Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

KINH THÁNH ĐÃ LỖI THỜI HAY ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI?

Kinh Thánh không phải là một văn bản khoa học, tuy nhiên nó chứa đựng những tuyên bố về những sự kiện khoa học đi trước thời đại-

1-    Có phải vũ trụ vật lý có sự bắt đầu?
Các nhà khoa học hàng đầu từng cảm thấy câu trả lời mạnh mẽ là không. Nhưng bây giờ họ thường chấp nhận rằng có một khởi đầu cho vũ trụ. Kinh thánh nói cách rõ ràng về sự bắt đầu đó. Sáng thế ký 1: 1“ Ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo các từng trời và trái đất đất”.    

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

MỘT SỐ Ý TƯỞNG VỀ SỰ CẦU NGUYỆN--
Cầu nguyện là gì? Rô-ma 8: 15 và Ga-la-ti 4:6 chép, “Vì anh em chẳng nhận lãnh tâm linh của danh phận tôi mọi để lại sợ hãi, bèn là đã nhận lãnh tâm linh của danh phận con cái, và nhơn đó chúng ta kêu: "Aba, Cha!" --Lại vì anh em đã là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng: “A-ba, Cha!”
So sánh hai câu nầy chúng ta thấy Ai là người kêu: "Aba, Cha!" với Đức Chúa Trời Cha ? Hai thân vị kêu đồng thời là Thánh Linh và tâm linh tín nhân. Nên nói tóm một lời --cầu nguyện là tiếng kêu, tiếng cầu nguyện của tâm linh tín nhân do Linh của Chúa thúc đẩy đến Đức Chúa Trời là Cha.