Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Ân Điển Và Luật Pháp Trong kế Hoạch Đời Đời Của Đức Chúa Trời

Image result for photo of two table of stone of Moses


Từ sau cuộc cải chánh giáo hội, các học giả Kinh thánh vẫn luôn tranh luận để kết luận chủ đề chính của Kinh thánh là gì. Người thì nói Kinh thánh chép về câu chuyện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người khác bảo Kinh thánh là cuốn sách đạo đức, là áng văn chương tuyệt mỹ chép nhiều câu châm ngôn hay ho. Số người khác cho rằng kinh thánh là sách tiên tri, sách đạo đức học, sách lịch sử, hay sách khoa học gì đó, vì rằng những phát minh, khám phá của khoa học vẫn đi sau các tuyên bố về mặt khoa học từ Kinh thánh. Trường phái khác lại cho rằng Kinh thánh là câu chuyện tình thần thượng giữa Đức Chúa Trời và loài người. Người Do thái cho rằng Kinh thánh chủ yếu chép về luật pháp.

Hôm nay tôi lấy một chủ đề “Ân điển và luật pháp trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời” để bàn bạc cùng các bạn:

Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)

Thưa Độc Giả,
Tôi xin post nguyên văn tư liệu và các links về sự việc phát giác hòm giao ước.  Bài trước đây của một người khác viết. Tôi mới tìm thấy bài nầy nên dán lên quí vị xem
Admin của Thehemoi

2:40:35 HÒM GIAO ƯỚC ĐƯỢC TÌM THẤY (PHẦN PHỤ LỤC - P2)
Ark of the Covenant Discovery-Part 2
A Revelation About-Part2

If the sex-determinant pair is matched "X-X", the child is a female. If "X-Y", the child is a male. Thus we see that the single chromosome provided by the father in this chromosome pair determines the gender of the child. When the blood sample Ron Wyatt took from the crack in the rock ceiling above the Mercy Seat was tested, it contained 24 chromosomes.... 23 from the mother and one "Y" chromosome from the father, 24 chromosomes.Nếu cặp nhiễm sắc thể xác định giới tính nào mang X-X, thì đứa trẻ là con gái. Nếu X-Y, thì đứa trẻ là con trai. Thật vậy, chúng ta thấy rằng nhiễm sắc thể đơn được cung cấp bởi người cha trong cặp nhiễm sắc thể này xác địng giới tính của đứa trẻ. Khi mẫu máu Ron Wyatt mang về từ vết nứt ở trên nốc/trần  ngay bên trên Nắp Thi Ân được xét nghiệm,  nó chứa 24 nhiễm sắc thể….23 nhiễm sắc thể từ mẹ và 1 nhiễm sắc thể Y từ cha, tổng cộng 24 nhiễm sắc thể.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

TIN NÓNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

Image result for photo of the ark of covenant


Thời kỳ cuối đã đến, sự huyền bí trong Đaniên đã được tiết lộ, HÒM GIAO ƯỚC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN.

Bạn có biết khi Chúa Giêsu chết trên thập tự thì màn của đền thánh được xé ra từ trên xuống dướ,i nhưng bên trong KHÔNG CÓ HÒM GIAO ƯỚC vì nó đã bị "Thất Lạc" 600 năm trước đó. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng Ngài hằng bảo vệ hòm giao ước khỏi tay những kẻ xâm lăng, có lẽ nào nó đã bị thất lạc.... trừ khi..

Ý Nghĩa Hán Tự Trong Kinh Thánh
BẠN CÓ BIẾT? CÂU CHUYỆN SÁNG THẾ KÝ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC VIẾT BẰNG CHỮ HÁN?
Chúng ta ai nấy cứ nghĩ rằng câu chuyện Sáng thế, ma quỷ cám dỗ loài người sa ngã, cơn đại hồng thủy, tàu Nô ê, tháp Babên là được viết đầu tiên trong sách Sáng thế ký bằng tiếng Aramiac (Do Thái Cổ) nhưng thực tế cho thấy chữ Hán và người Trung Quốc đã từng thờ phượng Thượng Đế SHANG DI ngay từ đầu rất nhiều năm trước khi có Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Phi-e-rơ - 4 - Sự trở lại của ân điển

Landscapes of Grassland Royalty Free Stock Photos


Chúng ta tiến hành một phần nhỏ nữa trong vấn đề rất lớn này mà đã được mở ra cho chúng ta liên quan đến sự chuyển đổi từ Israel cũ đến Israel mới, được Chúa Giêsu công bố khi Ngài nói với các nhà lãnh đạo và đại diện của Israel cũ: "nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, giao cho một dân sanh hoa lợi của nước đó " (Mt 21:43). Điều nầy thực sự đã xảy ra. Như nhiều thế kỷ qua của lịch sử đã hoàn toàn rõ ràng, Nước Đức Chúa Trời đã được lấy đi khỏi cựu Israel, và họ không có gì trong thời kỳ hiện tại. Nó đã được chuyển giao cho một Israel mới - "một dân sanh hoa lợi của nước đó".

Chúng ta đã được nhìn thấy Phi-e-rơ là cầu nối như thế nào giữa hai Israels, đứng ở khoảng cách giữa cái cũ và cái mới, và làm thế nào bởi ông ta cái cũ qua đi và cái mới được thành lập, cả trong chính con người của ông, những gì đã được thực hiện trong ông bởi Đức Thánh Linh, và trong chức vụ của mình. Hoa lợi của một quốc gia, của vương quốc Israel mới, được thể hiện, và chúng ta đã xem xét một số hoa lợi như đã thấy qua đời sống và chức vụ người đầu tiên này trong mười hai, Sứ đồ Phi-e-rơ.