Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

CHIẾC BÁNH LÚA MACH


—A Cake Of Barley -
-
Jdg 7:13  And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and, lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along-

-
Quan 6:11, 24-Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến …, Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam –
Quan 6:36-40-Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên, y như lời Chúa đã phán,  thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa; nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên, y như Chúa đã hứa vậy.  Việc bèn xảy ra như vậy: Ngày mai Ghê-đê-ôn dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước.  Quan 7:13-15-Trong lúc Ghê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe, rằng: Nầy, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an: Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới, nên trại bị đánh đổ.  Bọn người đáp rằng: Đó nào khác hơn là gươm của Ghê-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người.  Khi Ghê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao nầy và sự bàn điềm đó, thì thờ lạy Đức Chúa Trời; rồi trở về trại quân Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hãy chỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi!
-
Quan Quan 7:19-22-Ghê-đê-ôn và một trăm quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn, và đập bể bình mình cầm nơi tay.  Bấy giờ, ba đội quân thổi kèn, và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi; đoạn cất tiếng reo lên rằng: Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn!  Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy; cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi.  Ba trăm người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bết-Si-ta, về hướng Xê-rê-đa, cho đến bờ cõi A-bên Mê-hô-la gần Ta-bát.
-
Lúa mạch chín và thu hoạch trước nhất trong mùa gặt tại xứ Israel, nên tượng trưng sự phục sinh của Chúa. Giăng 6 chép Chúa dùng 5 cái bánh lúa mạch hoá ra nhiều để nuôi 5000 người. Ghê đê ôn được ví sánh là chiếc bánh lúa mạch, đã toàn thắng địch quân.
Cuộc đời ông ở trong bàn ép của thập giá khi ông đập lén lúa mạch , tránh mặt kẻ thù.
Chúa muốn mỗi chúng ta là chiếc bánh lúa mạch như vậy, để nuôi dân Ngài và thắng địch quân.

-
Chàng trai đập lúa mạch bàn ép,
Đè nén nảy sinh quyền phục sinh,
Bàn Chúa cuộc đời xin tận hiến,
Salam Đấng vĩnh cửu tôn vinh.
-

Bánh lúc mạch lăn vào trại địch,
Trại quân thù lật ngược tan tành,
Quyền phục sinh Chúa luôn toàn thắng,
Quan xét Ghê đê ôn nổi danh.
-
Bình không, cây đuốc với kèn thôi,
Phá vỡ hồn rồi Chúa tỏa soi,
Kèn thổi ba trăm người cứ đứng,
Chúa ta đại thắng quân thù rồi.
-
Lốt chiên xin thử nghiệm hai lượt,
Minh chứng Chúa ta sử dụng ông,
Sương đọng lốt chiên được một chén,
Chức năng tươi mới trước đoàn đông.
Minh Khải.-