Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

ĐẶC ĐIỂM TRONG GIA PHỔ CỦA CHÚA JESUS CHRIST-

Gia phổ Chúa ghi cả bốn bà,
Góa chồng, kỹ nữ với Tha-ma,
Nhưng không ghi chép bốn vua xấu,
Bạn biết vua nào hãy nói ra?

BẠN THẤY AI?Image result for photo of the reed shaken by the strong wind

Bạn thấy ai trong đồng hoang cháy?
Thấy cây lau bị gió rung chăng?
Người yếu nhược sống theo thời thế,
Không đủ sự sống đứng hiên ngang

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Lễ Vượt Qua

 Lễ Vượt Qua

 

 

 

 

 

 

Trong bốn lễ đầu tiên thì lễ Bánh Không Men được nhắc đến nhiều nhất. Lễ đầu tiên là lễ Vượt Qua. Ma-thi-ơ 26 cho thấy rằng lễ Vượt Qua đã được thay thế bởi Bàn của Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-su là thực tại của lễ Vượt Qua.

Đấng Christ là thực tại của lễ Vượt Qua

Khi đến Bàn của Chúa, điều đầu tiên cần nhớ là chúng ta phải giữ lễ Bánh Không Men. “Nhưng vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Giê-su và thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị cho thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” (Ma-thi-ơ 26:17). Ở đây chúng ta thấy lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men thuộc về nhau. Hai lễ này bắt đầu cùng lúc, nhưng chiên lễ Vượt Qua chỉ được ăn trong một ngày, còn bánh không men thì phải ăn trong bảy ngày. Như vậy lễ Bánh Không Men cũng được nhấn mạnh trong Lời Chúa. “Trong khi họ ăn, Giê-su lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói: Hãy lấy và ăn; đây là thân thể Ta” (Ma-thi-ơ 26:26). Chúa là thực tại của chiên lễ Vượt Qua. Lễ Vượt Qua trong Cựu Ước là một hình ảnh của Đấng Christ, và ở đây được thay thế bởi Đấng Christ. Không có gì lạ khi thấy Chúa Giê-su, Giăng Báp-tít nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:29). Ông không nói: “Kìa, Đấng Cứu Rỗi, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Chuộc hay Con của Đức Chúa Trời”. Nếu tôi là dân ngoại sống vào thời đó, tôi sẽ nói: Đó đâu phải là con chiên mà là một người. Nhưng tất cả người Do Thái đều hiểu vì họ giữ lễ Vượt Qua từ năm này sang năm khác. Phao-lô đã nói: “Sự khoe khoang của anh em là không tốt. Anh em không biết rằng một chút men làm dậy cả đống bột sao? Hãy loại sạch men cũ đi, để anh em trở nên bột mới, như anh em là bánh không men. Vì chiên lễ Vượt Qua của chúng ta, là Đấng Christ, đã chịu hiến tế rồi. Vì vậy, chúng ta hãy giữ lễ, không phải với men cũ, cũng không với men xấu xa và hiểm độc, nhưng với bánh không men của lòng chân thành và của lẽ thật” (1.Cô-rinh-tô 5:6-8). Chúng ta có thể thắc mắc: “Chúng ta cũng phải giữ lễ sao? Không phải nó thuộc về Cựu Ước sao?”. Chính Phao-lô đã nói chúng ta phải giữ lễ. Anh em có giữ lễ không? Tôi muốn giữ lễ. Đấng Christ là lễ Vượt Qua của tôi.

CON SỐ 10 TRONG LỊCH SỬ THÁNH ĐỒ CỰU ƯỚC

Theo ý nghĩa Kinh thánh con số 10 ngụ ý sự phát triển đầy đủ của loài người cho cả hai mặt tốt và xấu.
   Tôi mời các bạn nhìn thoáng qua lịch sử dân Chúa trong thời Cựu ước kéo dài từ A-đam cho đến Đấng Christ. Từ A-đam đến Jesus Christ có tất cả 63 đời, và Jesus Christ là đời thứ 64.
   Dù 64 đời, nhưng Đức Thánh Linh đã lạ lùng dùng các tác giả Kinh thánh chép giấu bớt 4 đời, để có thể làm hiển lộ 6 nhân vật đứng vào con số 10 là : Nô-ê, Abraham, Bô-ô, Ô-xia, Xô-rô-ba-bên và Giô-sép. Tất cả 6 vị nầy đều làm hình bóng, làm tiêu biểu cho Chúa Jesus.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

BA HÌNH DẠNG CỦA ĐẤNG CHĂN CHIÊN-Tôi thấy các bạn ai cũng biết Chúa Jesus là Đấng Chăn Chiên. Nhưng các bạn chưa biết rõ về các hình dạng và chức năng chăn chiên của Ngài. Hãy phân biết ba danh hiệu sau đây của Chúa.

1.     Đấng Chăn Chiên hiền lành (tốt)-
Xachari 13:7, “Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của Ta, và nghịch cùng người làm bạn hữu Ta; hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tản lạc; và Ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ”
Giăng 10: 11, “Ta là người chăn hiền lành (tốt). Người chăn tốt vì chiên mình mà bỏ mạng sống mình”.

VUA CHƯ HẦU HÊ-RỐT- 
Vua Hê-rốt rất gian ngoa,
Jesus thì gọi cáo già ghê thay,
Ga-li-lê nước vua nầy,
Lấy em dâu thật tội đầy biết bao!
Bắt Giăng Báp-tít giam vào,
Nghe lời cháu gái chặt đầu thảm thay!
Chúa từ Phi-lát sang tay,
Vua mong thấy phép lạ Ngài từ lâu.
Gia-cơ bị giết về sau,
Khi mà Hội thánh khởi đầu dấy lên;
Ngai cao Hê-rốt ngồi trên,
Nói lời ngạo mạn Chúa liền giết ông.
Đạo Chúa phát triển suốt thông,
Còn ai cản trở, trông mong cản đường?
Ngợi khen Chúa rất phi thường,
Cứu người bên cạnh quân vương ác nầy:
Chu-xa và vợ lạ thay,
Sống gần vua ác được tay Chúa dùng;
Em nuôi đồng dưỡng lạ lùng,
Ma-na-hem lúc sau cùng chuyển xoay,
Trở thành tôi tớ của Ngài,
Tại An-ti-ốt đêm ngày tận trung.
Ngợi khen quyền Chúa vô chung,
Vẫn luôn tể trị khắp cùng muôn dân,
Bên người ác độc, dữ dằn,
Chúa luôn thu hoạch thánh dân kỉnh kiền./.
-
Thiên Trình- 18-3-2015
-
Nguồn Luca 3:1; 8: 3, 13: 31-32; 23: 6-11, Mathio 14: 1-12, Công 12: 1,2, 21-23; 13: 1—“Năm thứ mười lăm đời Sê-sa Ti-bê-rơ, khi Bôn-xơ Phi-lát làm tổng đốc Giu-đê, Hê-rốt làm chư hầu Ga-li-lê, Phi-líp em người làm chư hầu xứ Y-tu-rê và Tra-cô-nít,- Gian-nơ vợ Chu-xa, là gia tể của Hê-rốt,- Trong chính giờ đó có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: “Hãy ra đi khỏi đây, vì Hê-rốt muốn giết thầy.” Ngài bảo họ rằng: “Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: ‘Nầy, ta đuổi quỉ, chữa bịnh ngày nay, ngày mai, đến ngày thứ ba thì ta được trọn vẹn-Lúc ấy Hê-rốt vua chư hầu nghe danh tiếng Jêsus, thì phán cùng bầy tôi rằng: "Đây là Giăng Báp-tít, người đã từ kẻ chết sống lại; cho nên các việc quyền năng ấy mới hành động trong người vậy." Nguyên Hê-rốt, vì cớ Hê-rô-đia là vợ Phi-líp em vua, đã bắt Giăng, trói và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng: "Vua không được phép lấy nàng." Vua muốn giết Giăng, song sợ quần chúng, vì họ đều coi người là tiên tri. Nhưng khi ăn lễ sanh nhựt của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa giữa tiệc, đẹp lòng Hê-rốt. 7 Vua bèn thề hứa cho nàng bất cứ điều chi nàng muốn xin. Nhơn vì mẹ xui giục, nàng bèn tâu rằng: "Xin cho tôi tại đây cái đầu Giăng Báp-tít trên mâm." Vua lấy làm lo buồn; song trót vì lời thề và vì những người đồng dự yến nên truyền cho, bèn sai người chém Giăng trong ngục, để đầu trên mâm mà đem cho con gái, rồi nàng đem cho mẹ mình.- Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi người nầy là dân Ga-li-lê chăng. Khi biết Ngài thuộc quyền quản hạt Hê-rốt, Phi-lát bèn truyền giải Ngài đến Hê-rốt, cũng đang ở Giê-ru-sa-lem trong mấy ngày đó. Khi Hê-rốt thấy Jêsus, thì vui mừng lắm; vì từ lâu vua muốn gặp Ngài, bởi đã từng nghe về Ngài, và mong xem Ngài làm dấu lạ gì-Đang thuở đó vua Hê-rốt ra tay ngược đãi mấy người trong Hội thánh, dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng.- Ma-na-hen là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt,-“

SUY TƯ CỦA THÁNH ĐỒ CAO TUỔI-


Chúa là hi vọng cuộc đời,
Lời chân lý Chúa con thời cậy nương,
Tuổi thơ Chúa bảo vệ luôn,
Tăng cường cho những năm trường thanh xuân.

HẬU TỰ NGƯỜI NỮ HIỆN RA-
A-đam tổ phụ chúng ta,
Mắc lừa quỉ kế của Satan rồi,
Mượn hình con rắn đãi bôi,
Dụ ông ăn trái Chúa Trời cấm ăn.-

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

SUY TƯ CỦA THÁNH ĐỒ CAO TUỔI- - Chúa là hi vọng cuộc đời,
Lời chân lý Chúa con thời cậy nương,
Tuổi thơ Chúa bảo vệ luôn,
Tăng cường cho những năm trường thanh xuân.

CHÚA PHẠT BA BỐN ĐỜI- BAN ƠN ĐẾN NGÀN ĐỜI-
                                                              Bốn Thế Hệ
                   
Xuất hành 34: 5-7, “Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va.  Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,  ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời”

VỢ CHỒNG CHU-XA –GIAN-NƠ-Kết quả hình ảnh cho photo of Chuza and Joanna serving the disciples

Mathio chương 2 chép rằng Hê-rốt đại vương cai trị xứ Giu-đê khi Chúa Jesus sinh ra tại Bết-lê-hem. Còn Lu-ca 3:1 cho biết hậu tự của ông, cũng có tước hiệu Hê-rốt, thì chỉ cai trị xứ Ga-li-lê ,ở miền bắc Palestine. Thủ đô là Ca-bê-na-um.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

BA HÌNH DẠNG CỦA ĐẤNG CHĂN CHIÊN-Sheep and Shepherd Royalty Free Stock Photography


Tôi thấy các bạn ai cũng biết Chúa Jesus là Đấng Chăn Chiên. Nhưng các bạn chưa biết rõ về các hình dạng và chức năng chăn chiên của Ngài. Hãy phân biết ba danh hiệu sau đây của Chúa.

1.     Đấng Chăn Chiên hiền lành (tốt)-
Xachari 13:7, “Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của Ta, và nghịch cùng người làm bạn hữu Ta; hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tản lạc; và Ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ”
Giăng 10: 11, “Ta là người chăn hiền lành (tốt). Người chăn tốt vì chiên mình mà bỏ mạng sống mình”.

Chúa chỉ làm người chăn hiền lành, bị giới hạn trong thân xác, chịu chết vì bầy chiên. Ngài là Bạn Hữu Đức Jehovah, là Đấng ngang hàng Đức Chúa Trời, đã bị gươm luật pháp của Đức Chúa Trời đánh giết gần hai ngàn năm trước.

2.     Đấng Chăn Chiên lớn:
Heboro 13:20, “Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an, là Đấng đã nhờ huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn của bầy chiên, là Chúa chúng ta là Jêsus, ra khỏi kẻ chết..”. Chúa là Đấng Chăn chiên lớn của bầy chiên đang chăn giữ Hội thánh trong sự phục sinh. Tôi nghe có bạn nói Đấng chăn hiền lành đang chăn giữ bầy chiên là sai. Chỉ Đấng phục sinh cầm quyền cả trời đất mới có khả năng chăn bầy của Đức Chúa Trời hiện nay.

3.     Đấng Chăn Chiên trưởng:
1 Phiero 5: 2-4, “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời ở giữa anh em, theo ý Đức Chúa Trời mà coi sóc, chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi tình nguyện; cũng chẳng phải vì lợi đê hèn, bèn là vì sẵn lòng; cũng chẳng phải là chủ trị cơ nghiệp đã chia cho anh em, bèn để làm gương mẫu cho bầy. Khi Đấng chăn chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo”.

Đừng ai nghĩ rằng Đấng Chăn hiền lành, yếu ớt tái lâm. Chúa sẽ tái lâm trong đại quyền đại năng của Đức Chúa Trời- Ngài là Đấng Chăn Chiên trưởng. Bạn là người chăn phụ tá của Ngài chăng? Bạn hãy trung tín chăn bầy của Đức Chúa Trời.
Tôi có ba bài thơ  diễn tả như sau:
-
Gươm của Jehovah dấy lên,
Đánh Người Chăn tốt với bầy chiên,
Ngài là Bạn Hữu của Thiên phụ,
Vì thánh dân Ngài chết thỏa nguyền.
-
Chúa đã phục sinh vinh hiển thay,
Đấng Chăn Chiên lớn giữa bầy đây,
Một bầy nuôi dưỡng trên đồng cỏ,
Bên mé nước trong mát dịu thay.
-
Ô Đấng Chăn Chiên trưởng hiện ra,
Vinh quang, vinh dự quá bao la,
Bạn chăn chiên Chúa cho chu đáo,
Mão miện vinh quang Chúa thưởng mà.
-
Thiên Trình—17-3-2015

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

CHÚA, ĐẤNG CHĂN CHIÊN LỚN-Kết quả hình ảnh cho photo of the shepherd with the sheep

Đấng  Chăn  là Chúa tôi rồi,
Điều chi tôi thiếu Chúa thời cấp ban,
Lời và thiên hựu vô vàn,
An toàn chỉ đạo lối đàng tôi đi.

Diễn trình Giành Lại Lập trường-
Trong diễn trình giành lại lập trường, tín đồ phải quyết định bằng ý muốn của mình và lựa chọn, từ chối. Người ấy phải kháng cự bằng ý muốn của mình. Người ấy phải quyết định đánh trận chiến đó. Người ấy phải chọn sự tự do. Người ấy phải từ chối mọi lập trường và chống cự để kẻ thù không chiếm thêm lập trường và lấy đi sự tự do của mình. Trong việc quyết định, từ chối, lựa chọn và chống cự như vậy, tín đồ đang chiến đấu vì chủ quyền của mình. Chúng ta đừng bao giờ quên vấn đề ý muốn tự do. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một ý muốn tự do. Do đó, chúng ta phải là ông chủ của chính mình. Nhưng bây giờ, các ác linh đã tiếp quản các chi thể của chúng ta và các chức năng của chúng ta trở thành ông chủ của “bản thể” chúng ta. Chúng ta đã đánh mất chủ quyền của mình. Khi một tín đồ bắt đầu giành lại lập trường của mình, người ấy đang chống đối các ác linh trong công tác “thay thế” người ấy của chúng. Vì vậy, người ấy phải chiến đấu. Tín đồ phải liên tục tuyên bố rằng mình không cho phép các ác linh xâm phạm quyền của mình. Người ấy không để cho các ác linh xâm phâm nhân cách của mình. Người ấy không để cho các ác linh nhập vào mình. Người ấy không để cho các ác linh tiếp quản bản thể mình. Người ấy sẽ không bước theo các ác linh cách mù quáng. Người ấy sẽ không! Người ấy sẽ không ! Người ấy sẽ là chủ của chính mình. Người ấy muốn biết điều mình đang làm. Người ấy sẽ kiểm soát bản thể mình. Người ấy muốn toàn bản thể thuận phục mình. Người ấy từ chối mọi công tác của các ác linh trên mình. Người ấy từ chối mọi quyền công tác của chúng trên mình. Khi người ấy vận dụng ý muốn của mình để thốt ra quyết định, sự lựa chọn và sự từ chối của mình, các ác linh sẽ không thể tiếp tục công tác. Vì ý muốn đã quyết định, từ chối và lựa chọn nên người ấy phải giáng thêm một đòn nữa là sự kháng cự của ý muốn.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CON ĐƯỜNG ĐẾN SỰ TỰ DO


Một tín đồ dâng mình có thể rơi vào trong sự thụ động cách ngu dại và bị lừa dối trong nhiều năm mà vẫn không biết về mối nguy hiểm của vị trí mình đang ở. Người ấy có thể ngày càng trở nên thụ động hơn theo thời gian, cho đến khi phạm vi của sự thụ động trở nên rộng lớn đến nỗi nó gây ra nỗi đau khôn xiết cho tâm trí, tình cảm, thân thể và môi trường của người ấy. Do đó, điều trọng yếu là phải rao giảng ý nghĩa của sự dâng mình cho người ấy.Trong các chương trước, chúng ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tri thức vì tri thức về lẽ thật là điều tuyệt đối không thể thiếu trong việc giải cứu một người khỏi sự thụ động. Nếu không có tri thức về lẽ thật thì không thể kinh nghiệm sự giải cứu. Một tín đồ thụ động rơi vào trong tình trạng đó vì sự lừa dối và lý do cho sự lừa dối là sự ngu dại và thiếu hiểu biết. Nếu không ngu dại và thiếu hiểu biết thì không thể bị lừa dối.

VƯỜN NHO ISRAEL-


THÂN THỂ JESUS LÀ SINH TẾ“Việc ngươi vô ích lắm rồi,
“Tế sinh thiêu cháy hết thời dâng lên,
“Con dê, bò đực, con chiên,
“Hồn Ta không thích lễ riêng như vầy”.
-

SỰ TRỪNG TRỊ KHOAN NHÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-Đường Ngài kỳ diệu, Chúa ơi,
Thiên ân, lẽ thật muôn đời vững an,
Xót thương ngôi Chúa tuôn tràn,
Vinh quang tỏ rạng huy hoàng biết bao!

HẠNH PHƯỚC CỦA THỜI KỲ PHÚC ÂM- -Chân người rao giảng đẹp thay,
Si-ôn, đồi thánh ngày ngày bước đi;
Miệng rao ân cứu diệu kỳ,
Lời bình an cứ kiên trì giảng rao.-

ĐƯỜNG VÀO ĐẤT HỨA CA-NA-AN-Cám ơn Thánh Phụ quyền uy,
Tư duy nhân ái, Danh thì thương yêu,
Xót thương bày tỏ thật nhiều,
Bao đời dân chúng nhiệm mầu tiếp thu.
Nguyện dân được chuộc thuở xưa,
Kỳ công ân điển tối ưu nhớ hoài,
Một dân Ngài chọn trước đây,
Cứu ra khỏi chốn tù đày thảm thương.
Cánh tay Chúa mạnh khôn lường,
Ách, cùm Ai-cập phá luôn trong ngày;
Lối đường sa mạc dông dài,
Dân đi trên đất tháng ngày quạnh hiu.
Tìm đường càng khó hơn nhiều,
Không thành để ở lao đao trên đường,
Nước đâu để uống luôn luôn,
Miệng khô khát nước, bụng thường đói ăn.
Gặp bao gian khổ kêu vang,
Chúa liền giải cứu dẫn đàng vui thay,
Bước ra khỏi lối dông dài,
Ca-na-an, đất hứa, rày đến nơi.
Bạn ơi, ách tội thoát rồi,
Xích xiềng ma quỉ đến hồi vỡ tan,
Vượt qua thế giới đồng hoang,
Con đường nguy hiểm, khốn nàn, tai ương.
Nuôi ăn, phục sức lo lường,
Lối đi chỉ dẫn tinh tường biết bao,
Tay năng quyền bảo vệ cao,
Đưa vào vương quốc nhiệm mầu nghỉ ngơi.
Thánh dân ơi, hãy mừng vui,
Nhân từ, chân lý muôn đời còn luôn,
Kỳ công của Chúa trường tồn,
Cách Ngài nhân ái, ta cần ngợi khen./.
-
Minh Khải—14-3-2015
(Nguồn: Thi thiên 107:1-9, “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó, Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ;Từ phương đông, phương tây phương bắc, phương nam.  Họ lưu lạc nơi đồng vắng trong con đường hiu quạnh, Không tìm thành ở được;  Họ bị đói khát, Linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, Dẫn họ theo đường ngay thẳng, Đặng đi đến một thành ở được.  Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!  Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt”.BÀI CA NGƯỜI ĐI BIỂN- -


Bạn ơi,  xem việc Chúa Trời,
Kỳ quan Ngài giữa biển khơi cuộc đời;
Lên thuyền cùng thủy thủ ngồi,
Tham quan vùng biển lắm hồi gian nan.

CUỘC ĐỜI VÔ ĐỘ CỦA TÍN ĐỒ-

Kết quả hình ảnh cho photo of the glutton

Tín đồ vi phạm ác gian,
Lâm cơn trọng bịnh khóc than không ngừng,
Sống đời xa xỉ buông lung,
Chịu bao kỷ luật vô cùng đớn đau.

NGƯỜI PHỤ NỮ QUÍ TỘC BÊ-RÍT-SIN-

Kết quả hình ảnh cho photo of Paul and Prisca and Aquila making the tent

Cổ sử La mã có ghi chép Bê-rít sin thuộc gia đình quí tộc La mã, nhưng vì kết hôn cùng A-qui-la, người Do-thái, bà bị gia tộc xua đuổi, loại bỏ.
Sách Công vụ 18:1-6 nói rằng người Do thái bị sê-sa Cơ-lau-đe đuổi khỏi kinh thành Rô-ma, trong đó có vợ chồng bà. Ông bà di trú đến thủ phủ Cô-rinh-tô, gặp sứ đồ Phao-lô. Ông bà tin Chúa và học lời Chúa theo Phao-lô. Từ đó ông bà làm cộng sự viên của Phao lo cho đến cuối đời. Có khi Kinh thánh chép tên Bê-rít sin trước, vì bà mạnh mẽ, sốt sắng thuộc linh hơn ông.

1.    Hội thánh Co-rinh-tô nhóm họp trong nhà ông bà:

Công 18:11, 1 Cor. 16:19-20, “Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy Lời Đức Chúa Trời cho họ.-- A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội thánh trong nhà họ chào thăm anh em cách nồng nàn trong Chúa”.

Phao lô ở Corinhto một năm rưỡi. Hội thánh Corinhto ra đời, và Hội Thánh đó nhóm họp trong nhà ông bà. Ông bà tiếp đãi Phao-lô, Ti-mô-thê, Si-la… và Hội thánh Corinhto. Ngày nay có phụ nữ tốt như vậy 0?

2.    Hội Thánh tại Êpheso nhóm họp trong nhà ông bà:

Khi Phao lo chấm dứt cuộc hành trình truyền giáo lần hai, trên đường về, Phao lô có đem ông bà theo. Ông bà bán nhà cửa ở Corinhto ra đi theo Phao lô. Phao lô ghé thăm thủ phủ Epheso. Công vụ 18:18, 24-26.. Ông bà ở lại Epheso, mua nhà cửa, sống nghề may trại và chờ Phao-lô trở lại hầu việc Chúa.
Trước khi Phao-lô trở lại Epheso có A-bô-lô, là người có tài hùng biện, nhưng thiếu hiểu biết lẽ thật, được ông bà mời A-bô-lô về nhà mình và giúp đỡ cho A-bô-lô.

Ít tháng sau Phao-lô trở lại Epheso hầu việc Chúa 3 năm, có ông bà trợ lực. Các bạn nghĩ rằng một phần Hội thánh Corinhto có nhóm họp trong nhà ông bà chăng? Vào thời đó họ chưa xây giảng đường, nên dân Chúa nhóm trong tư gia.
Trong vụ thợ thuyền Đê mê triu nổi loạn, ông bà đưa cổ ra thế mạng cho Phao-lô khi các hung thủ định thanh toán Phao-lô, xông vào nhà ông bà tìm Phao-lô.
Khi gởi thơ cho hội thánh La mã, Phao lô nhắc lại sự việc Đê mê triu-- Xem Rô ma 16:3-4, Công vụ 19. “Xin chào thăm Bê-rít-sin và A-qui-la, bạn đồng công với tôi trong Christ Jêsus. Họ vì mạng sống tôi mà đưa cổ ra, nên chẳng những chỉ một mình tôi cảm tạ họ nhưng cả các Hội thánh Ngoại bang cũng vậy”.

3.    Hội thánh La mã nhóm họp trong nhà ông bà:

Vì Phao lô ước ao và có gánh nặng đi La mã giảng đạo, ông bà bán nhà cửa ở Epheso và đi La mã trước Phao lô, để mua nhà đón tiếp Phao-lô. Đây cũng là sự trở lại kinh thành La mã của ông bà sau nhiều năm bị trục xuất. Hội thánh La mã đã có rồi, nên một phần Hội thánh La mã đã nhóm trong tư gia ông bà. Phao lô nói như vậy, xem Rô ma 16:3, 5, “Xin chào thăm Bê-rít-sin và A-qui-la, bạn đồng công với tôi trong Christ Jêsus. -cũng chào thăm Hội thánh nhóm họp tại nhà họ nữa”.
Hai ba năm sau, Phao lô bị ở tù và đến La Mã. Các bạn nghĩ rằng Ông Bà Beritsin có chăm sóc Phao lô và hiệp tác công việc Chúa với Phao-lô không?
Kết luận:
Tôi chưa thấy người phụ nữ nào bán nhà hai lần vì Chúa và Hội thánh.
Minh Khải 12-3-2015