Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

.KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT NGƯỜI TAY CẦM DÂY ĐO


Kinh Thánh: Xa.2
Trong bài này, chúng ta đến Xa-cha-ri chương 2, một chương rất huyền nhiệm

Trong chương này, Xa-cha-ri thấy khải tượng về một Người tay cầm dây đo “ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, kìa, một Người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng: Ông đi đâu? Người đáp rằng: Ta đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu” (cc.1-2)
A. Một người
Người này là Đấng Christ trong nhân tính như là Thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là Đấng đang nói Xa-cha-ri (cc.1a, 2-3a; đc. Êxc. 40:3; Xa. 1:9-11)

KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT NGƯỜI LÀ THIÊN SỨ CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CƯỠI NGỰA ĐỎ

Kinh thánh: Xa-cha-ri 1:7-21
Trong bài này, chúng ta sẽ suy xét 2 khải tượng về sự an ủi và khích lệ trong 1:7-21. Cả hai khải tượng này là niềm an ủi lớn cùng với những lời hứa ngọt ngào dành cho Israel chịu khổ
 KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT NGƯỜI LÀ THIÊN SỨ
CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CƯỠI NGỰA ĐỎ ĐỨNG GIỮA
NHỮNG CÂY SIM Ở NƠI THẤP NHẤT CỦA THUNG LŨNG

YÊU THƯƠNG ĐẤNG CHRIST, THÂN VỊ


Kinh văn I Ti 1:14, II Cô 5:14-15, Gal 2:20, Giăng 14:21- 23; 21:15 -19, Khải 2:4
Trong sứ điệp trước, chúng ta đã thấy rằng sự sống chỉ là Christ. Là sự sống đối với chúng ta, Đấng Christ là một Thân vị. Chúng ta có thể giao tiếp với nhiều điều mà không có tình yêu, nhưng chúng ta không thể xử lý với một Thân vị mà không có tình yêu. Chúng ta có thể xử lý với bàn ghế mà không có tình yêu, nhưng với một người thì không thể được.
Giả sử tôi là bạn cùng phòng của anh em. Nếu anh em không yêu tôi như một người cùng phòng, anh em sẽ nhận thấy rất khó tiếp lấy tôi làm bạn đồng phòng của anh em. Tôi khó sống chung với anh em và anh em khó ở với tôi. Nên tình yêu là cần thiết để giao tiếp với một người sống.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

THÂN THẾ CỦA XA-CHA-RI


Kinh Thánh: Xa 1:1-6
A. Là Cháu Của Y – đô Và Là Con Trai Của Ba-ra- chi
Xa-cha-ri là cháu của Y-đô và là con trai Ba-ra-chi (Xa.1:1). Theo tiếng Hê-bơ-rơ, tên Y-đô có nghĩa là “vào thời điểm đã định”, tên Ba-ra-chi có nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ ban phước”; và tên Xa-cha-ri có nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ nhớ đến”. Do đó, kết hợp lại có nghĩa là vào thời điểm đã định, Đức Giê-hô-va sẽ ban phước và Đức Giê-hô-va sẽ nhớ đến

CÓ NHỮNG ANH HÙNG ĐỨC TIN- There Are The Heroes Of Faith-,Có những anh hùng Phao-lô muốn nói,
Thiếu thì giờ diễn tả đúng giềng mối.

 Ghi-đê- ôn, người lãnh đạo can trường,
Cùng ba trăm chiến sĩ thắng địch quân.

Ba-rác nhờ Đê-bô-ra xung trận,
Đuổi theo giết chủ soái địch chung tận.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

CON MUỐN GIỐNG CHÚA- -


Con muốn sự trang hoàng thần thượng,
Chỉ Chúa có thể ban cho thôi,
Con muốn áo đẹp từ trời xuống,
Lộ vẻ đẹp trường cửu cho đời.

Con muốn cảm biết từng giây phút,
Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng,
Quyền Ngài chữa lành, tẩy sạch thật,
Sự tươi mới sự sống trổ bông.

SỰ SỐNG LÀ GÌ?

Kinh văn: Sáng 2:9 -12, Giăng 14:6a, I Giảng 5:12
Côlôse 3:4a, Gal 2: 20a, Khải 21:2, 18 – 19a, 21; 22:1-2a.
Nhờ chú ý vào các câu trên chúng ta có thể thấy đôi điều về sự sống và sự xây dựng. Nhiều anh em chúng ta làm Cơ- Đốc nhân  trải nhiều năm và có thể đã nghe nhiều điều về sự sống, nhưng có thể chưa bao giờ được nghe đôi điều về sự xây dựng. Sự sống là vì sự xây dựng. Sự sống là nội dung, còn sự xây dựng là sự biểu hiện tập thể của nội dung này. Nên nếu chúng ta có sự sống, nói cách chính thường chúng ta sẽ có sự xây dựng. Và nếu chúng ta sắp có sự xây dựng, chúng ta phải có sự sống. Đức Chúa Trời đã trù định biểu hiện chính mìnhNgài xuyên qua một Thân Thể tập thể. Vì vậy Đức Chúa Trời phải là sự sống cho một nhóm người, mà họ phải được xây dựng như một Thân Thể tập thể để biểu hiện Đức Chúa Trời trong đường lối tập thể.