Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

KHÔNG CHEN LẤN NHAU-“Chúng không chen lấn lẫn nhau;Mọi người đều bước đều trong lối đi của mình. Khi chúng xông qua các hang phòng-thủ, Chúng chẳng bỏ hàng ngũ” (Giô-ên 2: 8)

Châu chấu luôn giữ thứ hạng của chúng, mặc dù số lượng của chúng là quân đoàn, chúng không tập trung vào nhau, không làm cho hang ngũ rối loạn. Sự thật đáng chú ý này trong lịch sử cõi thiên nhiên cho thấy Chúa đã truyền tâm linh trật tự vào vũ trụ của mình một cách triệt để như thế nào, vì các sinh vật sống động nhỏ nhất cũng được điều khiển đúng, cũng như những hành tinh quay tròn hoặc các Sê-ra-phin vậy.


Thật là khôn ngoan cho các tín đồ được ảnh hưởng nầy cai trị trong  cả đời sống thuộc linh của họ. Trong các ân sủng Cơ Đốc của họ, không một đức tính nào chiếm đoạt lĩnh vực của người khác, hoặc ăn hết sức sống của phần còn lại để hỗ trợ riêng cho mình.

Tình cảm không được bóp nghẹt sự trung thực, can đảm không được thúc đẩy sự yếu đuối ngoài sân cỏ, khiêm tốn không được chen lấn năng lực, và kiên nhẫn không được tàn sát quyết tâm. Vì vậy, cũng với nhiệm vụ của chúng ta, người nầy không được can thiệp vào người khác; công ích không được làm tổn thương lòng đạo đức tư riêng; Công việc hội thánh không được đẩy gia đình vào một góc. Thật là xấu khi dâng lên Đức Chúa Trời một nghĩa vụ được nhuộm bằng máu của người khác.


Mỗi thứ đều đẹp theo mùa của nó, nhưng không theo mùa khác. Với người Pha-ri-si Chúa Giê-su đã nói, Điều này đáng lẽ bạn phải làm, và không để lại những người khác làm. Cùng quy luật như vậy áp dụng cho địa vị của chúng ta. Chúng ta phải quan tâm biết chỗ đứng của mình, tiếp lấy nó và duy trì nó. Chúng ta phải phục vụ như Thánh Linh đã ban cho chúng ta khả năng, và không xâm phạm vào lãnh vực hầu việc của người khác.
Chúa Jêsus của chúng ta đã dạy chúng ta đừng thèm muốn những địa vị cao, nhưng phải sẵn sàng làm người nhỏ nhất trong các anh em. Bỏ xa khỏi chúng ta một tinh thần ganh tị, đầy tham vọng, chúng ta hãy cảm nhận sức mạnh trong lệnh của Chủ, theo như Ngài bảo chúng ta, giữ thứ hạng với phần còn lại của cả nhà. Đêm nay chúng ta hãy xem liệu chúng ta có giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh trong mối liên kết hòa bình hay không, và hãy để lời cầu nguyện của chúng ta, trong tất cả các hội thánh của Chúa Jesus, hòa bình và trật tự có thể thắng thế.