Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Những Người Ngoài cuộc

download

Dù với bất kỳ định nghĩa nào, Con người Giêsu cũng là một người ngoài cuộc.
Mỗi vị tiên tri hay nhà tiên kiến trong Kinh thánh và trong thế giới của con người, không có ngoại lệ, đều là một người ngoài cuộc.

Những người được vị giáo sư kia gọi là những người ngoài, mặc dù họ chưa biết lớp học đó là gì.

Bị Con Người Làm Mù Quáng

Success Stock Photo

Công vụ 10:34 “ Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: “Thật tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng tây vị ai “.

 “Bạn không nên tin tưởng một ai, và thậm chí bạn hãy bỏ qua các vị thánh đồ tốt nhất trên trái đất nếu ông ta che lấp tầm nhìn của bạn về Chúa Giêsu Christ” (Oswald Chambers).

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Rick Warren Kêu Gọi Cơ Đốc Nhân Liên Kết Với Công Giáo

Chào các thánh đồ,

Nếu ai theo trang web nầy lâu ngày sẽ biết tôi không ngừng cảnh cáo Hội thánh về cơn bão tố sắp nổ ra. Đấng Christ sắp tái lâm đón Cô Dâu Ngài, địa ngục biết rõ điều đó.  Kẻ thù biết thì giờ nó ngắn ngủi. Vì vậy tôi không tin sự cất lên trước đại nạn, hẳn nhiên tôi tin các thánh đồ sẽ trải qua, ít ra một phần, nếu không cả cơn đại nạn. Phần lớn cơn đại nạn đó là sự bắt bớ tồi tệ đối với các thánh đồ. Sự bắt bớ nầy sẽ được thực hiện bởi  đại Hội thánh kỹ nữ vào ngày cuối cùng chung với các bậc cầm quyền thế tục. Việc ông Rick Warren kêu gọi các Cơ Đốc nhân liên hiệp với Công giáo chỉ là một viên gạch trong bức tường của những gì đang sắp xảy ra---một Hội thánh bội đạo toàn cầu

Admin của acalltotheremnant.com


Mời các bạn xem:

http://acalltotheremnant.com/2014/12/03/one-more-step-towards-the-great-whore-church-of-the-end-times/
Sự Tân Sinh

New life Stock Photography

Đâu nhờ hình thức bề ngoài,
Lễ nghi Chúa dạy những ngày xa xưa,
Người hay huyết cũng thua,
Không làm hồn ấy được đưa lên trời.

Sự Chết Và Vinh Quang Sắp Đến

Image result for photo of the resurrection of saints

Ngôi nhà chẳng bởi tay người,
Trên cao, bất diệt, đời đời vô song;
Tại đây linh cứ chờ mong,
Đến thời hạn Chúa làm xong chu toàn.

Cứu Ân Trong Ân Điển

Image result for photo of the resurrection of saints

Chúng con lầm lỗi rất nhiều,
Tội ô quá lớn là điều bại vong,
Tâm tư ngu dại, hư không,
Cuộc đời đắm đuối trong vòng tội ô.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Phước Hạnh Của Thời Kỳ Phúc Âm

Image result for photo of the beautiful foot preaching gospel

Đẹp thay với những bàn chơn,
Đứng trên đồi núi Si-ôn quây quần;
Lưỡi thì phô diễn cứu ân,
Đạo bình an cũng phát ngôn rõ ràng.

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Lời Đức Tin

Harvest Stock Photo


Mùa Gặt Lúa Mì

Khải thị 14:1-6, “Tôi lại thấy, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người, đều có danh của Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán mình. 2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó lại như tiếng đàn cầm của kẻ gảy đàn cầm mình vậy. 3 Chúng hát một bài ca mới trước ngai, và trước bốn sanh vật cùng các trưởng lão; không ai học được bài ca đó, trừ ra mười bốn vạn bốn ngàn người đã được mua chuộc khỏi đất mà thôi. 4 Những lẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì vốn còn đồng thân. Hễ Chiên Con đi đâu thì họ cũng theo đó. Họ đã được mua chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. 5 Trong miệng họ chẳng có lời dối nào, họ cũng không có tì vít gì.”

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Lời Lẽ Thật

Image result for photo of rapture of the saints

Hai Con Đường

Mathio 7: 13-14,” "Hãy vào ngõ hẹp, vì ngõ rộng và đường lớn dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó thì nhiều.  Song ngõ hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít.”
Luca 13:24, ““Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều kẻ sẽ tìm vào mà không thể được”..

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Lẽ Thật Minh Họa

3d man lifting debt Stock PhotosWiping out debt Royalty Free Stock Photography

Chủ Nợ

Luca 7:36-47, “Có một người Pha-ri-si mời Jêsus ăn với mình. Ngài bèn vào nhà người Pha-ri-si mà ngồi bàn.  Kìa, có một nữ tội nhân ở thành đó, biết Ngài đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bầu bằng ngọc đựng dầu thơm,  đứng đằng sau nơi chân Ngài mà khóc, nước mắt nhỏ ướt chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà lau, và hôn riết chân Ngài, lại xức dầu thơm cho.  Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, thầm nói rằng: “Nếu người nầy là tiên tri, chắc biết đàn bà rờ đến mình đó là ai và là thể nào, biết là nữ tội nhân.”  Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: “Hỡi Si-môn, ta có điều nói cùng ngươi.” Người nói rằng: “Thưa thầy, xin cứ nói.” -  “Chủ nợ kia có hai người mắc nợ; người nầy mắc năm trăm quan tiền, người kia mắc năm chục.  Vì họ không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai thương yêu chủ nợ hơn?”  Si-môn đáp rằng: “Tôi thiết tưởng là người được tha nhiều hơn đó.” Ngài phán rằng: “Ngươi đoán phải.”  Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà, mà phán cùng Si-môn rằng: “Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng nàng đã lấy nước mắt mình thấm ướt chân ta và lấy tóc mình mà lau.  Ngươi không hôn ta, nhưng nàng từ khi ta vào nhà thì hôn riết chân ta không ngớt.  Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng nàng dùng dầu thơm xức chân ta.  Vậy nên, ta nói cùng ngươi, tội lỗi nàng vẫn nhiều mà đều đã được tha, vì nàng thương yêu nhiều; song kẻ được tha ít, thì thương yêu ít.”

Vinh Quang Của Ân Điển


Street sweeper in orange, Vietnam Royalty Free Stock Images


Người Hồi Giáo Tin Chúa


      Mathio 5:14-16, “"Các ngươi là sự sáng của thế gian. Thành phố nào lập trên núi thì không thể khuất được.  Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái đấu, nhưng để trên giá đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, để họ thấy việc lành của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi ở trên trời.

    1 Phiero 2:9, “Nhưng anh em là giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là nước thánh, làm dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao ra các mỹ đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm đến sự sáng láng lạ lùng của Ngài”.

     Ngày kia có một người Hồi giáo đến cùng tôi và nói ông ta muốn trở thành Cơ Đốc nhân. Tôi ngạc nhiên và hỏi vì lý do nào mà ông khao khát tin Chúa. Ông kể lại thế nào một lần kia ông thăm viếng một thành phố lớn và đang đi dọc theo một hành lang nhỏ hẹp. Có một Cơ Đốc nhân làm người quét rác ở đó. Anh đặt cái giỏ rác tại một góc,  anh đang cầm chổi và đang quét. Sau đó có một bania (thương gia Ấn độ giáo, không ăn thịt), mặc áo dài trắng cũng đi qua đó. Chiếc áo dài thùng thình của vị thương gia nầy không may vướng vào cái giỏ rác, và áo bị dơ bẩn. Ông ta nổi giận với người quét rác và đánh anh ấy, không phải một mà đánh đến hai lần. Sau đó, tôi (người Hồi giáo) nói cùng người quét rác, “đó không phải là lỗi của anh, vậy tại sao anh để cho ông ta đánh anh?”. Khi đó người quét rác đáp với tôi rằng, “thưa ông, Chúa đã cứu tôi, là Cứu Chúa tôi, Ngài đã bị người ta nhổ vào mặt, nhưng Ngài đã tha thứ cho những kẻ khạc nhổ Ngài? Vậy tôi là ai? Tôi không muốn làm ông ta tổn thương vì những lời cay đắng của tôi”. Những lời nói và hành động của người quét rác làm tôi muốn trở thành Cơ Đốc nhân”-

   Tất cả mỹ đức, ân huệ, nhẫn nhục nầy không do sự cố gắng của chúng ta. Nếu bạn nói, “tôi sẽ hạ mình”, bạn sẽ càng rất kiêu ngạo, cũng vậy nếu bạn nói, “tôi sẽ không nổi giận”, bạn sẽ càng nổi giận hơn. Bạn không bao giờ có thể thành công để tự mình có được các mỹ đức nầy. Nên bởi đức tin, hãy thưa với Ngài, “Chúa ôi, Ngài là sự công nghĩa của con. Ngài đã ban bản chất Ngài cho con. Hiện giờ con nhận thấy con đang sa vào sự cám dỗ. Xin ban chính sự sống Ngài cho con, và khiến con trở thành người đắc thắng”. Bởi phương tiện đó, bạn sẽ đắc thắng, chúng ta sẽ không xa lìa Ngài và lỗi lầm”.

Bakht Singh (Ấn Độ)

Chúa Che Giấu

Thi thiên 31:20, “Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người; Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi”.
Esai 54:17, “Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ”.
Xachari 2:8, “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: ..vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài”.

  Thi thiên 31: 20 bảo Chúa sẽ che giấu chúng ta khỏi sự tranh giành của cái lưỡi. Để làm điều nầy, Chúa thường cảnh cáo trước cho chúng ta về hoạn nạn sắp đến. Khi chúng tôi bắt đầu công việc Chúa ở Madras vào tháng 6 năm 1941, chúng tôi đã lên một ngọn đồi và dành trọn cả đêm để cầu nguyện tại đó. Đang khi chúng tôi thắp một đèn lên, nhiều loại côn trùng từ mồ mả người Hồi giáo xung quanh đó xông tới theo hướng ngọn đèn. Trong số côn trùng đó có bò cạp và rết không ít.  Chúng tôi đã giết chúng nó suốt đêm. Mỗi lần chúng tôi quì xuống cầu nguyện, bò cạp và rết liền đến, thật là một phép lạ khi không một ai trong chúng tôi bị cắn. Bởi điều nầy Chúa phán với chúng tôi rằng hãy chuẩn bị về các bò cạp và rết…tức là dân chúng sẽ đến chống đối chúng tôi. Chúa đã hứa rằng họ không làm hại chúng tôi được. Ngài đã bày tỏ trước rằng chúng tôi sẽ bị mọi người xung quanh khinh khi, bắt bớ và ghen ghét, và điều đó là thật. Khi chúng tôi đã bắt đầu bẻ  bánh tiệc thánh và làm chứng trong nước báp-têm tại thành phố Madras, mọi người lãnh đạo đã đến chống đối chúng tôi, dùng nhiều cách thế tục để chận đứng công việc xây dựng Hội thánh tại đó. Nhưng chúng tôi không quan tâm họ. Vào đúng thời giờ của Đức Chúa Trời, Ngài bắt đầu đánh bại họ, và chúng tôi đã không nói một lời nào chống đối họ, hay cố gắng bênh vực mình. Chúng tôi thực sự tin lời hứa lạ lùng trong Esai 54:17. Đang khi chúng ta ở trong Ngài, Ngài sẽ bênh vực chúng ta. Chúng tôi đã thấy điều nầy là sự thật trải nhiều năm trong quá khứ, và tại nhiều nơi trên thế giới. Một sự bảo đảm như vậy ban cho chúng ta từ nhiều phần trong Kinh thánh. Như Xachari 2: 8 trên đây, “vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài”. Con mắt rất nhạy cảm, chỉ một làn khói bay vào nó, nó bắt đầu chớp, và chảy nước mắt, do đó tẩy sạch hạt bụi dù nhỏ tí xíu. Đó là cách Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn chúng ta. Ngài sẽ không cho chép bất cứ loại vũ khí nào chống đối chúng ta thịnh vượng, miển là chúng ta tiếp tục ngợi khen và tin cậy Ngài và đòi hỏi lời hứa của Ngài.

Bakht Singh--Ấn độ.

Những sự Thế giới  khinh dể


1 Corinto 1:26-28, “Anh em ơi, hãy xem sự kêu gọi của anh em: kìa, chẳng nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, cũng chẳng nhiều kẻ cao sang được gọi;  nhưng Đức Chúa Trời đã lựa chọn kẻ ngu dại của thế gian để làm hổ thẹn kẻ khôn ngoan, Đức Chúa Trời lựa chọn những sự yếu đuối của thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh mẽ,  Đức Chúa Trời lựa chọn những sự hèn hạ và những sự bị khinh dể của thế giới, cùng những sự không có, hầu xoá bỏ những sự đã có”.

Tôi đã đến Karachi trong năm 1933, tôi đã cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi vài bạn đồng công có học thức hầu chúng tôi có thể cùng nhau đi ra rao giảng phúc âm. Nhưng Chúa lại ban cho tôi mấy người quét rác mù chữ. Đó không phải là chọn lựa của tôi, nhưng của Ngài. Một ngày kia, đang khi chúng tôi có cuộc nhóm họp ở đó, chừng 500 người họp lại. Đã có nhiều người quét rác trong số người đó, vốn là những người say sưa và cờ bạc. Một người quét rác mang đến một cậu thanh niên đang lên cơn sốt cao, nằm trên chiếc giường nhỏ. Dù đang bị lên cơn sốt, nhưng anh ta được đưa đến buổi nhóm. Sau đó ít ngày, tôi đã đến địa điểm đó và hỏi thăm về cậu thanh niên. Qua nước mắt, tôi được bảo là cậu ấy đã qua đời. Tôi cảm thấy rất buồn, và đến thăm cha cậu, ông Lalaya, đang ngồi trên giường và tôi nói với ông, tôi buồn biết bao về cái chết của con trai ông. Tôi mở Kinh thánh và đọc ít câu, rồi cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, ông nói, “tôi cảm thất tốt hơn, xin ông vui lòng trở lại đây”. Chỉ một ít lời an ủi ông. Tôi đã trở lại với ông mấy lần, và đó là cách thế nào Chúa bắt đầu cứu nhiều hồn, từng người một. Tôi đã bắt đầu có các buổi cầu nguyện sáng sớm với những người quét rác, có mang theo cây chổi và chiếc giỏ đựng rác, vì họ thường khởi sự làm việc từ 4 giờ sáng. Sau khi cầu nguyện, tất cả họ đều đi đến chỗ riêng biệt của mình để quét rác. Do đó họ đã trở nên những đồng công của tôi. Không ai trong họ có bằng tốt nghiệp. Tôi cũng có được một người mù chơi đàn trong khi nhóm họp. Bởi sự giúp đỡ của những người nầy, tôi đã có thể truyền phúc âm cho cả khu vực đó. Đó là một chỗ khô cằn, đầy gai gốc, tật lê, nhưng không bao lâu sau đó thành nơi kết quả thuộc linh. Mọi người trong khu vực đó có thể nhìn thấy sự thay đổi trong những người quét rác nầy. Qua sự cầu nguyện, ca hát của họ, người ta biết họ là những người của Đức Chúa Trời. Trong nhà của Đức Chúa Trời, không có sự chất vấn về giai cấp, về tín điều, có học hay thiếu học thức, hoặc khuyết tật.

    Bạn có thể có khuyết tật nào đó, xuất thân từ lối sống nào đó, nhưng một khi bạn đã được biến đổi, bạn trở nên hữu dụng cho người khác. “Đức Chúa Trời lựa chọn những sự hèn hạ và những sự bị khinh dể của thế giới”. Trên khắp cả thế giới, Đức Chúa Trời đã chọn nhiều người từ hạng loại đó, người bị khinh dể, những kẻ sát nhân, nhưng tay trộm cướp, mà cuối cùng họ đã trở nên những vĩ nhân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể nhặt lượm những con người như vậy và biến đổi họ nên các thánh đồ của Ngài.
Bakht Singh