Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Ước Gì Ích-ma-ên Được Sống!-
Sáng thế kí 17:18- Rồi Áp-ra-ham nói với Đức Chúa Trời: “Ước gì Chúa cho Ích-ma-ên được sống.”
-
Khi chúng ta nhìn lại, chúng ta nhớ đến sự hạn chế khủng khiếp về mặt tâm linh trong những điều của Đức Chúa Trời  khi chúng ta đã hầu việc trong lĩnh vực hội thánh theo tổ chức mà  phần lớn Cơ Đốc nhân đang làm một cái gì đó trên trái đất nầy cho Đức Chúa Trời, tự vận hành mọi việc cho Đức Chúa Trời. Ồ vâng, chúng ta đã có Ích-ma-ên ở trên tay mình là đủ rồi phải không? Ích ma ên là trách nhiệm của chúng ta, nhưng ô! Đó là ý nghĩa của sự hạn chế và trói buộc thuộc linh.


Nhưng bất cứ điều gì chúng ta có cảm nhận về sự giới hạn bây giờ, nó không phải là sự hạn chế thuộc linh như khi còn Ích-ma-ên. Chúng ta có một bầu trời trời mở ra; chúng ta có vũ trụ của Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta. Sự giới hạn của chúng ta bây giờ đây chỉ là dọc theo đường hướng chúng ta bị giam cầm đối với Chúa, mà chúng ta chỉ có thể làm những gì Chúa cho phép chúng ta làm và bảo chúng ta làm; không có gì thuộc về chính mình.
Chúng ta hãy nhớ lại đường hướng của Ích-ma-ên, khi ấy chúng ta đã rên siếc và rên rỉ nhiều biết bao về đường hướng nầy. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được tự do.
Lời cầu xin cho sự tồn tại của Ích-ma-ên đã đem đại họa không lường cho nhân loại mãi đến hôm nay. Thế mà chúng ta vẫn ham thích Ich ma ên của minh!