Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

CÁC BÀI HỌC VỀ SỰ CẦU NGUYỆN--2
Chương 2

NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

          Ê-xê-chi-ên 36: 37:
          “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn muốn nhà I-xra-ên cầu hỏi Ta để Ta làm sự này cho; Ta sẽ thêm nhiều người nam nó như một bầy chiên”.

Giê-rê-mi 29: 10-14 chép: “Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, Ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai hoạ, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được Ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà Ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó”.

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Trích Dẫn-4


“There are times when solitude is better than society, and silence is wiser than speech. We should be better Christians if we were more alone, waiting upon God, and gathering through meditation on His Word spiritual strength for labour in his service. We ought to muse upon the things of God, because we thus get the real nutriment out of them. . . . Why is it that some Christians, although they hear many sermons, make but slow advances in the divine life? Because they neglect their closets, and do not thoughtfully meditate on God's Word. They love the wheat, but they do not grind it; they would have the corn, but they will not go forth into the fields to gather it; the fruit hangs upon the tree, but they will not pluck it; the water flows at their feet, but they will not stoop to drink it. From such folly deliver us, O Lord. . . .” 

Trích Dẫn--5

   
Khởi đầu lo âu là chấm dứt đức tin, khởi đầu đức tin thật là chấm dứt lo âu


Loại bỏ những điều hay bị rung chuyển


Bức thư Hê-bơ-rơ, chương 12 từ câu 26: " Tiếng Đấng ấy bấy giờ đã rúng động cả đất, song hiện nay hứa rằng: “Còn một lần nữa ta sẽ chẳng những làm rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa.” 27 Vả, những chữ, “Còn một lần nữa,” tỏ ra rằng các vật hay rúng động là những vật được dựng nên, đều sẽ bị dời đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. 28 Ấy vậy, vì chúng ta nhận được một nước không thể bị rúng động, thì phải có ơn, để nhờ đó chúng ta đem sự kỉnh kiền sợ sệt mà phụng sự cách đẹp lòng Đức Chúa Trời;". Chương 13 và câu 14Vì tại đây chúng ta chẳng có thành nào còn lại luôn, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến”.