Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Nô-ê, Đa-ni-ên Và Gióp-«Dù có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán,thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ,nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi »- E xê chi ên 14 :20
«Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy:  Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả » (Lu ca 17 :26-27). 
« Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy  và nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. ». (Gióp 1 :20-22).