Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

NHÂN VẬT THÁNH KINH—Bộ Mới- 10-1. U-ri- 2 Sam. 11-6-15
Chủ soái cùng ba quân hạ trại,
Giữa đồng trống nắng gió gian truân,
Sao tôi có thể về thăm vợ,
David hỗ thầm giết tôi trung.

KHÔNG CHEN LẤN NHAU-“Chúng không chen lấn lẫn nhau;Mọi người đều bước đều trong lối đi của mình. Khi chúng xông qua các hang phòng-thủ, Chúng chẳng bỏ hàng ngũ” (Giô-ên 2: 8)

Châu chấu luôn giữ thứ hạng của chúng, mặc dù số lượng của chúng là quân đoàn, chúng không tập trung vào nhau, không làm cho hang ngũ rối loạn. Sự thật đáng chú ý này trong lịch sử cõi thiên nhiên cho thấy Chúa đã truyền tâm linh trật tự vào vũ trụ của mình một cách triệt để như thế nào, vì các sinh vật sống động nhỏ nhất cũng được điều khiển đúng, cũng như những hành tinh quay tròn hoặc các Sê-ra-phin vậy.

Yêu Thương Đức Chúa TrờiKinh Thánh Reading: Matt. 22:37-38


Cách đây vài tháng, một nhà
nữ truyền giáo phương Tây đã qua đi trong tỉnh Phúc Kiến. Tôi đã từng nhận xét rằng trong số những người tôi đã biết, cô là một người rất sâu sắc trong Chúa. Kể từ khi tôi hiểu biết hơn về công việc của cô, tôi đã suy nghĩ viết một cuốn tiểu sử về cô ấy và đã thu thập các bài giảng, bài báo của cô, và bài tiểu luận cho mục đích chỉnh sửa. Một gói đồ đạc của cô đến với tôi vài ngày trước đây bao gồm một mảnh giấy với những lời sau đây được viết trên đó: "Đức Chúa Trời ơi, tôi xin cảm ơn Ngài, bởi vì có một điều răn nói rằng con phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của con với tất cả trái tim của con, và với tất cả  hồn, và với tất cả tâm trí của con! " Ô! Điều nầy sâu sắc biết dường nào! Tôi không biết có bao nhiêu cơ đốc nhân sẽ nói, "Đức Chúa ơi, tôi xin cảm ơn vì có một điều răn đó nói rằng tôi phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của tôi với tất cả trái tim của tôi và với tất cả tâm hồn của tôi và với tất cả tâm trí của tôi." Thật vậy, kể từ khi chúng ta là các tín đồ, chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời. Không có tôn giáo nào khác nói yêu mến Đức Chúa Trời như đạo của chúng ta. Yêu thương Đức Chúa Trời là duy nhất đối với cơ đốc giáo.

SỐNG TRONG VƯƠNG QUỐC NGÀY NAY-Rô-ma 14:16-17 ” Vậy, chớ để điều thiện của anh em bị nhạo báng.  Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công nghĩa, bình an, và vui vẻ trong Thánh Linh”.. Matt 28:20 ... “Và nầy, ta hằng ngày ở cùng các ngươi cho đến kỳ chung kết đời".

Theo một nghĩa nào đó, vương quốc ở đây; theo một nghĩa khác, vương quốc đang đến. Điều này giống như chính Chúa Jêsus. Theo một nghĩa nào đó, chính Chúa Jêsus ở đây với chúng ta. Nhưng, theo một nghĩa khác, Chúa đang đến. Trong khi Chúa ở với chúng ta theo cách hướng nội, thì Ngài vẫn còn đến theo cách hướng ngoại. Ngày nay, chúng ta cần phải nói với mọi người rằng chúng ta tin vào Chúa Jêsus và chúng ta có Ngài trong chúng ta. Nhưng khi Chúa đến theo cách hướng ngoại và mang đến sự biểu lộ của vương quốc, sẽ không cần phải giải thích gì thêm. Mọi người sẽ thấy vương quốc trong sự biểu lộ.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Con Người Đặt Tay Trên Mặc khải Của Đức Chúa TrờiMặc khải đồng nghĩa với khải thị, nhưng khác nghĩa với khải tượng (tầm nhìn, sự hiện thấy). Châm Ngôn 29:18 chép, “Đâu thiếu khải tượng, dân chúng tứ tán”. Câu nầy ngụ ý khải tượng chi phối đời sống người tín đồ.
Mặc khải trong tâm linh, khải tượng trong tâm trí, trong tâm hồn. Trong sách Mathio 16 và 17 Chúa Jesus phân biệt mặc khải và khải tượng như sau- Chúa nói cùng Phi-e-rơ : “Si-môn, con Giô-na ơi, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ điều ấy cho ngươi đâu; bèn là Cha ta ở trên trời vậy”. Động từ “bày tỏ” nầy theo nguyên văn Hi lạp là “khải thị”. Sáu ngày sau đó, Chúa đem ba môn đồ, trong đó có Phiero lên núi cao. Ngài biến bình trước mặt họ, và có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài. Cả cảnh tượng đó là khải tượng cho Phi-r-rơ. Đang khi xuống núi, Chúa dặn họ, “Chớ thuật lại dị tượng ấy cho ai cả, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại." Danh từ “dị tượng đây là “khải tượng, là tầm nhìn” trong tâm trí.

CHỦ NHÀ CỦA VƯỜN NHO--
Matthew 20:1-16- Vì nước trời ví như người chủ nhà kia, sáng sớm đi ra để mướn người làm công trong vườn nho mình. 2 Khi chủ đã giao kết với người làm công mỗi ngày một quan tiền, thì sai họ vào vườn nho mình. 3 Ước chừng giờ thứ ba chủ ra, thấy những kẻ khác đứng không trong chợ, 4 thì bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và ta sẽ trả công phải cho.' Họ liền đi. 5 Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, chủ cũng ra làm như vậy. 6 Ước chừng giờ thứ mười một chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng đó, thì hỏi rằng: 'Sao các ngươi đứng không cả ngày tại đây?' 7 Họ đáp rằng: 'Vì không ai mướn chúng tôi.' Chủ bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho.'

CÁC TỘI LỖI TRỞ THÀNH CÁC SỰ QUÁ PHẠM—-
Rô 5:13-14--vì trước khi chưa có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế giới rồi, song đâu chưa có luật pháp thì đấy tội lỗi cũng không kể cho người ta.  Dầu vậy, từ A -đam cho đến Môi-se sự chết vẫn làm vua trên cả những kẻ chẳng phạm tội giống như sự quá phạm của A-đam, là người làm hình bóng về Đấng phải đến.
Rô 5:20-Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho sự quá phạm thêm lên; nhưng nơi nào tội lỗi đã thêm lên, thì ân điển lại càng dư dật muôn phần hơn,

CẦU XIN ĐIỀU CHÚA CHẲNG MUỐN CHO--
Có bài thơ về Ê-xê-chia rằng:
“Xin điều Chúa chẳng muốn ban cho,
Cuộc sống Ê-xê-chia dại khờ,
Tự mãn, khoe khoang cho đến chết,
Sinh người con ác độc không ngờ”
-
1 Sử 29:1-3, “Ê-xê-chia được hai mươi lăm tuổi khi người lên ngôi làm vua; người cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên là A-bi-gia, con gái của Xa-cha-ri. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều Đa-vít, tổ phụ người, đã làm. Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở các đền của Đức Giê-hô-va ra, và sửa sang lại”

CÂY NHO----
Ngài chính Cây Nho, ôi Chúa Jesus,
Tôi là nhánh luôn trong Ngài đây,
Vì lý do gì nhánh chẳng ra hoa,
Chẳng kết trái ngọt ngon cho Ngài.

CHIẾC BÁNH LÚA MACH


—A Cake Of Barley -
-
Jdg 7:13  And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and, lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along-

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

SỰ XỨC DẦU LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC VỤ---
Lu-ca 4:18; Công vụ 10:38; 1 Giăng 2:27; Lev. 14: 14-17; 8: 22-30;Thi. 133
Tất cả các chức vụ đều theo sau sự xức dầu. A-rôn đã không thực hiện chức vụ tế lễ của mình cho đến khi được xức dầu, và Đa-vít đã không tham gia vào chức vụ làm vua của mình cho đến khi ông ta được xức dầu. Sau khi được xức dầu, chức vụ tiên tri của Ê-li-sê bắt đầu. Ngay cả chức vụ công khai của Chúa chúng ta cũng bắt đầu sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống.

Chúng ta thường liên kết việc xức dầu với quyền năng và chúng ta có lý khi làm như vậy ở một mức độ nhất định, nhưng chúng ta cũng có khả năng bỏ lỡ ý nghĩa của việc xức dầu vì chính sự liên kết đó. Quyền năng của Đức Thánh Linh trong chức vụ là kết quả, không phải là đích điểm của sự xức dầu. Đích điểm của nó là sự thánh hóa, nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Sự xức dầu là điều kiện đầu tiên của chức vụ. Chỉ những người "được biệt riêng cho Chúa" mới đủ điều kiện để phục vụ Ngài (Xuất. 13:12). Trừ khi Chúa đã nói: "người này là của Ta", không thể có chức vụ nào đối với Chúa. Khi Chúa Giêsu được xức dầu ở song Giô đanh, trước khi Ngài bước vào chức vụ của mình, một tiếng nói từ trời nói: "Đây là Con của Ta, Người yêu dấu".

ĐI QUA THUNG LŨNG TỬ THẦN-Thi thiên 23: 4 “Dẫu con đi qua thung-lũng có bóng của sự chết, Con chẳng sợ điều xấu-xa nào; vì Chúa ở cùng con; Cây gậy của Chúa và cây trượng của Chúa, chúng an-ủi con”.

Phải, mặc dù con đi qua thung lũng bóng sự chết, con sẽ không sợ bởi vì con biết rằng Thần Linh của Chúa đi trước con. Một ngọn lửa vào ban đêm và một áng mây vào ban ngày. Ngọn lửa này bùng cháy ở trung tâm của hồn con, tiêu hủy bóng tối bao trùm tất cả và thắp sáng con đường trong bóng tối của nhiều sa mạc con đi qua. Nó sưởi ấm con, chống lại cái lạnh ban đêm mà có thể  làm con khô cạn sức mạnh. Và đám mây của Ngài, ôi Chúa, che chở con khỏi sức nóng của nhiều thử thách và phiền não mà sẽ dễ làm con kiệt sức và khiến con ngã vấp ngã cùng té nhào.

Chúa ơi, Ngài là thể yếu cuộc sống của con. Chúa là nguồn mạch của cuộc sống. Ngài là Giêsu của con. Nhân Danh Giê-su, lũ quỷ sẽ chạy trốn. Khi nói đến Danh của Giê-su thế giới rung chuyển. Tiếng sấm gầm thét và ánh chớp lóe lên khi kêu đến Danh Giê-su. Núi đổ xuống trong Danh của Giêsu, những con chim tự ca ngợi danh của Ngài. Ngay cả bóng tối cũng là ánh sáng cho Ngài, hỡi Vua của con.

Ngay cả khi con nằm dưới địa ngục, ngay cả ở đó, Danh của Giêsu vẫn cao cả và được tôn lên, mà tất cả sẽ phải quỳ gối xuống. Con có thể đi đâu Chúa ơi, con có thể chạy trốn khỏi Thần Linh của Chúa ở đâu? Trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời con, khi tâm hồn thất vọng của con kêu khóc, tất cả dường như tiêu mất đi và đột nhiên, đột nhiên Ngài ở đó trong tất cả vinh quang của mình. Biển động ầm ầm và gió rít từng cơn, chúng cúi đầu chào Chúa và tất cả đều bình tịnh.

Ngay cả khi con nằm đổ máu và bị đánh bại trên chiến trường của cuộc đời, chính Chúa là Giê-su, Người đã cưỡi trên một con ngựa hùng mạnh vượt qua các mảnh vỡ, qua lửa và qua sự hủy diệt, rồi giựt con ra khỏi nah vuốt của sự thất bại hoàn toàn và chiến thắng của Gô-gô-tha đã chiến thắng trong ngày đó.
Khi con rơi xuống đáy hố không đáy và kêu gào bằng tất cả những gì còn lại trong mình, Chúa đã đến với con, ngay tại nơi con đang ở, là cánh cổng địa ngục. Ngài đón con và Ngài nhấc con ra khỏi bóng tối của địa ngục, rồi Ngài đặt con xuống và làm cho chân con đứng ở một nơi chắc chắn.
Con ca ngợi Chúa hôm nay, Chúa Giêsu ơi, Ngài đáng được tôn vinh biết dường nào!

KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN-Khải huyền 7: 9 “Sau các việc này tôi nhìn, và kìa, một đám đông lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc-gia và tất cả các bộ-lạc và các dân-tộc và các ngôn-ngữ, đứng trước ngai và trước mặt Chiên Con, mặc áo choàng trắng, và có các nhánh chà-là ở trong các bàn tay của họ”.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

CHÚA GỌI TÍN ĐỒ VÀO THIÊN ĐÀNG HAY VÀO VƯƠNG QUỐC?-
Tôi vẫn còn nhớ bài hát của trẻ em Công giáo hát khi tôi còn thơ ấu:
“Thiên đàng, địa ngục hai bên,
Ai tin thì nhờ, ai dại thì sa;
Đêm nằm nhớ Chúa, tưởng Cha….
Đến khi gần chết được lên thiên đàng”.
-
Tôi ngạc nhiên vì hội thánh Tin lành Cải chánh cũng có bài hát tương tự cho thiếu nhi hát:
“Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác,
Phía trong với phía ngoài,
Bạn đứng bên phía nao?...”
Hai bài hát trên được sáng tác theo truyền thống của loài người. Cá nhân tôi đã đọc kinh thánh nhiều lần và nghiên cứu Lời Chúa khá nhiều, nhưng tôi chưa thấy một câu kinh thánh nào chép Chúa kêu gọi tín đồ lên thiên đàng, hay sau khi chết tín đồ sẽ lên thiên đàng tức thì. Có một nhà giảng tin lành nổi tiếng trên thế giới, ông bào rằng ngày kia ông sẽ lên thiên đàng và chơi đánh golf ở đó.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

VŨ TRỤ-Eph 3:19 “ Để biết tình yêu thương của Christ , vượt quá sự hiểu biết, hầu các an hem có thể được đầy dẫy sự đầy đủ của Đức Chúa Trời”.
Mỗi người là một vũ trụ rộng lớn chưa được khám phá. Chỉ có Chúa Giêsu mới có khả năng điều hướng trái tim con người và lập bản đồ. Không có hoa tiêu, không có bản đồ, tất cả chỉ là sự hỗn loạn và bóng tối. Không có con tàu của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là Thuyền Trưởng, bạn sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào chân trời của tâm hồn mình và sợ hãi về những gì nằm vượt ngoài tầm.

U-Xa Chết Gần Bên Hòm Giao Ước--
2 Samuel 6: 6-7- Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã.  Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên cạnh hòm của Đức Chúa Trời-

Tình Yêu, Nỗi Buồn Và Nước Mắt--
“Ôi tạ ơn Chúa, vì Ngài là tốt lành: vì lòng thương xót của Ngài đã tồn tại mãi mãi” (Thi. 107: 1), vì vậy tác giả Thi thiên đã viết từ nhiều thế kỷ trước. Trước khi chúng ta có thể làm như vậy một cách thông minh, cần phải thiết lập một số tiêu chuẩn đánh giá cá nhân. Chúng ta sẽ cố gắng làm điều này bằng cách kiểm tra ba sự cố trong cuộc đời của Chúa Jesus. Trong mỗi trường hợp này, hoạt động cựa độ của tinh thần đi kèm với phản ứng vật lý”.
-
--Nước mắt ở Jerusalem
Chúa cỡi trên một con lừa con, dẫn đầu một đám đông tới thành phố Jerusalem. Khi đến gần thủ đô, Ngài dừng lại và nhìn xuống cổ thành. Khi nhìn chằm chằm vào cảnh đó, tâm trí của Ngài hẳn đã nhớ lại rằng lần đầu tiên khi là một cậu bé mười hai tuổi, Ngài ý thức được sự vĩ đại của những người coi thành phố này là trung tâm thống nhất của chủng tộc. Có lẽ lúc đó Ngài đã xem lại lịch sử của những người đó: Môi-se và Mười Điều Răn, Đa-vít và các cuộc chinh phạt quân sự, và Solomon và sự uy nghi cùng khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Ước Gì Ích-ma-ên Được Sống!-
Sáng thế kí 17:18- Rồi Áp-ra-ham nói với Đức Chúa Trời: “Ước gì Chúa cho Ích-ma-ên được sống.”
-
Khi chúng ta nhìn lại, chúng ta nhớ đến sự hạn chế khủng khiếp về mặt tâm linh trong những điều của Đức Chúa Trời  khi chúng ta đã hầu việc trong lĩnh vực hội thánh theo tổ chức mà  phần lớn Cơ Đốc nhân đang làm một cái gì đó trên trái đất nầy cho Đức Chúa Trời, tự vận hành mọi việc cho Đức Chúa Trời. Ồ vâng, chúng ta đã có Ích-ma-ên ở trên tay mình là đủ rồi phải không? Ích ma ên là trách nhiệm của chúng ta, nhưng ô! Đó là ý nghĩa của sự hạn chế và trói buộc thuộc linh.

Satan Còn Đến Thiên Đàng Không?-
Gióp 1:6 chép, “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng”-
Khải 9:1-2-Thiên sứ thứ năm thổi lên, tôi bèn thấy một ngôi sao đã từ trời sa xuống đất, được ban cho chìa khoá của hầm vực sâu. Vị ấy mở hầm của vực sâu ra, có luồng khói từ hầm bay lên như khói của lò lớn, mặt trời và khoảng không đều bị tối tăm bởi luồng khói của hầm—( Satan xuống mở hầm cho antichrist lên mặt đất vào đầu đại nạn).

Khải 12:7-9:Vả, ở trên trời có một cuộc chiến tranh, Mi-ca-ên và các sứ giả người đều chiến đấu với con rồng, rồng cũng cùng các sứ giả nó chiến đấu lại,  song chúng không thắng được, ở trên trời cũng chẳng còn thấy chỗ chúng nữa.  Con rồng lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma quỉ và Sa-tan, đứa lừa dối cả thiên hạ nó bị quăng xuống đất, các sứ giả của nó cũng cùng bị quăng xuống nữa

THỜI KỲ SAU CÙNG-1.     Thời kỳ sau rốt (later times )
1Ti mô thê 4:1, “Vả, Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong thời kỳ sau rốt có kẻ sẽ bội đạo mà nghe theo các tà linh dẫn dụ và giáo lý của quỷ”

2.     Những ngày sau rốt (the last  days)
2 Ti mô thê 3:1, “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn”.

CON ĐƯỜNG DỄ ĐI?Xuất hành 13:17-18-Khi Pha-ra-ôn để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, Đức Chúa Trời không dẫn họ theo con đường đi ngang qua xứ Phi-li-tin, là đường ngắn nhất, vì Đức Chúa Trời phán rằng: “Nếu gặp chiến tranh, chúng có thể đổi ý mà quay trở về Ai-cập.” Vì vậy Đức Chúa Trời dẫn dân chúng đi vòng con đường sa mạc, về hướng Biển Đỏ. Khi ra khỏi Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên đã được vũ trang để chiến đấu.
-
Lối đường của cuộc sống thường rất khó khăn. Vì vậy, nếu chúng ta mong đợi Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn cung cấp cho chúng ta một con đường dễ dàng, chúng ta có thể bị cám dỗ quay lưng lại với Ngài khi địa hình trở nên khó khăn.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

LÒ LỬA HỰC-Mọi học viên Kinh Thánh đều quen thuộc với câu chuyện trong Cựu Ước liên quan đến Shadrach, Meshach và Abednego - ba người trẻ Hê-bơ-rơ từ chối tôn thờ hình tượng vàng của vua Babylon trong thời kì lưu đày (xem Đa ni ên, chương 3). Do kết quả của những khám phá khảo cổ học, một số thông tin đã được đưa ra ánh sáng chứng minh tính chính xác của cuốn sách Đa ni ên  khi nói chi tiết về sự kiện Kinh thánh thú vị này.

Trước hết, trong một trong những cuộc khai quật trước đó tại Babylon, một tòa nhà kỳ lạ đã được phát hiện, ban đầu dường như đó là một lò nung gạch, giống như những cái được sử dụng để nung gạch và gốm. Tuy nhiên, một dòng chữ hình nêm tiết lộ mục đích của cấu trúc:

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

LÊ-VI-A-THAN LÀ GÌ?    
Lê-vi-a-than được đề cập trong sách Gióp chương 41 là gì?
Trong phần này của sách Gióp, có một bản ghi chép về việc Đức Chúa Trời tra hỏi vị tộc trưởng xứ Út-xơ. Gióp đã chỉ trích Đức Giê-hô-va, cho rằng Chúa đã ngược đãi ông (vì thực tế, ông đã phải chịu nhiều đau khổ). Chúa đặt câu hỏi mạnh mẽ cho nhà hiền triết cổ đại này trong một nỗ lực để chứng minh cho ông ta thế nào một “người thông thái” như ông  đã biết rất ít về các hoạt động của bầu trời ảnh hưởng trên trái đất.

Vấn đề được đưa ra là: “Gióp ơi, vì con biết rất ít về môi trường của hành tinh này, con khó có thể có tư cách xét đoán Đấng, mà đã tạo nên toàn bộ vũ trụ, cùng với những sinh vật lạ lùng và khó hiểu ở trong đó”.

BÀI HỌC VỀ CON ĐỈA-
Có một số điều không bao giờ nói, “đủ rồi!”.

Vua A-gu-rơ, con trai của Gia-kê (xem Châm ngôn 30: 1), đặt ra trước tâm trí chúng ta ý tưởng này về những thứ vô độ,-- “không được thỏa mãn”..

“Con đỉa có hai đứa con gái, "Xin cho," "Xin cho." Có ba thứ sẽ không được thỏa-mãn, Bốn sẽ không nói "Đủ rồi!": Âm-phủ, và tử-cung hiếm muộn, Đất chẳng bao giờ có đủ nước, Và lửa chẳng bao giờ nói: "Đủ rồi!" (Châm. 30: 15-16).
Những câu này tạo thành một châm ngôn câu đố (xem Châm ngôn 1: 6).
Điểm chính của những câu này là gì? Câu trả lời không được nêu rõ ràng.

CÂY TƯƠI VÀ CÂY KHÔ--
Luke 23:31 (AKJV) “ For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?”
Lu-ca 23:31 TKTC  “Vì nếu họ làm các điều này trong cây xanh, cái gì sẽ xảy ra trong cây khô?”
Lu-ca 23: 27-31 BNC, “Có quần chúng rất đông, và những đàn bà đấm ngực than khóc Ngài, đều kéo theo Ngài.  Nhưng Jêsus xây lại với họ mà phán rằng: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song hãy khóc về chính các ngươi và về con cái các ngươi.  Vì kìa, ngày hầu đến người ta sẽ nói rằng: 'Phước cho đàn bà son sẻ, dạ không sanh đẻ, và vú không cho bú!'  Bấy giờ người ta sẽ nói với núi rằng: 'Hãy ngã trên chúng ta;' với gò rằng: 'Hãy che lấp chúng ta.'  Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây tươi, thì cây khô sẽ ra sao?”
-
Bối cảnh của bài tường thuật này là thế này. Chúa Giê-su đang trên đường đến chỗ hành quyết. Rất nhiều người đã đi theo; trong số này có một nhóm phụ nữ đang khóc lóc ầm ĩ và tự vung vẩy trong nỗi thống khổ.

ƠN CÀNG THÊM ƠN—-
Joh 1:16  And of his fulness have all we received, and grace for grace.
Tit 2:11-12-  For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
2Co 1:15  And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second grace;
2 Cor. 12:9--And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness.
1 Peter 1:13  Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;