Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

NĂM LOẠI NGƯỜI CON

-
Kinh thánh Tân ước bản gốc chép chừng 5 lọai người con như sau:
1.Con Đỏ= con sơ sinh=baby= βρέφος= brephos= 
Kinh thánh chép về Chúa Jesus: “Nầy là dấu hiệu cho các ngươi: các ngươi sẽ gặp một con đỏ bọc khăn, nằm trong máng cỏ.” Họ bèn vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, với con đỏ (βρέφος) nằm trong máng cỏ” (Lu 2:12,16).
Đa số tín đồ đã qua giai đoạn mới sinh-- hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết như con đỏ mới đẻ- 1Phiero 2;1
2. Con Trẻ= παιδίον= paidion= - infant= con trẻ
Theo Lê vi ký đoạn 12, khi Ma ri sinh Chúa Jesus là con trai, bà phải kiêng cử 40 ngày mới được tinh sạch, sau đó phải đem hài nhi Jesus lên đền thờ ở Jerusalem dâng cho Đức Chúa Trời. Mathio 2:  10-11, chép, “Khi họ thấy ngôi sao, lấy làm vui mừng quá đỗi, bèn vào nhà, thấy Con trẻ (παιδίον) cùng Ma-ri mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài”
Các gả chăn chiên thì gặp con đỏ, còn các nhà thông thái gặp con trẻ Jesus. Hai việc nầy cách nhau gần hai tháng. Vì khi Ma ri Giô sép đem dâng Jesus, thì họ dùng chim câu vì ông bà là người nghèo, và lúc ấy các bác sĩ chưa đến kịp để tặng vàng. Các người chăn chiên găp Chúa tại chuồng chiên bò, còn các nhà thông thái gặp Ngài trong ngôi nhà một thân nhân nào đó của ông bà Giô sép. Bết lê hem cách Jerusalem chừng 7 cây số ngàn.
3. Con Cái Theo Bản Chất- τέκνον = teknon= child= con cái (theo bản chất)
Chữ teknon và số nhiều là tekna, bày tỏ người con theo bản chất của  bậc sinh thành.
1 Giăng 3:1, “Hãy xem Cha đã ban cho chúng ta sự thương yêu bực nào, để chúng ta được gọi là con cái (tekna) Đức Chúa Trời;”- Giăng 1:12- Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền bính trở nên con cái  (tekna) Đức Chúa Trời,-
Các bác sĩ y khoa xác nhận rằng dòng máu của thai phụ và dòng máu của thai nhi không hòa lẫn nhau, nhưng là hai dòng máu cách biệt nhau. Cho nên dù nữ đồng trinh Ma ri sinh ra Chúa Jesus, nhưng bản chất và dòng máu ô tội của Ma ri không truyền cho Chúa. Công 20:28 nói huyết của Đức Jesus là huyết của Đức Chúa Trời, một sáng tạo mới. Nhiều chỗ khác trong Tân ước gọi đó là huyết vô tội, huyết quý báu.
Chúa Jesus chưa bao giờ gọi Ma ri “Mẹ”. Ngài chỉ gọi « hỡi đàn bà kia”. Lu ca 2: 49 chép, “Jêsus thưa rằng: “Sao cha mẹ tìm tôi? Cha mẹ há chẳng biết tôi cần phải lo việc Cha tôi sao?” . Hai lần đại danh từ “cha mẹ” trong câu nầy là lời dịch sai lầm, nguyên văn là  “Ye”, và ta có thể dịch là “quý vị” hay “ông bà”. Chúa gọi Ma ri là Giô sép là “Ye”—quý vị, hay ông bà.
Bà Mari vào lúc ấy gọi Chúa Jesus là  “con” –(teknon) là sai lầm nặng nề.  Mẹ hỏi rằng: “Con ơi, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha con và ta đã lo buồn mà tìm con.” (Lu ca 2:48).  Ma ri không ban bản chất, và máu huyết cho Chúa Jesus. Mathio  và Lu ca chép thai nhi là “Đấng Thánh” (nguyên văn là: The holy thing- Lu ca 1:35)- Bản thể Jesus là một sáng tạo mới của Đức Thánh Linh, vô nhiểm tội lỗi của A-đam. Ngài không phải là teknon của Ma ri bao giờ. Bà ma ri gọi là  Chúa Jesus  là « παιδίον” (con trẻ) là còn có thể được. Vì chữ teknon nói  lên con theo bản chất, huyết thống.
4. Con Bé Mọn- τεκνίον= teknion= little child= con bé mọn.
Giăng 13: 33, Chúa Jesus nói: Các con bé mọn ơi, Ta còn ở với các con không bao lâu nữa”. Về mặt thần vị, Chúa Jesus chính là Đức chúa Trời Cha, nên Ngài sinh sản ra chúng ta là các con bé mọn của Ngài.
Teknion  cùng gốc với chữ Teknon, có nghĩa: con cái theo bản chất.
5. Con Trưởng Theo Địa Vị- υἱός = uihos=a son=  con trai (theo địa vị)
Kinh thánh Tân ước không bao giờ chép Chúa Jesus là Teknon (Child) của Đức Chúa Trời. Ngay khi mới sinh ra Kinh thánh gọi Ngài là Con (υἱός =υἱός =Son) của Đức Chúa Trời.- Mathio 1:21 chép, “Nàng sẽ sanh một trai (son), ngươi hãy đặt tên là JÊSUS, vì chính Con ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội." . Lu ca 1: 35-Thiên sứ đáp rằng: “Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ bóng trên ngươi; cho nên Đấng Thánh (The Holy Thing) sanh ra phải gọi là Con (Son) Đức Chúa Trời”. Các bạn chú ý Ma ri chỉ sinh ra Son (υἱός) chứ không sinh ra child (τέκνον) như tôi đã nói trên đây. Jesus là Con theo địa vị hoàng gia của bản thân bà Ma ri (Vì bà ma-ri thuộc hoàng tộc vua David), Ngài không phải là Teknon (con cái—child) theo mặt bản chất tội lỗi của bà Ma ri.
Về tín đồ chúng ta, ngoài ba loại con của Chúa là: - con đỏ, con trẻ và  con bé mọn, Đức Chúa Trời có hai loại con sau đây là đa số-- là con cái (children =tekna) và sons (υἱός = uihos).
Rô ma 8:14, 16 chép: -“được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, đều là con  (sons) của Đức Chúa Trời- chúng ta là con cái (children) của Đức Chúa Trời”.
Mọi người tín đồ được tái sinh đều là con ( children -teknon) của Chúa, nhưng nhưng người con (υἱός =son) mới được Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời, vì họ bước đi trong Thánh Linh, họ đã trưởng thành.
Mathio 5: 9 và Lu ca 6:35  chép, “Phước cho kẻ giải hoà (peacemakers), vì sẽ được gọi là con (sons) Đức Chúa Trời!-Song hãy thương yêu kẻ thù nghịch, hãy làm lành, hãy cho mượn, mà đừng mong báo đáp gì, thì phần thưởng các ngươi là lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Chí Cao”.
Các bạn thấy đó, để trở thành con trưởng (sons) của Đức Chúa Trời, một người nào đó phải làm cho người ta hòa thuận, hòa giải, chớ không đâm bị thóc, chọc bị gạo, để họ chia rẽ. Hãy thương kẻ thù, cho mượn, chịu bị lợi dụng…và Chúa Jesus nói người đó mới “trở thành” con Đức Chúa Trời về mặt địa vị. Con trưởng thành mới có quyền thừa kế và vào vương quốc ngàn năm.
Các bạn đều trải qua bốn hạng loại con: con đỏ, con trẻ, con bé mọn, con cái của Chúa nói chung chung, nhưng bạn có đang trở thành và đã trở thành Con trưởng (sons) của Đức Chúa Trời chăng?
Minh Khải—02-01-2016
MÙA XUÂN ĐỔI THAY---


-
Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ càng ngày càng đổi mới—2 Cor. 4:16
For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. 2 Co 4:16 
-

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN—


-
Sáng 8:10-11-Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu; đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất
Xuất. 12:1-2; 13:4- Tại xứ Ai cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.--Ngày nay, nhằm tháng lúa trỗ, các ngươi ra đi. 
Xuất 40:1-1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm.
Dân 13:27- Bấy giờ nhằm mùa nho sớm.
Giô suê 5:11-12--Ngày sau lễ Vượt qua, chánh ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men, và hột rang. 1 Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Ca-na-an.
2 Sam 11:1-Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh-chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
2 Sừ 29:1-Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở các đền của Đức Giê-hô-va ra, và sửa sang lại.
Exora 7:9- Vả, ngày mồng một tháng giêng, người ở Ba-by-lôn khởi hành; rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng thứ năm—
-

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM—


-
Tân niên dân thánh chúc nhau,
Những câu cũ rích nhuộm màu trần gian,
Cũng là vợ đẹp, con ngoan,
Nhà cao, xế nhỏ, xênh xang áo quần;
Ngồi trên là được thiên ân,
Tóm quyền chủ trị là phần Chúa ban ( !).
Chú tâm vật dục thế gian,
Chúc cho thịnh vượng là ân phước trời ;
Chúc anh cho được hơn người,
Chúc cô hạnh phúc gấp mười tín nhân;
Có ai chúc phước nhân quần ?
Chúc người đối thủ mình từng loại ra ?
Nếu anh chúc được họ nha,
Anh người đắc thắng Chúa Cha vẫn tìm,
Chúc nhau ân phước thuộc thiên,
Chúa trên, Ngài trú, đứng bên bạn mình;
Chúc anh đầy dẫy Thánh Linh,
Chúc em trưởng tiến thiên trình bước đi,
Thánh kinh năm mới thực thi,
Chúc cho đúng hạn Chúa thì tái lâm ;
Năm hai mười sáu càng gần,
Chúc anh đại nạn được phần thoát ra,
Chúc em vương quốc chói lòa,
Là lời chúc tốt chúng ta thực hành-
Minh Khải—01-01-2016

TIẾNG GỌI ĐẦU XUÂN CỦA CHÚA—


-
Nhã Ca 2:8-14- (bản dịch mới 2002)
Nghe nầy: Người yêu tôi!
Kìa, chàng đang đến,
Nhảy qua các núi,
Phóng qua các đồi!
9 Người yêu tôi khác nào linh dương, hoặc nai tơ.
Kìa, chàng dừng lại sau vách nhà chúng tôi,
Nhìn chăm qua cửa sổ,
Ngó ngang qua mắt cáo.  Khung những thanh gỗ hoặc sắt đan cắt nhau, chừa những ô trống giữa các đường xiên
10 Người yêu tôi mời gọi tôi: đáp lời và nói với tôi

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

ĐƯỢC TRANG BỊ ĐỂ HOẠT ĐỘNG VỚI CHÚA
Nhã ca 7 : 1 , 4 – 5 , 6 – 8 , 10 – 13
Mục đích trường cửu của Đức Chúa Tời
Chúng ta đã thấy rằng người tìm kiếm trong Nhã ca đã đạt đến vài sự thành đạt. Lúc đầu nàng đã đạt được sự thỏa mãn đầy trọn cho chính nàng. Rồi, là một mão miện, nàng làm thỏa mãn Chúa. Cuối cùng nàng đã trở nên một miếng vườn để làm Chúa thỏa mãn dân Chúa. Trong Cơ-Đốc giáo ngày nay, hầu như mọi người đều nói không có điều gì khác là cần. Nhu cầu của chúng ta được chăm sóc, và nhu cầu các anh em khác cũng được chúng ta chăm sóc. Hầu như không có gì khác cần đến, nhưng sự thành toàn mục đích Đức Chúa Trời, sự xây dựng Thân Thể, sự xây dựng thành phố ở đâu ?
Ngày nay, hầu hết mọi Cơ-Đốc nhân đều chỉ chăm lo các nhu cầu riêng của họ, trong khi một số Cơ-Đốc nhân được chấn hưng nhiều hơn biết chăm lo các nhu cầu của các anh em khác. Điều này có thể coi là tuyệt đích của công tác Cơ-Đốc ngày nay. Nhưng tất cả các điều này không thể đạt đến mục tiêu của Đức Chúa Trời, tức sự xây dựng Thân Thể. Hầu như không một ai chăm lo kiến ốc của Đức Chúa Trời. Trong nhiều năm vừa qua này, nhiều người đã bắt đầu thảo luận về sự sống Thân Thể và chức vụ Thân Thể, nhưng khó có ai thực sự hiểu Thân Thể là gì. Thân Thể là gì. Thân Thể là một kiến ốc, nó không phải là một đống nguyên liệu.