt của mình trong Cựu Ước, chúng ta thấy rằng Jerusalem đi vào vị trí, thế lực nó hoặc sự hồi sinh của nó, luôn luôn liên quan đến những yếu tố nói về tính cách thuộc thiên, cũng giống như, ngược lại, sự mất mát chỗ đứng, quyền lực, vinh quang của nó, là do các yếu tố trần gian và thế tục chiếm được thế thượng phong.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về sóng biển

a