Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Nhân Vật Thánh Kinh

XIN BẠN CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC BÀI


41 Vua Của Israel
A-BÔ-LÔ
ÁP-RA-HAM 
Banaba
BA-RÁC 
BETSALEEN VÀ OHOLIAP 
Bước Theo Dấu chân Áp-ra-ham
Chín Danh Nhân trong Genesis
Công Nhân Nô-ê 
Cô-Rê
DANIEL
ĐA-VÍT 
Dòng Họ Herod
Ê-li-sê - Một Nếp Sống Thanh Bạch 

Elijah Và John The Baptist
Ghi-đê-ôn 
GIÔ- SUÊ 
Hê-nóc
JOB
Joseph
JESUS, Công Nhân Của Đức Chúa Trời 
Jeremiah
Melchizedek
Mẹ Của Y-ca-bốt
Môi-Se 
Moi se- Người có Uy thế -2
Mũi Tên Của Jonathan
Mê Phi Bô Sết
Nathanaen
Nhà Cai trị Giô-sép
Nhân Vật Chí
Nhân Vật Cứu Ước
Nhân Vật Thánh Kinh I 
Nhân Vật Thánh Kinh II
Nhân Vật Thánh Kinh III
Nhân Vật Thánh Kinh IV
Nhân Vật Thánh Kinh V
Những Nhân Vật Quan Hệ Của Nhà Lê-Vi
Noah
PHI-E-RƠ VÀ GIĂNG
Rít -ba, Vợ Lẻ của Vua Sau-lơ
SA-LÔ-MÔN
Tiên Tri Samuel
Samuel-Chiếc Bình kỳ Lạ
Stephen-(Ê-tiên)
Ta-Ma
Timothy Và Demas
VUA SAU-LƠ
LU CA
Ba Dũng Sĩ Thượng Thặng
Timothy-nguoi Đức Chúa Trời
Mary Madolen
Nehemiah
Nhân Vật Thanh kinh VII
Nhân vật thánh Kinh VIII
Nhân vật thánh kinh IX
Nhân Vật Thánh Kinh X
100 nhân vật Thánh Kinh
Phanxisco Assissi
Nehemiah--thông điệp sống
Chân Dung Ba Nhân Vật Trong Cựu Ước
Vai Trò Lãnh Đạo- Môi-se
Phi-e-rơ - 1
Nhân Vật Cựu ước dưới cái nhìn Phi-e-rơ
Phi-e-rơ- 2
Hai nhà vua ích kỷ
Phi-e-rơ -3  Sự nhọc nhằn của Chúa
Phiero4-- Sự Trở Lại của Ân điển
Hậu tự Môi-se--Thủ kho đền thánh
Người phụ nữ quí tộc Bê-rít-sin
Vợ Chồng Chu-Xa Gian-Nơ
Nhân vật Thánh Kinh- 1- thuật Sĩ Balaam
Thánh Kinh Nhân Vật 2-Ích ma ên
Nhân Vật Thánh Kinh-3-Esau
Nhân Vật Thánh Kinh-4-Samson
Nhân Vật Thánh Kinh-Sau-lơ-5
Nhân vật Thánh Kinh -6-Gionathan-
Nhân Vật Thánh Kinh-7-Y-sác-
Nhân Vật Thánh Kinh-8-Si-mê-ôn
Nhân Vật Thánh Kinh-9-Ru-bên
NHân Vật thánh Kinh-10-Gia-cơ
Nhân Vật Thánh Kinh-11-Exechia-
Nhân vật thánh kinh -12-Abimelec-
NHân vật thánh Kinh-13-Gieroboam
Nhân Vật Thánh Kinh-14-Apsalom
Nhân Vật Thánh Kinh 15-Ti mô thê 
Nhân Vật Thánh Kinh-16-Giosia 
Nhân Vật Thánh Kinh-17-Lót 
Nhân Vật Thánh Kinh-18-Đê Ma 
Nhân Vật thánh kinh-20-Diotrep 
Nhân Vật thánh kinh 19-Abolo 
Nhân vật thánh kinh 23-Roboam 
Nhân Vật thánh kinh 26-Ê-li 
Nhân vật Thánh Kinh-24-Ép-a-phơ-ra 
Nhân vật thánh kinh-27-Bên-gia-min 
Con số 10 các NVCU